Procter & Gamble

Skip to main content

ข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์ Procter & Gamble

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: กุมภาพันธ์ 2016

สารบัญ

เครือข่ายเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์", "ไซต์ต่าง ๆ" หรือ "ไซต์") ที่ดำเนินงานโดยบริษัท Procter & Gamble และบริษัทในเครือ บริษัทสาขา ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้สืบทอด แบรนด์ ผู้ออกใบอนุญาตใข้งาน ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้งาน และ/หรือตัวแทน ("P&G", "Procter & Gamble" หรือ "เรา") ประกอบด้วยเว็บไซต์และเว็บเพจต่าง ๆ ข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศแจ้งที่ระบุไว้ในที่นี้ (เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด") มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ P&G ทั้งหมด นอกจากนี้ เว็บไซต์หรือคุณลักษณะและกิจกรรมเฉพาะใด ๆ ที่เสนอบนไซต์ดังกล่าว (เช่น โปรโมชั่น และห้องสนทนา) อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ระบุไว้บนไซต์เหล่านั้น ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่นี้โดยเป็นข้อมูลอ้างอิง หากข้อกำหนดใดที่ระบุไว้ในที่นี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมที่นำเสนอบนเว็บไซต์เพิ่มเติมใด ๆ ของ P&G จะถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมนั้นมีผลบังคับใช้

โปรดอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ P&G อื่น ๆ เว็บไซต์ P&G ได้รับการเสนอต่อคุณ ("ผู้ใช้") ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณยอมรับโดยไม่แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้และคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ โดยการเข้าถึงหรือใช้งานไซต์นี้หรือไซต์อื่นใด แสดงว่าคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ หากคุณไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานไซต์นี้หรือไซต์อื่นใด

โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้อาจกำหนดให้คุณส่งข้อพิพาทต่าง ๆ ไปยังอนุญาโตตุลาการ และกำหนดให้ข้อพิพาทนั้นได้รับการไกล่เกลี่ยและระงับในเขตอำนาจของเคาน์ตีแฮมิลตัน มลรัฐโอไฮโอเท่านั้น โปรดดูที่หัวข้อ กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

กลับสู่ด้านบน

ความเป็นส่วนตัว

นอกจากนี้ การใช้งานเว็บไซต์ P&G ยังอยู่ภายใต้ คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของ P&G ("คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว") ถ้าไซต์ใด ๆ มีข้อกำหนดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากเพิ่มเติม ("ข้อกำหนดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม") การใช้งานไซต์นั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมดังกล่าว คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของ P&G และข้อกำหนดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมถือเป็น "คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว" แต่ละคำแถลง

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในการรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมไซต์ของเรา รวมถึงหมายเลขที่อยู่ IP ของคุณ เว็บเพจต่าง ๆ ที่คุณเข้าชม และลิงก์ต่าง ๆ ที่คุณคลิก นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้ดิจิทัลในอีเมลที่เราส่งถึงคุณเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณได้รับอีเมลเหล่านั้นแล้ว คุณสามารถลบและปฏิเสธคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ เราอาจใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับข้อมูลที่คุณแจ้งแก่เราในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบนไซต์ หรือในลักษณะอื่น เพื่อส่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจไปถึงคุณโดยเป็นไปตามคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

กลับสู่ด้านบน

การแก้ไขข้อกำหนด

P&G อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราทำเช่นนั้น บรรทัด "ปรับปรุงล่าสุด" ข้างต้นจะได้รับการแก้ไข คุณมีความรับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะ ๆ การที่คุณยังใช้งานไซต์นี้ต่อหลังจากที่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดแล้ว ย่อมแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว

กลับสู่ด้านบน

การใช้งานไซต์ส่วนบุคคล

ไซต์นี้มีขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้คุณเปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ให้ใบอนุญาตใช้งาน สร้างผลงานดัดแปลงจากการถ่ายโอน หรือขายเนื้อหาหรือการสื่อสารใด ๆ ที่มีหรือแสดงบนไซต์นี้ ("เนื้อหา") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก รูปถ่าย รูปภาพ รูปภาพที่เคลื่อนไหว เสียง ภาพประกอบ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการจัดการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นได้รับการอนุมัติไว้โดยชัดแจ้งหลังจากนี้ คุณรับทราบว่าการใช้งานเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ต่อเรา และคุณยอมรับว่าในกรณีที่มีการใช้งานใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เรามีสิทธิออกคำสั่งห้าม ซึ่งเพิ่มเติมจากการขอให้มีการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ที่สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือหลักความเที่ยงธรรม ภายใต้ข้อจำกัดหรือข้อบังคับที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งบนไซต์นี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบางอย่าง คุณอาจคัดลอกบางส่วนของเนื้อหาด้วยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับเรา การใช้งานเนื้อหาในลักษณะอื่นใด ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลง การทำซ้ำ การแจกจ่าย การเผยแพร่ซ้ำ การแสดงหรือการส่งเนื้อหาใด ๆ ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณตกลงว่าจะไม่เก็บรวบรวม และ/หรือใช้คำอธิบายผลิตภัณฑ์ รูปภาพ รายการหรือราคาผลิตภัณฑ์ใด ๆ เว้นแต่การใช้งานส่วนตัวของคุณเองที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับเรา คุณตกลงว่าคุณจะไม่ทำซ้ำ ถ่ายสำเนา คัดลอก จำหน่าย หรือจำหน่ายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใด ๆ ของไซต์นี้ หรือใช้งานหรือเข้าถึงไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ "การดึงข้อมูล" หรือการใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติใด ๆ ห้ามมิให้ทำการเรียกใช้หรือแสดงไซต์นี้หรือข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนไซต์นี้ในกรอบ ผ่านการลิงก์ "ในบรรทัด" หรือด้วยวิธีการที่คล้ายกันบนเว็บไซต์อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ลิงก์ที่อนุญาตใด ๆ มายังเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งหมด ห้ามิให้คุณใช้แท็กเมตาใด ๆ หรือ "ข้อความที่ซ่อน" อื่นใดในการใช้ประโยชน์จากชื่อของเราหรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเรา หรือผู้ผลิตรายใดของบรรดาผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนไซต์นี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้: (ก) ดำเนินการใด ๆ (เมื่อพิจารณาโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) กำหนด หรืออาจกำหนดโหลดงานในปริมาณมากอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานของเรา (ข) แทรกแซงหรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานที่ถูกต้องของไซต์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนไซต์ หรือ (ค) หลีกเลี่ยงมาตรการใด ๆ ที่เราอาจใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงไซต์

