Procter & Gamble

Skip to main content

Điều khoản Sử dụng Trang Web Procter & Gamble cho Người tiêu dùng

Vui lòng bấm vào đây hoặc Mục lục bên dưới để xem Điều khoản Sử dụng đầy đủ

Cập nhật Mới nhất: Tháng 2 năm 2016

MỤC LỤC

Mạng lưới các trang web (gọi chung là "Các Trang Web," "Các Trang," hoặc "Trang") quản lý bởi The Procter & Gamble Company hoặc các bên liên kết, công ty con, bên ủy nhiệm, bên kế thừa, nhãn hiệu, bên cấp phép, bên nhận cấp phép và/hoặc đại lý của mình ("P&G," "Procter & Gamble" hoặc "chúng tôi") bao gồm các trang web khác nhau. Các điều khoản, điều kiện và thông báo trong tài liệu này (gọi chung là "Điều khoản") áp dụng cho mọi Trang Web của P&G. Ngoài ra, các Trang Web cụ thể của P&G hoặc các tính năng và hoạt động được cung cấp trên các Trang đó (chẳng hạn như khuyến mãi và phòng trò chuyện) có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung được nêu trên các trang đó ("Điều khoản Bổ sung"), tất cả đều được đưa vào tài liệu này bằng cách tham chiếu. Nếu bất kỳ Điều khoản nào trong tài liệu này mâu thuẫn với Điều khoản Bổ sung trên bất kỳ trang web P&G nào thì khi đó Điều khoản Bổ sung sẽ áp dụng.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CỦA P&G. Các Trang Web của P&G cung cấp cho quý vị ("Người dùng") với điều kiện quý vị chấp nhận mà không yêu cầu sửa đổi các Điều khoản và Quy định Quyền riêng tư được áp dụng. Khi truy cập hoặc sử dụng Trang này hoặc bất kỳ Trang nào khác, quý vị đồng ý với các Điều khoản này và Quy định Quyền riêng tư được áp dụng. Nếu quý vị không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Trang này hoặc bất kỳ Trang nào khác.

VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ THỂ YÊU CẦU QUÝ VỊ ĐƯA TRANH CHẤP RA TRỌNG TÀI VÀ YÊU CẦU CHỈ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG MỘT TÒA ÁN THUỘC HẠT HAMILTON, OHIO. Vui lòng xem phần Pháp luật hiện hành và Tranh chấp của Điều khoản này để biết đầy đủ chi tiết.

Trở Lại Đầu Trang.

Quyền riêng tư

Việc sử dụng các Trang Web P&G cũng phải tuân theo Quy định Quyền riêng tư của Người tiêu dùng P&G ("Quy định Quyền riêng tư"). Nếu một Trang có các quy định về quyền riêng tư bổ sung, riêng rẽ ("Quy định về Quyền riêng tư Bổ sung"), thì việc sử dụng Trang đó phải tuân theo Quy định về Quyền riêng tư Bổ sung. Mỗi bản Quy định Quyền riêng tư của Người tiêu dùng P&G và Quy định về Quyền riêng tư Bổ sung đều là một "Quy định Quyền riêng tư".

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác để thu thập thông tin khi quý vị truy cập các trang web của chúng tôi bao gồm địa chỉ IP của quý vị, các trang web quý vị xem và liên kết quý vị bấm vào. Chúng tôi cũng sử dụng cookie kỹ thuật số trong các email mà chúng tôi gửi cho quý vị, cho phép chúng tôi biết quý vị đã nhận chúng hay chưa. Quy vị có thể xóa và từ chối cookie trên trình duyệt web của mình. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này, cùng với thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký trên trang web hoặc bằng cách khác, để gửi tới quý vị thông tin mà quý vị có thể quan tâm tuân thủ theo Quy định Quyền riêng tư của chúng tôi. Bấm vào đây để biết thêm thông tin về cookie.

Trở Lại Đầu Trang.

Sửa đổi các Điều khoản

Trong từng thời điểm, P&G có thể thay đổi các Điều khoản này. Khi chúng tôi thực hiện điều đó, dòng "Cập nhật Mới nhất" bên trên sẽ được chỉnh sửa. Quý vị có trách nhiệm thường xuyên xem lại các Điều khoản này. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Trang này sau khi các thay đổi về Điều khoản được đăng lên chứng tỏ quý vị chấp nhận các sửa đổi đó.

Trở Lại Đầu Trang.

Sử dụng Trang web cho Cá nhân

Trừ khi được quy định khác, Trang này chỉ được sử dụng vì mục đích cá nhân và phi thương mại của quý vị. Quý vị không được chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, công bố, cấp phép, tạo ra tác phẩm phái sinh từ, chuyển giao hoặc bán bất kỳ nội dung hoặc thông tin liên lạc nào được đăng hoặc hiển thị trên Trang ("Nội dung"), bao gồm nhưng không giới hạn đối với các văn bản, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh, hình ảnh động, âm thanh, minh họa, thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ và các bố trí liên quan, trừ khi được cho phép rõ ràng dưới đây. Quý vị công nhận rằng việc sử dụng trái phép bất kỳ Nội dung nào có thể gây ra thiệt hạn không thể khắc phục cho chúng tôi và đồng ý rằng trong trường hợp sử dụng trái phép như vậy, chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu biện pháp chế tài của tòa án ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác hiện có theo pháp luật hoặc sự công bằng. Tùy thuộc vào các hạn chế hoặc giới hạn được quy định rõ ràng trên Trang liên quan tới các tài liệu cụ thể, quý vị có thể sao chép điện tử và/hoặc in bản giấy các phần Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại của riêng quý vị hoặc để đặt hàng với chúng tôi. Nghiêm cấm bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào khác, bao gồm chỉnh sửa, tái tạo, phân phối, tái xuất bản, hiển thị hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào, khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Quý vị đồng ý không thu thập và/hoặc sử dụng mô tả sản phẩm, hình ảnh, niêm yết hoặc giá bán ngoại trừ cho mục đích sử dụng phi thương mại cá nhân hoặc để đặt hàng với chúng tôi.

Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không tái tạo, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác cho mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của Trang hoặc sử dụng hoặc truy cập Trang, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc "trích rút" hoặc sử dụng bất kỳ robot, chương trình thu thập dữ liệu từ trang thông tin điện tử (spider) hoặc các phương tiện tự động khác. Cấm chạy hoặc hiển thị Trang này hoặc bất kỳ thông tin hay tài liệu nào được hiển thị trên Trang này trong khung hình, thông qua liên kết "trong dòng" hoặc thông qua các phương tiện tương tự trên một trang Web khác khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ liên kết được phép nào tới trang Web này phải tuân thủ mọi luật, quy tắc và quy định hiện hành. Quý vị không được dùng các thẻ meta hoặc "văn bản ẩn" khác sử dụng tên của chúng tôi hoặc bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào của chúng tôi, hoặc của bất kỳ nhà sản xuất sản phẩm nào đăng trên Trang này, khi chưa có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng. Ngoài ra, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không: (a) có bất kỳ hành động nào mà, theo sự xuy xét của chúng tôi, gây ra hoặc có thể gây ra tải lượng bất hợp lý hoặc lớn bất thường lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi; (b) can thiệp hoặc tìm cách can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang này hoặc bất kỳ hoạt động nào được tiến hành trên Trang này; hoặc (c) vượt qua bất kỳ biện pháp nào chúng tôi có thể sử dụng để ngăn ngừa hoặc hạn chế truy cập vào Trang.

Trở Lại Đầu Trang.

Nội dung do Người dùng Gửi

Các Điều khoản này điều chỉnh hành vi của quý vị, quyền hạn của quý vị và quyền hạn của P&G đối với bất kỳ văn bản, ảnh chụp, video, bài đăng, thông tin liên lạc, âm nhạc, ghi âm/tiếng, tác phẩm nghệ thuật, xếp hạng, đánh giá hoặc các tài liệu hoặc thông tin khác quý vị tạo ra liên quan tới các Trang Web của P&G ("Tin bài"). Khi quý vị gửi một Tin bài, quý vị đồng ý với những nội dung sau đây:

Tin bài của quý vị là nguyên bản, chính xác, do quý vị tạo ra và không phải mạo danh;

quý vị hiện tại là người dùng có thiện ý (các) sản phẩm của P&G được đề cập trong Tin bài của quý vị và Tin bài của quý vị phản ánh ý kiến trung thực và chính xác của quý vị cũng như trải nghiệm hiện tại đối với (các) sản phẩm của P>

quý vị đã đến tuổi trưởng thành, hoặc, nếu là vị thành niên, cha mẹ hoặc người giám hộ của quý vị đồng ý với việc quý vị gửi tin bài;

quý vị không phải một nhân viên của P&G hay đang làm việc cho một bên liên kết hoặc đại lý của P&G do P&G thuê để xúc tiến và/hoặc bán các sản phẩm của P> HOẶC, nếu quý vị là một nhân viên của P&G hoặc làm việc cho một bên liên kết hoặc đại lý của P&G do P&G thuê để xúc tiến và/hoặc bán sản phẩm của P&G thì quý vị đồng ý công bố một cách rõ ràng và dễ hiểu về mối quan hệ của quý vị với P&G trong Tin bài của quý vị;

Tin bài của quý vị (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) chưa từng được đưa vào hoặc có kế hoạch sử dụng cho bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi nào của P&G hoặc bất kỳ một bên thứ ba nào;

quý vị phải tạo ra Tin bài mà không nhận được bất kỳ khoản thanh toán hoặc lời hứa thanh toán nào hoặc quý vị kỳ vọng rằng sẽ nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào khi tạo ra Tin bài đề xuất. Quý vị cũng phải tạo ra Tin bài mà không nhận được bất kỳ lợi ích nào trước đó hoặc kỳ vọng nhận được bất kỳ lợi ích nào trong tương lai, ngoại trừ khả năng Tin bài của quý vị được sử dụng cho mục đích quảng bá của P&G. Hoặc, nếu quý vị đã nhận được lợi ích, quý vị phải công bố rõ ràng chi tiết lợi ích trong Tin bài của quý vị;

Tin bài của quý vị không được sai lệch, gây hiểu lầm, xúc phạm, tục tĩu, thô tục, khiêu dâm, khinh miệt, phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, hoặc mặt khác không phù hợp;

Tin bài của quý vị không có nội dung xâm phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bí mật thương mại, quyền công bố, quyền riêng tư, quyền đạo đức và/hoặc các quyền cá nhân hoặc độc quyền áp dụng của bất kỳ bên thứ ba nào;