กลับสู่ด้านบน

เนื้อหาที่ส่งมาโดยผู้ใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้กำกับดูแลการดำเนินการของคุณ สิทธิของคุณ และสิทธิของ P&G ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อความ รูปถ่าย วิดีโอ โพสต์ การติดต่อสื่อสาร เพลง การบันทึกภาพ/เสียง งานศิลปะ การประเมินให้คะแนน การแสดงความเห็น หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่คุณดำเนินการโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ P&G ("เนื้อหาที่ส่งมา") เมื่อคุณส่งเนื้อหาเข้ามา คุณได้ตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เนื้อหาที่ส่งมาของคุณเป็นเนื้อหาต้นฉบับ ถูกต้อง และจัดทำขึ้นโดยคุณ และไม่ใช่การปลอมเป็นบุคคลอื่น

ปัจจุบันนี้คุณเป็นผู้ใช้จริงของผลิตภัณฑ์ P&G ที่ระบุไว้ในเนื้อหาที่ส่งมาของคุณ และเนื้อหาที่ส่งมาของคุณสะท้อนความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์และเป็นจริง และเกี่ยวกับประสบการณ์ของในขณะนี้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ P&G

คุณมีอายุบรรลุนิติภาวะ หรือหากเป็นผู้เยาว์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณยินยอมให้คุณส่งเนื้อหา

คุณไม่ใช่พนักงาน P&G และไม่ได้ทำงานในบริษัทในเครือหรือตัวแทนของ P&G ที่ได้รับการว่าจ้างโดย P&G ให้ทำการส่งเสริมการขายและ/หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ P&G หรือหากคุณเป็นพนักงาน P&G หรือทำงานในบริษัทในเครือหรือตัวแทนของ P&G ที่ได้รับการว่าจ้างโดย P&G ให้ทำการส่งเสริมการขายและ/หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ P&G คุณตกลงที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของคุณกับ P&G ไว้อย่างชัดเจนและไม่เคลือบแคลงในเนื้อหาที่ส่งมาของคุณ

เนื้อหาที่คุณส่งมา (หรือบางส่วนของเนื้อหา) ไม่มีอยู่ในโฆษณาหรือเอกสารส่งเสริมการขายและไม่ได้วางแผนว่าจะนำไปใช้ในโฆษณาหรือเอกสารส่งเสริมการขายอื่นใดสำหรับ P&G หรือบุคคลภายนอกอื่น

การส่งเนื้อหาของคุณดำเนินการโดยไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าหรือคำสัญญาว่าจะจ่ายเงินใด ๆ แก่คุณ หรือคุณไม่ได้ดำเนินการโดยคาดหวังว่าจะได้รับการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนสำหรับการส่งเนื้อหานี้ นอกจากนี้ การส่งเนื้อหาของคุณยังดำเนินการโดยไม่มีสิทธิประโยชน์ล่วงหน้าใด ๆ ที่มอบให้แก่คุณ หรือคุณไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ในอนาคตใด ๆ เว้นแต่ความเป็นไปได้ว่าเนื้อหาที่ส่งมาของคุณนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการขายของ P&G หรือ หากคุณได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ คุณจะเปิดเผยรายละเอียดของสิทธิประโยชน์นั้นอย่างชัดเจนในเนื้อหาที่ส่งมาของคุณ

เนื้อหาที่ส่งมาของคุณต้องไม่มีข้อความเป็นเท็จ หลอกลวง ล่วงละเมิด ดูหมิ่น หยาบคาย ลามกอนาจาร สร้างความเสื่อมเสีย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นใด

เนื้อหาที่ส่งมาของคุณไม่มีเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในชื่อเสียง สิทธิความเป็นส่วนตัว ธรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องอื่นใดของบุคคลภายนอก

เนื้อหาที่ส่งมาของคุณไม่มีเนื้อหาที่เป็นการละเมิดกฎหมาย บทบัญญัติ กฤษฎีกา หรือข้อบังคับ หรือเนื้อหาที่กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้คำแนะนำให้ดำเนินการที่จะเป็นการกระทำผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมาย บทบัญญัติ กฤษฎีกา หรือข้อบังคับใด ๆ