Tin bài của quý vị không có nội dung vi phạm bất kỳ luật pháp, đạo luật, pháp lệnh hay quy định nào hoặc nội dung tham gia, khuyến khích, ủng hộ hay cung cấp hướng dẫn thực hiện hành vi có thể cấu thành tội hình sự hoặc dân sự theo bất kỳ luật, đạo luật, pháp lệnh hoặc quy định nào;

Tin bài của quý vị không có tài liệu hoặc nội dung là, hoặc có thể xem xét một cách hợp lý là, thù địch, cho dù hướng đến một cá nhân hoặc nhóm người, hoặc mặt khác đe dọa hoặc quấy rối bất hợp pháp bất kỳ cá nhân, đối tác, công ty hoặc cơ quan chính trị nào;

Tin bài của quý vị không có nội dung hoặc tài liệu nhằm mục đích gây ra gián đoạn hoặc gây hiểu lầm cho người khác, chẳng hạn như đăng nhiều Tin bài để tìm cách độc chiếm diễn đàn hoặc đăng Tin bài không liên quan tới chủ đề hoặc chuyên đề được chỉ định của diễn đàn;

Tin bài của quý vị không có nội dung bao gồm trang web, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin liên hệ, số điện thoại, và các thông tin và ý kiến khác của bên thứ ba về một cá nhân xác định hoặc có thể xác định được một cách hợp lý hoặc thông tin riêng tư (bao gồm thông tin nhạy cảm) khi chưa có chấp thuận trước từ cá nhân đó để chia sẻ thông tin như vậy với P>

Tin bài của quý vị không có các chương trình hoặc tài liệu mang vi-rút Trojan, các loại vi-rút, sâu, mã độc hại hoặc các thông tin, chương trình hoặc tệp tin có khả năng gây hại khác; và

Việc P&G sử dụng Tin bài của quý vị không vi phạm các Điều khoản này và không gây tổn thương cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Nếu Tin bài của quý vị theo bất kỳ cách nào liên quan tới một chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, tặng quà, hoặc chương trình tương tự, có thể áp dụng các Điều khoản Bổ sung. Bất ký ý kiến, tư vấn, tuyên bố, dịch vụ, chào hàng hoặc thông tin nào khác trong Tin bài được thể hiện hay cung cấp trên các Trang này thuộc về (các) tác giả hoặc (các) nhà phân phối tương ứng và không phải của P&G. Chúng tôi không ủng hộ cũng không đảm bảo tính chính xác, tính đầy đủ hoặc hữu ích của Tin bài đó.

P&G không và không thể rà soát tất cả Tin bài do người dùng truy cập vào Trang đăng lên hoặc tạo ra và không chịu trách nhiệm về nội dung của các Tin bài này dưới bất kỳ hình thức nào. Quý vị công nhận rằng khi để quý vị có thể xem và phân bố nội dung do người dùng tạo ra trên Trang, P&G chỉ đóng vai trò hướng dẫn thụ động trong việc phân tán đó và không chịu bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào liên quan tới bất kỳ Tin bài hay hoạt động nào trên Trang. P&G sẽ không có nghĩa vụ đăng hoặc sử dụng (các) Tin bài. P&G bảo lưu quyền chặn hoặc xóa các Tin bài và/hoặc Người dùng mà công ty xác định là (a) có nội dung xấu, phỉ báng hoặc khiêu dâm, (b) gian lận, lừa đảo hoặc gây hiểu lầm, (c) vi phạm bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc; quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác hoặc (d) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào hoặc (e) xúc phạm hoặc mặt khác không thể chấp nhận đối với P&G theo sự suy xét của mình. Lưu ý rằng bất kỳ thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào do quý vị đăng hoặc truyền tải sẽ được Procter & Gamble xử lý theo Quy định Quyền riêng tư của Procter & Gamble.

Trừ thông tin có thể nhận dạng cá nhân chúng tôi có thể thu thập từ quý vị theo hướng dẫn được nêu trong Quy định Quyền riêng tư của chúng tôi, bất kỳ Tin bài nào cũng sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. P&G sẽ không có nghĩa vụ đối với các Tin bài đó.

Khi gửi một Tin bài, quý vị trao cho P&G các quyền sau:

quyền và giấy phép không độc quyền, toàn thế giới, vĩnh viễn, không hủy ngang, thanh toán đầy đủ, miễn phí sử dụng, hoàn toàn có thể cấp phép lại và chuyển nhượng để sử dụng, giám sát, thẩm định, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch thuật, tạo ra tác phẩm phái sinh từ, phân phối, truyền tải, hiển thị, và biểu diễn toàn bộ hoặc một phần (các) Tin bài đó, trên bất kỳ phương tiện truyền thông, định dạng hoặc công nghệ nào, trực tuyến hay ngoại tuyến, dù đã biết đến lúc này hay được phát hiện về sau, và dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, mọi mục đích sử dụng khuyến mãi, xem và/hoặc nhận xét công khai (cho dù trên các trang web của P&G hay trang web của bên thứ ba), quảng cáo, tiếp thị, bán hàng, công bố, hoặc thương mại và các mục đich sử dụng phụ liên quan, mà không cần thông báo thêm hoặc thanh toán cho quý vị hoặc xin phép từ quý vị (trừ khi pháp luật nghiêm cấm);

quyền và giấy phép không hạn chế, toàn thế giới, vĩnh viễn, không hủy ngang, thanh toán đầy đủ, miễn phí sử dụng, hoàn toàn có thể cấp phép lại và chuyển nhượng để sử dụng tên, biệt danh, tên người dùng, thông tin tiểu sử, ghi âm giọng nói của quý vị, và/hoặc bất kỳ hình ảnh minh họa, các đoạn hình ảnh hoặc video, chân dung, hoặc hình ảnh của quý vị hoặc bất kỳ dấu hiệu phân biệt nào về quyền hoặc quyền công bố của quý vị (gọi chung là "Nội dung Cá nhân của quý vị") có trong Tin bài của quý vị, dưới hình thức phối hợp hoặc biến dạng hoặc được kết hợp theo cách khác vào các tác phẩm sáng tạo có nguồn tác giả khác, trên bất kỳ phương tiện truyền thông, định dạng hoặc công nghệ nào, trực tuyến hay ngoại tuyến, dù đã biết đến lúc này hay được phát hiện về sau, và dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, mọi mục đích sử dụng khuyến mãi, xem và/hoặc nhận xét công khai (cho dù trên các trang web của P&G hay trang web của bên thứ ba), quảng cáo, tiếp thị, bán hàng, công bố, hoặc thương mại và các mục đich sử dụng phụ liên quan, mà không cần thông báo thêm hoặc thanh toán cho quý vị hoặc xin phép từ quý vị (trừ khi pháp luật nghiêm cấm).

Quý vị cũng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền nhân thân áp dụng nào có trong (các) Tin bài của quý vị cho các mục đích sử dụng được đề xuất bên trên.

Khi gửi một Tin bài, quý vị nhân danh bản thân và người kế nhiệm, người được chỉ định và người đại diện đồng ý miễn, không làm tổn hại và bồi thường cho P&G và các cán bộ, giám đốc và nhân viên tương ứng của công ty đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, kiện tụng, tố tụng, yêu cầu, trách nhiệm và thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào phát sinh do hoặc liên quan tới việc sử dụng Tin bài đó, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại do quảng cáo sai, xâm phạm bản quyền, vi phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền công khai hoặc quyền đạo đức và/hoặc phỉ báng. Không giới hạn nội dung trên, trong mọi trường hợp quý vị không được hưởng và quý vị tử bỏ bất kỳ quyền nào để ra lệnh cấm, hạn chế hoặc can thiệp tới việc sử dụng Tin bài hoặc Nội dung Cá nhân của quý vị trong Tin bài đó hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền nào của P&G như quy định bên trên.

Quý vị hiểu rằng P&G dựa trên cam đoan, trao quyền, từ bỏ và miễn trừ của quý vị để cho phép quý vị gửi Tin bài. Quý vị công nhận rằng quý vị không được chấm dứt hoặc hủy bỏ quyền và giấy phép đã trao và/hoặc các miễn trừ trong Thỏa thuận này.

P&G không đảm bảo rằng quý vị sẽ có bất kỳ cơ hội nào để chỉnh sửa hoặc xóa Tin bài của mình. Quý vị công nhận rằng quý vị, chứ không phải P&G, chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Tin bài nào.

Trở Lại Đầu Trang.

Quy tắc Ứng xử

Khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Trang nào hoặc bất kỳ tính năng nào được cung cấp qua Trang của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với khi gửi một Tin bài tới Trang của chúng tôi, quý vị đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn ứng xử sau đây. Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không, và sẽ không ủy quyền hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ nỗ lực nào của cá nhân hoặc tổ chức khác để:

 • Sử dụng Trang vi phạm các Điều khoản này;

 • Tái tạo, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác cho các mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của bất kỳ Trang nào hoặc sử dụng hoặc truy cập vào Trang;

 • Quấy rối, đe dọa, rình rập hoặc cố tình gây rắc rối hay gây căng thẳng cho cá nhân hoặc tổ chức khác;

 • Mạo danh cá nhân hoặc tổ chức khác;

 • Xúc tiến, chào mời hoặc tham gia vào bất kỳ dạng tiếp thị đa cấp hoặc thủ đoạn kiểu kim tự tháp nào;

 • Tìm cách lấy thông tin nhận dạng cá nhân từ hoặc lợi dụng bất kỳ cá nhân nào dưới mười tám (18) tuổi;

 • Tham gia các hoạt động gây gián đoạn như gửi nhiều tin nhắn để tìm cách độc chiếm diễn đàn hoặc đăng bài không liên quan tới chủ đề hoặc đề tài chỉ định của diễn đàn;

 • Đưa vi-rút, sâu, vi-rút Trojan, mã độc hại, hoặc bất kỳ phần mềm nào hoặc các tài liệu khác có chứa thành phần gây hại cho trang web;

 • Tìm cách truy cập trái phép từ bất kỳ hệ thống máy tính nào hoặc phần không công khai của Trang Web hoặc can thiệp hay gây gián đoạn cho các Trang Web, máy chủ, hoặc mạng lười kết nối với các Trang Web;

 • Xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ cá nhân nào, bao gồm đăng thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin riêng tư hay nhạy cảm về một cá nhân khi chưa được sự đồng ý của họ hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng Trang Web;

 • Tham gia, khuyến khích, ủng hộ, cung cấp hướng dẫn hoặc thảo luận với mục đích thực hiện hành vi cấu thành tội hình sự hoặc dân sự hoặc hành vi khác vi phạm bất kỳ quy định pháp luật liên bang, tiểu bang địa phương hoặc quốc tế nào.