เนื้อหาที่ส่งมาของคุณไม่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ (หรืออาจถูกพิจารณาตามสมควรว่าเป็น) ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชัง ไม่ว่าจะมุ่งที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ หรือไม่ก็ตาม หรือเป็นการข่มขู่หรือก่อกวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อบุคคล หุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรทางการเมืองใด ๆ

เนื้อหาที่ส่งมาของคุณไม่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีจุดมุ่งหมายที่จะขัดขวางหรือหลอกลวงผู้อื่น เช่น การโพสต์เนื้อหาหลายรายการพร้อมกันเพื่อพยายามที่จะผูกขาดกระดานสนทนา หรือการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือธีมที่กำหนดของกระดานสนทนา

เนื้อหาที่ส่งมาของคุณต้องไม่มีเนื้อหาที่รวมถึงเว็บไซต์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลภายนอก ข้อมูลอื่น ๆ หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ตามสมควรหรือข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน) เว้นแต่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าจากบุคคลนั้นในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ P&G

เนื้อหาที่ส่งมาของคุณต้องไม่มีโปรแกรมหรือเนื้อหาที่ประกอบด้วยม้าโทรจัน ไวรัส เวิร์ม รหัสที่เป็นอันตราย หรือข้อมูล โปรแกรม หรือไฟล์อื่นใดที่อาจสร้างความเสียหาย และ

การใช้เนื้อหาที่ส่งมาของคุณโดย P&G ต้องไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และจะไม่ทำให้บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ได้รับความเสียหายใด ๆ

ถ้าเนื้อหาที่ส่งมาของคุณเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับการส่งเสริมการขาย การชิงโชค การประกวดแข่งขัน การแจกรางวัล หรือโปรแกรมที่คล้ายกัน อาจมีการใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ความคิดเห็น คำแนะนำ คำแถลง บริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีในเนื้อหาที่ส่งมาซึ่งแสดงออกหรือเผยแพร่บนไซต์ ถือเป็นของผู้เขียนหรือผู้แจกจ่ายที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่ของ P&G เราไม่รับรองและรับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของเนื้อหาที่ส่งมาใด ๆ ดังกล่าว

P&G ไม่ตรวจสอบและไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์หรือสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ที่เข้าถึงไซต์ และไม่ขอรับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดต่อเนื้อหาของเนื้อหาที่ส่งมาเหล่านี้ คุณรับรองว่าโดยการทำให้คุณสามารถดูและแจกจ่ายเนื้อหาบนไซต์ที่สร้างโดยผู้ใช้นี้ ทาง P&G ทำหน้าที่เป็นเพียงระบบสำหรับส่งผ่านในการแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว และไม่ขอรับผิดหรือมีข้อผูกพันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมาหรือกิจกรรมต่าง ๆ บนไซต์ P&G จะไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในการโพสต์หรือใช้เนื้อหาที่ส่งมาใด ๆ P&G ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นหรือนำออกซึ่งเนื้อหาที่ส่งมาและ/หรือผู้ใช้ หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งนั้น (ก) หมิ่นประมาท สร้างความเสื่อมเสีย หรือลามกอนาจาร (ข) ฉ้อโกง หลอกลวง หรือสร้างความเข้าใจผิด (ค) เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือ (ง) ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ หรือ (จ) ล่วงละเมิดหรือไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับ P&G โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โปรดทราบว่าข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลใด ๆ ที่คุณอาจโพสต์หรือส่งมา จะได้รับการปฏิบัติโดย Procter & Gamble โดยเป็นไปตาม คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Procter & Gamble

เนื้อหาที่ส่งมาใด ๆ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ยกเว้นข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณภายใต้แนวทางที่ระบุไว้ใน คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา P&G จะไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมา

โดยการส่งเนื้อหา คุณได้ให้อนุญาตแต่ละข้อดังต่อไปนี้แก่ P&G นั่นคือ

สิทธิและใบอนุญาตใช้งานที่ไม่มีเอกสิทธิ์เฉพาะ สามารถใช้ได้ทั่วโลก มีผลต่อเนื่อง ไม่สามารถเรียกคืนได้ ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน โดยปราศจากค่าสิทธิ สามารถให้ใบอนุญาตใช้งานช่วงและสามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ เพื่อใช้งาน ตรวจติดตาม ทบทวน ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล สร้างผลงานอื่นจากเนื้อหาที่ส่งมา หรือแจกจ่าย ส่ง แสดง หรือดำเนินการกับเนื้อหาที่ส่งมานั้น ทั้งหมดหรือบางส่วน ในสื่อ รูปแบบ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ ไม่ว่าเป็นที่ทราบในขณะนี้หรือค้นพบในภายหลัง และไม่ว่าในลักษณะใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งเสริมการขาย การดูและ/หรือการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนเว็บเพจของ P&G หรือเว็บเพจของบุคคลภายนอก) การใช้ในการโฆษณา การตลาด การขายสินค้า การเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยได้แจ้งเพิ่มเติมแก่คุณ หรือได้จ่ายเงินหรือได้รับการอนุญาตที่จำเป็นจากคุณหรือไม่ก็ตาม (เว้นแต่กฎหมายห้ามมิให้ทำเช่นนั้น)