P&G không thể và không đảm bảo rằng những Người dùng khác đang và sẽ tuân thủ Quy tắc Ứng xử trên hoặc bất kỳ quy định nào khác trong các Điều khoản này, và giữa quý vị và chúng tôi, tại đây quý vị chấp nhận mọi rủi ro bị tổn hại hoặc thương tích do việc thiếu tuân thủ đó.

Trở Lại Đầu Trang.

Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang khác trên Internet do bên thứ ba sở hữu và quản lý ("Trang Web Bên ngoài"). Thậm chí nếu một bên thứ ba liên kết với P&G, P&G không có quyền kiểm soát đối với các Trang Web Bên ngoài, tất cả các trang này đều có chính sách quyền riêng tư, hoạt động thu thập dữ liệu và các điều khoản và điều kiện riêng độc lập với P&G. P&G không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các chính sách hoặc hành động độc lập này và không chịu trách nhiệm đối với các thực hành về quyền riêng tư, điều khoản và điều kiện hoặc nội dung của các trang web đó. Các trang web liên kết này chỉ để giúp quý vị sử dụng thuận tiện và vì thế quý vị tự chịu rủi ro khi truy cập chúng. Các liên kết không có hàm ý rằng P&G tài trợ, ủng hộ, được liên kết với hoặc liên quan đến, hoặc được ủy quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế, logo, biểu tượng hoặc các tài liệu có bản quyền nào khác dược hiển thị hoặc có thể truy cập thông qua các Trang Web Bên ngoài đó.

Nếu quý vị quyết định chia sẻ bất kỳ thông tin nào về bất kỳ sản phẩm nào của P&G thông qua nền tảng mạng xã hội, bao gồm thông qua các liên kết do P&G cung cấp trên Trang Web, quý vị có thể đăng các thông tin như vậy trực tiếp trên hồ sơ của quý vị tại mạng xã hội mà không cần rời khỏi Trang Web. Một số mạng xã hội kích hoạt chức năng cho phép người dùng nhận và truyền tải dữ liệu tới mạng xã hội thông qua việc sử dụng lớp phủ hoặc công nghệ khác. Mặc dù có vẻ P&G đang thu thập dữ liệu này, dữ liệu trên thực tế do mạng xã hội và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trực tiếp thu thập. Việc quý vị sử dụng mạng xã hội để chia sẻ bất kỳ thông tin nào phải tuân thủ, và quý vị phải tuân thủ các điều khoản, điều khoản và hạn chế của mạng xã hội đó.

Trở Lại Đầu Trang.

Phạm vi Địa lý của Trang web và Khiếu nại về Sản phẩm

P&G kiểm soát và quant lý các Trang Web từ và trong Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Mỗi tuyên bố hoặc phát biểu về tính hiệu quả của các sản phẩm của P&G và/hoặc mỗi tuyên bố hoặc phát biểu so sánh hiệu quả của sản phẩm P&G với hiệu quả của các sản phẩm khác được giới hạn rõ ràng trong Hoa Kỳ, trừ khi có công bố khác trên Trang Web. Trừ khi được quy định khác trong hoặc bởi Trang Web, các Trang này có mục đích quảng bá các sản phẩm P&G do P&G bán ở Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, và P&G không cam kết rằng tài liệu trên các Trang Web của họ hoặc các sản phẩm được mô tả trong đó phù hợp hoặc sẵn có để sử dụng tại những địa điểm khác.

P&G không cam kết rằng nội dung của bất kỳ Trang nào phù hợp hoặc sẵn có để sử dụng tại các địa điểm khác bên ngoài Bang Ohio. Nghiêm cấm việc truy cập các Trang Web từ những lãnh thổ nơi nội dung của chúng không hợp pháp. Những người chọn truy cập Trang từ địa điểm bên ngoài Ohio làm việc đó với động cơ của riêng họ và tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật địa phương hiện hành. Quý vị không được sử dụng hoặc xuất chuyển Nội dung vi phạm các quy định pháp luật về xuất chuyển của Hoa Kỳ.

Trở Lại Đầu Trang.

Truyền thông Điện tử

Khi quý vị truy cập Trang Web này hoặc gửi email cho chúng tôi, quý vị đang giao tiếp với chúng tôi qua phương tiện điện tử. Chúng tôi có thể tùy ý liên lạc với quý vị bằng phương thức điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc đăng thông báo lên các Trang Web hoặc trả lời email của quý vị. Quý vị đồng ý rằng mọi thỏa thuận, thông báo, tiết lộ hoặc các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp tới quý vị bằng phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào quy định thông tin liên lạc như vậy phải bằng văn bản.

Trở Lại Đầu Trang.

Chính sách Mua hàng của P&G

Các Trang Web của P&G có thể mang lại cho quý vị cơ hội mua sản phẩm và quản lý giao dịch thông qua Trang đó. Chính sách Mua hàng của P&G (http://www.pgshop.com/pgshop_us-pgshop_us-customer-service-pgshop-terms/pgshop-policy.html) áp dụng đối với việc sử dụng Trang Web của dân cư tại 50 bang của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Quận Columbia để mua sản phẩm và quản lý giao dịch. Khi sử dụng Trang Web, quý vị đồng ý với Chính sách Mua hàng của P&G nếu áp dụng.

Trở Lại Đầu Trang.

Nội dung Trang web - Miễn trừ Trách nhiệm

Các tài liệu do Trang Web cung cấp (bao gồm đồ họa, phần mềm, đề xuất và các tài liệu khác) và bất kỳ tài liệu nào có trên Trang Web được cung cấp "như vốn có" và không có đảm bảo dưới bất kỳ dạng nào, rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi tối đa cho phép căn cứ theo luật hiện hành, P&G khước từ mọi đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với mọi đảm bảo ngụ ý về tính thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và tính không vi phạm. P&G không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ cam đoan nào liên quan tới việc sử dụng hoặc kết quả sử dụng các tài liệu trên Trang Web về tính đúng đắn, độ chính xác, độ tin cậy hoặc các đặc điểm khác. Tài liệu trên Trang Web có thể không chính xác về kỹ thuật hoặc có lỗi đánh máy. Các tài liệu này có thể không chính xác hoặc trở nên không chính xác do việc sửa đổi bổ sung diễn ra sau ngày ghi trên tài liệu. P&G không có nghĩa vụ xác thực hoặc đảm bảo tính chính xác của các thông tin như vậy. Vì một số lãnh thổ pháp lý không cho phép hạn chế thời hạn đối với bảo đảm ngụ ý, hoặc ngoại lệ hay giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại mang tính hậu quả hoặc ngẫu nhiên, nên các hạn chế trên có thể không áp dụng với quý vị.

Trở Lại Đầu Trang.

Hoạt động của Trang web - Miễn trừ Trách nhiệm

P&G nỗ lực để duy trì Trang Web và hoạt động của Trang, nhưng không và không thể chịu trách nhiệm đối với kết quả của bất kỳ khiếm khuyết nào có thể tồn tại trên Trang Web và hoạt động của Trang. Đối với hoạt động của Trang Web, P&G khước từ mọi đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với mọi đảm bảo ngụ ý về tính thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và tính không vi phạm. P&G không bảo đảm rằng (i) hoạt động của Trang Web đáp ứng yêu cầu của người dùng; (ii) khả năng truy cập vào Trang Web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không chứa vi-rút, sâu, Trojan hoặc các thành phần độc hại khác, hoặc không có khuyết tật hay lỗi; (iii) kết quả quý vị có thể nhận được khi sử dụng Trang Web sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy; hoặc (iv) khiếm khuyết sẽ được sửa chữa. Quý vị (không phải P&G) chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hoặc chỉnh sửa có thể cần thiết cho thiết bị máy tính và phần mềm của quý vị do vi-rút, lỗi hoặc bất kỳ vần đề nào khác quý vị gặp phải khi truy cập Trang Web. Vì một số lãnh thổ pháp lý không cho phép hạn chế thời hạn đối với bảo đảm ngụ ý, hoặc ngoại lệ hay giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại mang tính hậu quả hoặc ngẫu nhiên, nên các hạn chế trên có thể không áp dụng với quý vị.

Trở Lại Đầu Trang.

Giới hạn Trách nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, P&G SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, CẢNH CÁO HOẶC HẬU QUẢ NÀO, HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐI CHĂNG NỮA, THẬM CHÍ NẾU P&G ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ, CHO DÙ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG, SƠ XUẤT, HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO KHÁC, PHÁT SINH DO HOẶC LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG, KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, HOẶC SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM, VÀ CÁC TÀI LIỆU SẴN CÓ TỪ TRANG WEB. CÁC HẠN CHẾ NÀY CẦN ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CẦN THIẾT NÀO CỦA BẤT KỲ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ NÀO.

Nếu giới hạn trách nhiệm nêu trên không thể thi hành, trách nhiệm tối đa của Nhà cung cấp đối với quý vị sẽ không vượt quá số tiền mà quý vị chi trả cho sản phẩm hay dịch vụ do quý vị đặt qua Trang Web. Một số lãnh thổ pháp lý không cho phép áp đặt hạn chế hoặc ngoại lệ về trách nhiệm với các thiệt hại nhất định, nên hạn chế hoặc ngoại lệ nói trên có thể không áp dụng với quý vị trong phạm vi luật pháp của lãnh thổ pháp lý đó áp dụng cho các Điều khoản này. Nếu luật pháp áp dụng với quý vị và việc quý vị sử dụng Trang Web này không cho phép quý vị từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào thì Điều khoản này không yêu cầu quý vị phải từ bỏ các quyền đó.

Trở Lại Đầu Trang.

Bồi thường

Quý vị đồng ý đền bù, bảo vệ và không làm tổn hại cho P&G, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và nhà cung cấp của công ty đối với mọi tổn thất, phí tổn, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ vi phạm nào của quý vị với các Điều khoản này, việc quý vị sử dụng Trang Web (bao gồm sơ xuất hoặc hành vi sai trái) và/hoặc việc sử dụng bất kỳ Trang Web nào trong đó quý vị đã được người khác đăng ký bằng tài khoản người dùng của quý vị.

Trở Lại Đầu Trang.

Pháp luật hiện hành và Tranh chấp

Trong giới hạn mà pháp luật cho phép, các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích trên mọi phương diện theo luật nội dung của bang Ohio, Hoa Kỳ, không xét đến việc lựa chọn quy định pháp luật, và không theo Công ước Liên Hợp Quốc 1980 về buôn bán hàng hóa quốc tế. Quý vị đồng ý rằng trừ khi có quy định trong văn bản này, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan tới các Điều khoản này hoặc Trang Web (bao gồm giao dịch mua sản phẩm của P&G qua Trang Web) sẽ chỉ được giải quyết tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại Hạt Hamilton, Ohio. Quý vị chấp thuận không hủy ngang về địa điểm và thẩm quyền độc quyền của bất kỳ tòa án nào như vậy đối với bất kỳ tranh chấp nào.