สิทธิและใบอนุญาตใช้งานที่ไม่จำกัด สามารถใช้ได้ทั่วโลก มีผลต่อเนื่อง ไม่สามารถเรียกคืนได้ ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน ปราศจากค่าสิทธิ สามารถให้ใบอนุญาตใช้งานช่วงและสามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ เพื่อใช้ชื่อ ชื่อเล่น ชื่อผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลชีวประวัติของคุณ การบันทึกเสียงของคุณ และ/หรือภาพประกอบ คลิปภาพหรือเสียง ภาพเหมือน สิ่งที่คล้ายกันหรือรูปภาพคุณ หรือสัญลักษณ์อื่นใดของสิทธิในชื่อเสียงของคุณ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาส่วนตัวของคุณ") ดังที่ระบุไว้ในเนื้อหาที่ส่งมา ในรูปแบบที่ประกอบขึ้นหรือปรับแต่ง หรือนำมารวมกันในลักษณะอื่นในผลงานสร้างสรรค์อื่นใดของเจ้าของ ในสื่อ รูปแบบ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ ไม่ว่าเป็นที่ทราบในขณะนี้หรือค้นพบในภายหลัง และไม่ว่าในลักษณะอื่นใด โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งเสริมการขาย การดูและ/หรือการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนเว็บเพจของ P&G หรือเว็บเพจของบุคคลภายนอก) การใช้ในการโฆษณา การตลาด การขายสินค้า การเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยได้แจ้งเพิ่มเติมแก่คุณ หรือได้จ่ายเงินหรือได้รับการอนุญาตที่จำเป็นจากคุณหรือไม่ก็ตาม (เว้นแต่กฎหมายห้ามมิให้ทำเช่นนั้น)

นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะสละสิทธิ์ในธรรมสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ใด ๆ ของคุณที่อยู่ในเนื้อหาที่ส่งมาเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่เสนอดังข้างต้น

โดยการส่งเนื้อหาใด ๆ ข้าพเจ้าตกลงที่จะปลดเปลื้องความรับผิดและปกป้องความเสียหายและชดใช้ค่าเสียหายในนามของข้าพเจ้าเองและผู้สืบทอด ผู้ได้รับมอบหมาย และผู้แทนของข้าพเจ้า ให้แก่ P&G และเจ้าหน้าที่ กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละคนของบริษัท จากและต่อการอ้างสิทธิ การฟ้องร้องดำเนินคดี การดำเนินการ คำสั่ง ความรับผิด และค่าเสียหายใด ๆ ทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาที่ส่งมาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอ้างสิทธิใด ๆ ทั้งหมดต่อการโฆษณาเท็จ การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดความเป็นส่วนตัว การละเมิดสิทธิในชื่อเสียงหรือสิทธิในธรรมสิทธิ์ และ/หรือการหมิ่นประมาท โดยไม่เป็นการจำกัดข้อความที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ คุณไม่มีสิทธิที่จะ (และคุณได้สละสิทธิใด ๆ ที่จะ) กำหนด จำกัด หรือแทรกแซงการใช้เนื้อหาที่ส่งมานี้ หรือเนื้อหาส่วนบุคคลของคุณที่มีในเนื้อหาที่ส่งมาดังกล่าวหรือการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของ P&G ดังที่ระบุข้างต้น

คุณเข้าใจว่า P&G เชื่อในการรับรองของคุณ การให้สิทธิ การสละสิทธิ และการปลดเปลื้องความรับผิดโดยอนุญาตให้คุณส่งเนื้อหาใด ๆ คุณรับรองว่าคุณไม่สามารถบอกเลิกหรือเพิกถอนการให้สิทธิและใบอนุญาตใช้งาน และ/หรือการเผยแพร่ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

P&G ไม่รับประกันว่าคุณจะมีโอกาสแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่ส่งมาของคุณ คุณรับทราบว่าตัวคุณ (มิใช่ P&G) มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเนื้อหาที่ส่งมาใด ๆ

กลับสู่ด้านบน

หลักจรรยาบรรณ

โดยการเข้าถึงหรือใช้งานไซต์ใด ๆ หรือคุณลักษณะอื่นใดที่จัดหาให้ผ่านทางไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (เมื่อส่งเนื้อหามายังไซต์ของเรา) แสดงว่าคุณตกลงที่จะยอมรับมาตรฐานการดำเนินการดังต่อไปนี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้ และจะไม่อนุญาตหรือช่วยเหลือบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ในการทำสิ่งต่อไปนี้

 • ใช้งานไซต์โดยละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
 • ทำซ้ำ ถ่ายสำเนา คัดลอก จำหน่าย จำหน่ายต่อ หรือใช้ประโยชน์เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ซึ่งส่วนใด ๆ ของไซต์ หรือใช้งานหรือเข้าถึงไซต์
 • ก่อกวน ข่มขู่ สะกดรอย หรือสร้างความอับอายหรือสร้างความไม่สบายใจโดยมีเจตนาต่อบุคคลหรือองค์กรอื่น
 • ปลอมเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น
 • ส่งเสริม ชักชวน หรือเข้าร่วมในแผนการตลาดเครือข่ายหรือธุรกิจแบบพีระมิด
 • โน้มน้าวเพื่อขอข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลจากหรือใช้ประโยชน์จากบุคคลใด ๆ ที่อายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการรบกวน เช่น การส่งข้อความหลายรายการพร้อมกันเพื่อพยายามที่จะผูกขาดกระดานสนทนาหรือการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เกียวข้องกับหัวข้อหรือธีมที่กำหนดไว้บนกระดานสนทนา
 • แพร่ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน รหัสที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์
 • ได้มาซึ่งช่องทางเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตในระบบคอมพิวเตอร์หรือส่วนของไซต์ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือแทรกแซงหรือขัดขวางการทำงานของไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับไซต์
 • รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคล รวมถึงการโพสต์ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนหรือข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นใดเกี่ยวกับบุคคล โดยไม่ได้รับคำยินยอมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ใช้งานไซต์
 • มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำหรือพูดคุยเกี่ยวกับเจตนาที่จะดำเนินการซึ่งเป็นการกระทำความผิดทางแพ่งหรือทางอาญา หรือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับระหว่างประเทศ