Không kể điều nói trên, quý vị đồng ý rằng P&G, theo sự suy xét của mình, có thể yêu cầu quý vị chỉ đưa bất kỳ tranh chấp nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan tới các Điều khoản này hoặc Trang Web tới cơ quan trọng tài chung cuộc và ràng buộc được tổ chức tại Cincinnati, Ohio theo Quy tắc Trọng tài Quốc tế của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, bởi một hoặc nhiều trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc nói trên. Tuy nhiên, không kể tới các Quy tắc đó, thủ tục như vậy sẽ được điều chỉnh theo luật pháp của bang Ohio, Hoa Kỳ. Bất kỳ quyết định phân xử trọng tài nào được đưa ra theo đó sẽ giới hạn trong thiệt hại về tài chính và sẽ không bao gồm lệnh hoặc chỉ thị cho bất kỳ bên nào ngoài chỉ thị trả số tiền đó. Ngoài ra, (các) trọng tài viên không có thẩm quyền ra phán quyết với thiệt hại mang tính trừng phạt, hậu quả hoặc các tổn hại khác không được đo lường bằng thiệt hại thực tế của bên thắng trong bất kỳ tòa án trọng tài nào được khởi xướng theo phần này, trừ khi có yêu cầu theo quy chế.

Các nguyên nhân tố tụng hoặc khiếu nại của quý vị phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan tới các Điều khoản này hoặc Trang Web (bao gồm giao dịch mua sản phẩm của P&G qua Trang Web) phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng đó.

Quy định Quyền riêng tư đưa ra các lựa chọn riêng cho cá nhân để gửi khiếu nại liên quan tới Quy định Quyền riêng tư và thông tin cá nhân của họ.

Trở Lại Đầu Trang.

Không Miễn trừ

Việc P&G không thể thi hành bất kỳ phần nào trong Điều khoản này đều không được hiểu là sự từ bỏ các quyền của P&G theo Điều khoản này, dù đối với công ty hay với bất kỳ người nào. Việc P&G nhận tiền hoặc bất kỳ người nào phụ thuộc vào hành động của P&G đều không được coi là sự từ bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản này. Chỉ có bản khước từ cụ thể bằng văn bản được ký bởi đại diện có thẩm quyền của P&G mới có hiệu lực pháp lý.

Trở Lại Đầu Trang.

Bản quyền và Nhãn hiệu Thương mại

Toàn bộ nội dung có trong Trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện hoặc mã số và việc lựa chọn sắp xếp liên quan được cấp bản quyền là sản phẩm tập thể theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và các luật khác, và là tài sản của P&G. Sản phẩm tập thể bao gồm sản phẩm được cấp phép cho P&G. Bản quyền 2000-2015. BẢO LƯU MỌI QUYỀN. Mọi nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại (gọi chung là, "Nhãn hiệu") là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại được đăng ký và độc quyền thuộc về Procter & Gamble, hoặc chủ sở hữu tương ứng khác đã trao quyền và giấy phép cho P&G để sử dụng các Nhãn hiệu đó.

Trở Lại Đầu Trang.

Phần mềm Tải về

Nếu quý vị tải về phần mềm từ Trang Web, phần mềm đó và mọi tệp tin, hình ảnh và dữ liệu liên quan tới phần mềm (gọi chung là, "Phần mềm") sẽ do P&G cấp phép cho quý vị. Quý vị không sở hữu phần mềm tải về và P&G không chuyển giao quyền sở hữu Phần mềm cho quý vị. P&G giữ toàn bộ quyền sở hữu và quyền đối với Phần mềm tải về và mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới Phần mềm. Quý vị không được phát tán lại, bán, biên dịch lại, đảo ngược, tháo rời hoặc mặt khác biến đổi Phần mềm thành dạng con người có thể nhận thức được. Phần mềm được tải về từ Trang Web tuân thủ luật kiểm soát cổng điện tử của Hoa Kỳ. Nếu quý vị tải về Phần mềm từ các Trang Web, quý vị cam đoan và bảo đảm với P&G rằng quý vị không vi phạm các luật đó.

Trở Lại Đầu Trang.

Di động

Trang Web có thể cung cấp các tính năng và dịch vụ cho quý vị thông qua điện thoại di động. Các tính năng và dịch vụ này có thể bao gồm, không giới hạn, đối với khả năng duyệt Trang Web từ thiết bị di động của quý vị, tải nội dung lên Trang Web, nhận tin nhắn từ Trang Web, tải ứng dụng về điện thoại di động của quý vị hoặc truy cập các tính năng của Trang Web (gọi chung là "Tính năng Di động"). Chúng tôi có thể thu phí với Tính năng Di động và sẽ công bố các phí này trước khi hoàn thành đăng ký Tính năng Di động. Ngoài ra, nhà cung cấp mạng di động của quý vị cũng có thể thu phí nhắn tin tiêu chuẩn, dữ liệu và các phí khác. Lệ phí và phí sẽ hiển thị trên hóa đơn di động của quý vị hoặc được khấu trừ từ số dư trả trước của quý vị. Nhà mạng của quý vị có thể cấm hoặc hạn chế một số Tính năng Di động và một số Tính năng Di động có thể không tương thích với nhà mạng hoặc thiết bị di động của quý vị. Hãy liên hệ với nhà mạng của quý vị nếu có thắc mắc liên quan tới các vấn đề này. Tùy trường hợp, các hướng dẫn về cách thức chọn không tham gia các Tính năng Di động nhất định sẽ được công bố liên quan tới Tính năng Di động đó. Hướng dẫn này thường yêu cầu quý vị nhắn tin từ khóa (ví dụ, "DỪNG", "HỦY", "KẾT THÚC", "HỦY ĐĂNG KÝ", "BỎ", v.v.) tới đoạn mã ngắn áp dụng cho Tính năng Di động.

Quý vị đồng ý rằng các Tính năng Di động mà quý vị đăng ký có thể gửi thông tin liên lạc tới thiết bị di động của quý vị liên quan tới P&G hoặc các bên khác. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan tới việc quý vị sử dụng Tính năng Di động.

Trở Lại Đầu Trang

Thông báo và Quy trình Khiếu nại về Xâm phạm Bản quyền

Căn cứ vào Mục 17, Đạo luật Hoa Kỳ, Phần 512(c)(2), thông báo về cáo buộc vi phạm bản quyền cần được gửi tới đại lý được chỉ định của Trang Web. MỌI TRUY VẤN KHÔNG LIÊN QUAN HOẶC KHÔNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH SAU ĐÂY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI.

P&G tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác, và chúng tôi yêu cầu người dùng và người truy cập của chúng tôi làm điều tương tự. P&G sẽ xử lý và điều tra các thông báo về cáo buộc xâm phạm và sẽ có hành động phù hợp theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Số (Digital Millennium Copyright Act, hay "DMCA") và các luật tài sản trí tuệ áp dụng khác. Sau khi nhận được thông báo tuân thủ DMCA, P&G sẽ xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ tài liệu nào bị phát hiện đang vi phạm hoặc bị phát hiện là đối tượng của hoạt động vi phạm và sẽ xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ tài liệu tham chiếu hoặc liên kết nào tới tài liệu hoặc hoạt động bị phát hiện đang vi phạm.

Nếu quý vị tin rằng tác phẩm của quý vị đã bị sao chép theo cách cấu thành hành động xâm phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho P&G các thông tin sau đây. Xin lưu ý rằng để có hiệu lực thì thông báo của quý vị phải bao gồm TẤT CẢ các nội dung sau:

 1. chữ ký tay hay chữ ký điện tử của người được ủy quyền để hành động nhân danh chủ sở hữu bản quyền độc quyền bị cáo buộc xâm phạm;
 2. mô tả về tác phẩm có bản quyền mà quý vị khiếu nại là đã bị xâm phạm;
 3. mô tả vị trí có tài liệu mà quý vị khiếu nại là đang xâm phạm trên Trang Web;
 4. địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị và mọi thông tin khác cần thiết một cách hợp lý để cho phép P&G liên hệ với quý vị;
 5. tuyên bố của quý vị rằng quý vị tin tưởng có thiện ý rằng việc sử dụng bị tranh chấp này không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của họ hoặc pháp luật cho phép;
 6. tuyên bố của quý vị, nếu khai man sẽ chịu tội, rằng thông tin bên trên trong Thông báo của quý vị là chính xác và rằng quý vị là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy qyền để hành động nhân danh chủ sở hữu có độc quyền có cáo buộc bị xâm phạm.

Thông báo về khiếu nại xâm phạm bản quyền phải được gửi tới:

Qua Thư : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division Copyright Agent One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

Qua Fax : (513) 945-6840

Qua Email : copyright.im@pg.com

(Vui lòng ghi "Thông báo Xâm phạm" trong dòng tiêu đề.)

LƯU Ý QUAN TRỌNG : THÔNG TIN BÊN TRÊN ĐƯỢC CUNG CẤP RIÊNG ĐỂ THÔNG BÁO CHO PROCTER & GAMBLE RẰNG TÀI LIỆU CÓ BẢN QUYỀN CỦA QUÝ VỊ ĐÃ BỊ XÂM PHẠM. MỌI TRUY VẤN KHÁC, CHẲNG HẠN NHƯ CÁC THẮC MẮC VÀ YÊU CẦU LIÊN QUAN TỚI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC THẮC MẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ, SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI THÔNG QUA QUY TRÌNH NÀY.

Trở Lại Đầu Trang.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu các Điều khoản này không giải đáp thắc mắc của quý vị, hoặc nếu quý vị muốn báo cáo vi phạm Quy tắc Ứng xử của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Thư

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

E-mail

Vui lòng truy cập www.pg.com và bấm vào liên kết "Liên hệ với Chúng tôi" ở cuối trang.

Trở Lại Đầu Trang.

Tiêu đề Đoạn

Tiêu đề các đoạn trong Điều khoản này chỉ nhằm giúp quý vị thuận tiện theo dõi và không có hiệu lực pháp lý.

Trở Lại Đầu Trang.

Tính độc lập từng phần

Nếu bất kỳ phần nào trong Điều khoản này không có giá trị pháp lý, bất hợp pháp, không thể thi hành hoặc mẫu thuẫn với luật pháp của bất kỳ lãnh thổ pháp lý nào, điều đó không ảnh hưởng tới hiệu lực thi hành của các phần còn lại theo bất cứ hình thức nào.

Trở Lại Đầu Trang.

Bản quyền 2001-2021 P&G. Bảo lưu mọi quyền.