P&G ไม่สามารถและไม่รับรองว่าผู้ใช้อื่น ๆ ปฏิบัติตามและจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่กล่าวมาข้างต้น หรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้ และ (ระหว่างคุณกับเรา) คุณได้ยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดของการเกิดอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

กลับสู่ด้านบน

ไซต์ต่าง ๆ อาจมีลิงก์ไปยังไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ("ไซต์ภายนอก") แม้ว่าบุคคลภายนอกอาจเป็นบริษัทในเครือของ P&G แต่ P&G ไม่มีอำนาจควบคุมไซต์ภายนอกเหล่านี้ โดยไซต์ภายนอกเหล่านี้ทั้งหมดมีนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แยกต่างหากและเป็นอิสระจาก P&G ทาง P&G ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบและไม่ขอรับผิดต่อนโยบายหรือการดำเนินการโดยอิสระเหล่านี้ และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว ไซต์ที่ลิงก์ไปหาเหล่านี้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องรับความเสี่ยงในการเข้าถึงไซต์ดังกล่าวด้วยตัวคุณเอง ลิงก์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า P&G สนับสนุน รับรอง หรือเป็นบริษัทในเครือเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า เครื่องหมายการบริการ การออกแบบ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่แสดงบนหรือเข้าถึงผ่านไซต์ภายนอกดังกล่าว

หากคุณตัดสินใจที่จะแบ่งปันข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ P&G ใด ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก รวมถึงผ่านลิงก์ต่าง ๆ ที่จัดหาให้โดย P&G ผ่านทางไซต์ คุณอาจจะสามารถโพสต์ข้อมูลดังกล่าวบนโปรไฟล์ของคุณได้โดยตรงที่แพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยไม่ต้องออกจากไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กบางแพลตฟอร์มเปิดใช้งานฟังก์ชันที่ทำให้ผู้ใช้สามารถได้รับข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านการใช้การวางซ้อน (overlay) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ แม้ว่าอาจดูเหมือนว่าข้อมูลนั้นถูกเก็บรวบรวมโดย P&G แต่อันที่จริงแล้วข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บรวบรวมโดยแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยตรงและ/หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกโดยตรง การใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณในการแบ่งปันข้อมูลใด ๆ จะอยู่ภายใต้ และคุณต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดของแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้น

กลับสู่ด้านบน

ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของไซต์และการอ้างสิทธิ์ผลิตภัณฑ์

P&G ควบคุมและปฏิบัติงานไซต์จากภายในประเทศสหรัฐอเมริกา การอ้างสิทธิหรือคำแถลงแต่ละครั้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ P&G และ/หรือการอ้างสิทธิหรือคำแถลงแต่ละครั้งที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ P&G กับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อื่นจะจำกัดไว้อย่างชัดแจ้งแต่เฉพาะในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนไซต์ เว้นแต่ได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหรือโดยไซต์ ไซต์ต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมเฉพาะผลิตภัณฑ์ P&G เหล่านั้นที่จำหน่ายโดย P&G ในสหรัฐอเมริกาและเขตพื้นที่ของสหรัฐฯ และ P&G ไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์ของตนหรือผลิตภัณฑ์ที่อธิบายในเว็บไซต์เหล่านั้นมีความเหมาะสมที่จะใช้หรือมีจำหน่ายในสถานที่อื่น

P&G ไม่ให้การรับรองใด ๆ ว่าเนื้อหาของไซต์ใด ๆ มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่อื่น ๆ นอกรัฐโอไฮโอ การเข้าถึงไซต์ต่าง ๆ จากเขตพื้นที่ที่เนื้อหานี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายถือเป็นข้อห้าม บรรดาผู้ที่เลือกที่จะเข้าถึงไซต์ต่าง ๆ จากสถานที่นอกรัฐโอไฮโอ ได้ทำเช่นนั้นด้วยตนเองและต้องยอมรับความเสี่ยงเอง และต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ ห้ามมิให้คุณใช้หรือส่งออกเนื้อหาที่เป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับในการส่งออกของสหรัฐฯ

กลับสู่ด้านบน

การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณเข้าชมไซต์นี้หรือส่งอีเมลถึงเรา คุณกำลังสื่อสารกับเราในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจติดต่อสื่อสารกับคุณในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยดุลยพินิจของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโดยการโพสต์ประกาศแจ้งบนไซต์ต่าง ๆ หรือโดยการตอบอีเมลของคุณ คุณตกลงว่าข้อตกลง ประกาศแจ้ง การเปิดเผยข้อมูล หรือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราจัดหาให้คุณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่ว่าการสื่อสารดังกล่าวกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร

กลับสู่ด้านบน

นโยบายการซื้อสินค้าของ P&G

เว็บไซต์ P&G อาจเสนอโอกาสให้แก่คุณในการซื้อผลิตภัณฑ์และจัดการการซื้อผ่านทางไซต์ นโยบายการซื้อสินค้าของ P&G http://www.pgshop.com/pgshop_us-pgshop_us-customer-service-pgshop-terms/pgshop-policy.html มีผลบังคับใช้กับการใช้งานไซต์ของคุณสำหรับพลเมืองใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลอมเบียเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และจัดการการซื้อ โดยการใช้งานไซต์นี้ คุณตกลงยอมรับนโยบายการซื้อของ P&G ถ้ามี

กลับสู่ด้านบน

เนื้อหาของไซต์ - ข้อความสงวนสิทธิ์

เนื้อหาบนไซต์ (รวมถึงกราฟิก ซอฟต์แวร์ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่น ๆ) และเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางไซต์ได้รับการจัดหา "ตามสภาพจริง" และโดยไม่มีการรับประกันในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ P&G ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันทั้งหมด โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรประกันโดยนัยทั้งหมดของความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ P&G ไม่รับประกันหรือไม่รับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้เนื้อหาในไซต์ในแง่ของความถูกต้องแม่นยำ ความเชื่อถือได้ หรืออื่น ๆ เนื้อหาในไซต์อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิค หรือข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ เนื้อหาเหล่านี้อาจไม่ถูกต้องหรือกลายเป็นไม่ถูกต้องอันเป็นผลจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่จัดทำเนื้อหาดังกล่าว P&G ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องตรวจสอบยืนยันหรือรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการมีผลของการรับประกันโดยนัย หรือการไม่รวมหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลตามมาหรือที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา ข้อจำกัดข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

กลับสู่ด้านบน

การปฏิบัติงานของไซต์ - ข้อความสงวนสิทธิ์

P&G พยายามที่รักษาไซต์และการปฏิบัติงานของไซต์ แต่เราไม่และไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลของข้อบกพร่องใด ๆ ที่อาจมีอยู่ในไซต์หรือการปฏิบัติงานของไซต์ ในการปฏิบัติงานของไซต์ P&G ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งซึ่งการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรประกันโดยนัยทั้งหมดของความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ P&G ไม่ขอรับประกันใด ๆ ว่า (1) การปฏิบัติงานของไซต์จะเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ใช้ (2) การเข้าถึงไซต์จะไม่ถูกขัดจังหวะ ทันเวลา มั่นคง ปราศจากไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น หรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด (3) ผลลัพธ์ที่อาจได้จากไซต์จะถูกต้องและเชื่อถือได้ หรือ (4) ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข คุณ (และมิใช่ P&G) ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบริการ การซ่อมบำรุง หรือการแก้ไขทั้งหมดที่อาจจำเป็นสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของคุณ อันเป็นผลจากไวรัสใด ๆ ข้อผิดพลาด หรือปัญหาอื่นใดที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลจากการเข้าชมไซต์ เนื่องจากบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการมีผลของการรับประกันโดยนัย หรือการไม่รวมหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลตามมาหรือที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา ข้อจำกัดข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

กลับสู่ด้านบน

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ P&G ไม่ขอรับผิดในความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ในกรณีพิเศษ ความเสียหายที่เป็นการลงโทษ ที่ไม่ได้ตั้งใจ เป็นข้อยกเว้นหรือเป็นผลตามมา หรือความเสียหายอื่นใด ๆ แม้ว่า P&G ได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าในการดำเนินการภายใต้สัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือในทางทฤษฎีอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากหรือโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งาน ความไม่สามารถที่จะใช้งาน หรือผลการดำเนินงานของข้อมูล บริการ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาที่มีให้จากไซต์นี้ ข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงการไม่บรรลุจุดประสงค์ที่จำเป็นของการแก้ไขเยียวยาที่จำกัดใด ๆ

ถ้าการจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความรับผิดสูงสุดของผู้ให้บริการที่มีต่อคุณจะไม่เกินจำนวนเงินที่คุณได้จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้สั่งซื้อผ่านไซต์ บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายบางประการ ดังนั้น การจำกัดและการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณภายใต้ขอบเขตของกฎหมายของเขตอำนาจศาลดังกล่าวที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดเหล่านี้ ถ้ากฎหมายที่ใช้บังคับกับคุณและการใช้งานไซต์ของคุณไม่อนุญาตให้มีการสละสิทธิโดยคุณสำหรับสิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่กำหนดให้คุณต้องสละสิทธิใด ๆ ดังกล่าว

กลับสู่ด้านบน

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และป้องกันความเสียหายให้แก่ P&G เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาตใช้งานและซัพพลายเออร์ของ P&G จากและต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและต้นทุนทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสม อันเป็นผลจากการละเมิดข้อกำหนด โดยคุณ การใช้งานไซต์ของคุณ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง) และ/หรือการใช้งานไซต์ใด ๆ ที่คุณได้ลงทะเบียนโดยบุคคลอื่นใดที่ใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ

กลับสู่ด้านบน

กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะกำกับดูแลโดยและได้รับการตีความในทุกด้านโดยเป็นไปตามกฎหมายสารบัญญัติของมลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงหลักในการเลือกบทบัญญัติของกฎหมาย และไม่ใช่โดยอนุสัญญาสหประชาชาติ ค.ศ. 1980 ว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ คุณตกลงว่ายกเว้นที่ระบุไว้ในที่นี้ ข้อพิพาทโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือไซต์ (รวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ P&G ผ่านทางไซต์) จะได้รับการระงับโดยเฉพาะในศาลมลรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางในเคาน์ตีแฮมิลตัน มลรัฐโอไฮโอ คุณได้ให้คำยินยอมที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ในที่นี้ต่อสถานที่ดังกล่าว และต่อเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวของศาลใด ๆ ดังกล่าวต่อกรณีข้อพิพาทใด ๆ ดังกล่าว

โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่กล่าวมาข้างต้น คุณตกลงว่า P&G โดยดุลยพินิจของตน อาจกำหนดให้คุณต้องส่งข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือไซต์เป็นการเฉพาะไปยังอนุญาตโตตุลาการที่ให้คำชี้ขาดและมีผลผูกพันที่เกิดขึ้นในซินซินเนติ มลรัฐโอไฮโอภายใต้ข้อบังคับระหว่างประเทศว่าด้วยการอนุญาตโตตุลาการของสมาคมอนุญาตโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association) โดยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนขึ้นไปได้รับการแต่งตั้งโดยเป็นไปตามข้อบังคับที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงข้อบังคับข้างต้น การฟ้องร้องดำเนินคดีดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายแห่งมลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา คำตัดสินชี้ขาดใด ๆ ของอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีขึ้นจะจำกัดไว้เพียงความเสียหายทางการเงิน และไม่มีคำสั่งห้ามหรือคำสั่งต่อบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากคำสั่งให้จ่ายเงินเท่านั้น นอกจากนี้ อนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจในการตัดสินชี้ขาดต่อความเสียหายที่เป็นการลงโทษ ที่เป็นผลตามมา หรือความเสียหายอื่นที่คู่ความที่ชนะคดีไม่ถือว่าเป็นความเสียหายที่แท้จริงในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการภายใต้หัวข้อนี้ เว้นแต่อาจกำหนดไว้โดยบทบัญญัติ

เหตุแห่งคดีหรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจจะมีโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือไซต์ (รวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ P&G ผ่านทางไซต์) ต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการอ้างสิทธิหรือเหตุแห่งคดีนั้นเกิดขึ้น

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวจะให้ทางเลือกที่แยกต่างหากสำหรับบุคคลเพื่อยื่นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

กลับสู่ด้านบน

การสละสิทธิ์

การที่ P&G ไม่บังคับใช้ข้อกำหนดส่วนใด ๆ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ใด ๆ ของ P&G ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ในการดำเนินการใด ๆ บางส่วนหรือในอนาคตต่อบุคคลใด ๆ การรับเงินทุนใด ๆ โดย P&G และการอาศัยบุคคลใด ๆ ในการดำเนินการสำหรับ P&G จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้ เฉพาะการสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ P&G เท่านั้น จึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

กลับสู่ด้านบน

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดที่มีในไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ การออกแบบ กราฟิก อินเทอร์เฟซ หรือรหัส และการเลือกและการจัดการใด ๆ ในไซต์ มีลิขสิทธิ์ในฐานะผลงานที่รวบรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายลิขสิทธิ์อื่น ๆ และเป็นทรัพย์สินของ P&G ผลงานที่รวบรวมได้แก่ผลงานที่มีใบอนุญาตใช้งานของ P&G ลิขสิทธิ์ 2000-2015 สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และชื่อการค้า (รวมเรียกว่า "เครื่องหมาย") เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Procter & Gamble หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ได้ให้สิทธิและใบอนุญาตใช้งานแก่ P&G ในการใช้เครื่องหมายดังกล่าว

กลับสู่ด้านบน

ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด

ถ้าคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากไซต์ ซอฟต์แวร์และไฟล์ รูปภาพ และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ (เรียกรวมว่า "ซอฟต์แวร์) จะได้รับการออกใบอนุญาตใช้งานให้แก่คุณโดย P&G คุณไม่ได้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด และ P&G ไม่ได้โอนความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ให้แก่คุณ P&G รักษาความเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่และสิทธิในซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ห้ามมิให้คุณแจกจ่ายซ้ำ จำหน่าย ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนหรือลดทอนซอฟต์แวร์ให้เหลือเพียงแบบฟอร์มที่สามารถรับทราบได้โดยมนุษย์ ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา หากคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ คุณรับรองและรับประกันต่อ P&G ว่าคุณไม่ได้กำลังละเมิดกฎหมายดังกล่าว

กลับสู่ด้านบน

อุปกรณ์มือถือ

ไซต์อาจนำเสนอคุณลักษณะและบริการต่าง ๆ ที่มีให้แก่คุณผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณลักษณะและบริการต่าง ๆ เหล่านี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสามารถในการเรียกดูไซต์จากอุปกรณ์มือถือของคุณ อัปโหลดเนื้อหาไปยังไซต์ รับข้อความจากไซต์ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือเข้าถึงคุณลักษณะของไซต์ (เรียกรวมว่า "คุณลักษณะบนมือถือ") เราอาจเรียกเก็บเงินสำหรับคุณลักษณะบนมือถือและการเรียกเก็บเงินดังกล่าวจะเปิดเผยก่อนที่การลงทะเบียนรับคุณลักษณะบนมือถือจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ อาจมีเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งข้อความมาตรฐาน ข้อความและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ โดยผู้ให้บริการของคุณ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือของคุณหรือหักจากยอดเงินชำระล่วงหน้าของคุณ ผู้ให้บริการของคุณอาจห้ามหรือจำกัดคุณลักษณะบนมือถือบางอย่าง และคุณลักษณะบนมือถือบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหากมีคำถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเหล่านี้ คำแนะนำวิธีการเลือกไม่เข้าร่วมคุณลักษณะบนมือถือดังกล่าว (ถ้ามี) จะได้รับการเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบนมือถือเหล่านั้น คำแนะนำดังกล่าวมักจะกำหนดให้คุณต้องพิมพ์ข้อความคำสำคัญ (เช่น "หยุด" "ยกเลิก" "สิ้นสุด" "ยกเลิกการเป็นสมาชิก" "ออก" ฯลฯ) โดยเป็นรหัสย่อที่มีผลบังคับใช้กับคุณลักษณะบนมือถือของคุณ

คุณตกลงยอมรับว่า คุณลักษณะบนมือถือที่คุณได้ลงทะเบียนอาจส่งการสื่อสารมายังอุปกรณ์มือถือของคุณที่เกี่ยวข้องกับ P&G หรือฝ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะบนมือถือของคุณ

กลับสู่ด้านบน

ประกาศแจ้งและขั้นตอนดำเนินการในการอ้างสิทธิ์กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์

โดยเป็นไปตามลักษณะที่ 17 ของประมวลกฎหมายของสหรัฐฯ มาตรา 512(c)(2) การแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อ้างควรส่งถึงตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของไซต์ คำถามทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติต่อไปนี้จะไม่ได้รับคำตอบ

P&G เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้ผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมไซต์ของเราทำเช่นเดียวกันนี้ P&G จะดำเนินการและตรวจสอบการแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กล่าวหา และจะดำเนินการอย่างเหมาะสมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act หรือ "DMCA") และกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้บังคับอื่น ๆ เมื่อได้รับการแจ้งให้ปฏิบัติตาม DMCA ทาง P&G จะดำเนินการเพื่อนำออกหรือปิดการใช้งานช่องทางเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่พบว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือพบว่าเป็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ และจะนำออกหรือปิดการใช้งานช่องทางเข้าถึงข้อมูลอ้างอิงหรือลิงก์ใด ๆ ไปยังเนื้อหาหรือกิจกรรมที่พบว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะใด ๆ ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ P&G โปรดทราบว่าเพื่อให้มีผลบังคับใช้ การแจ้งของคุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ทั้งหมด นั่นคือ

 1. ลายมือชื่อจริงหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์เฉพาะของเนื้อหาที่มีการกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์
 2. คำอธิบายเกี่ยวกับงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์
 3. คำอธิบายว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาที่คุณกล่าวอ้างซึ่งปรากฏบนไซต์นี้เกิดขึ้นที่ใด
 4. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ ตลอดจนข้อมูลอื่นทั้งหมดที่มากพออย่างเหมาะสมเพื่ออนุญาตให้ P&G ติดต่อคุณ
 5. คำแถลงของคุณว่าคุณเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้งานที่มีข้อพิพาทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญา

ตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย 6. คำแถลงของคุณ (ที่ดำเนินการภายใต้มาตรการลงโทษหากเกิดความเสียหาย) ว่าข้อมูลในการแจ้งของคุณนั้นถูกต้องแ ละว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของเอกสิทธิ์เฉพาะของเนื้อหาที่กล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์

การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ควรส่งถึง:

ทางไปรษณีย์ : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division

Copyright Agent One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

ทางแฟกซ์ : (513) 945-6840

ทางอีเมล : copyright.im@pg.com

(โปรดระบุ "การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์" ไว้ในบรรทัดเรื่อง)

ข้อควรทราบ : ข้อมูลก่อนหน้านี้ได้รับการจัดหาให้โดยเฉพาะเพื่อการแจ้ง PROCTER & GAMBLE ว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของคุณอาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์ คำถามอื่นใดทั้งหมด เช่น คำถามและคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือคำถามว่าด้วยความเป็นส่วนตัว จะไม่ได้รับการตอบผ่านกระบวนการนี้

กลับสู่ด้านบน

ติดต่อเรา

ถ้าข้อกำหนดเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามของคุณ หรือหากคุณต้องการจะรายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา โปรดติดต่อเราด้วยช่องทางดังต่อนี้

ไปรษณีย์

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

อีเมล

โปรดไปที่ www.pg.com และคลิกลิงก์ "ติดต่อเรา" ที่ด้านล่างของหน้า

กลับสู่ด้านบน

ส่วนหัวของย่อหน้า

ส่วนหัวของย่อหน้าต่าง ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายใด ๆ

กลับสู่ด้านบน

การเป็นโมฆะบางส่วน

หากส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถบังคับใช้ หรือขัดแย้งกับกฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ การระงับใช้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการบังคับใช้ส่วนอื่น ๆ ที่เหลือไม่ว่าในลักษณะใด

กลับสู่ด้านบน

ลิขสิทธิ์ 2001-2021 P&G สงวนลิขสิทธิ์