Procter & Gamble

Skip to main content

Uslovi korišćenja veb lokacija kompanije Procter & Gamble za potrošače

Poslednje ažuriranje: februar 2016.

SADRŽAJ

Mreža veb lokacija (zajedno, „Veb lokacije", „Lokacije" ili „Lokacija"), kojom upravljaju kompanija Procter & Gamble Company ili njena zavisna društva, povezana društva, sticaoci, sukcesori, brendovi, davaoci licence, primaoci licence i/ili predstavnici, („P&G", „Procter & Gamble" ili „mi") sastoji se od različitih veb lokacija i veb stranica. Odredbe, uslovi i obaveštenja koja se nalaze u ovom dokumentu (zajedno, „Uslovi") primenjuju se na sve Veb lokacije kompanije P&G. Pored toga, pojedine Veb lokacije kompanije P&G ili funkcije i aktivnosti koje se nude na takvim Lokacijama (kao što su promocije i sobe za ćaskanje) mogu takođe da podležu dodatnim uslovima navedenim na tim Lokacijama („Dodatni uslovi"), koji su svi obuhvaćeni ovim dokumentom upućivanjem. Ako je bilo koji Uslov iz ovog dokumenta u sukobu sa Dodatnim uslovima objavljenim na bilo kojoj pojedinačnoj veb lokaciji kompanije P&G, primenjivaće se Dodatni uslovi.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE SLEDEĆE USLOVE PRE KORIŠĆENJA OVE VEB LOKACIJE ILI DRUGIH VEB LOKACIJA KOMPANIJE P&G. Veb lokacije kompanije P&G se nude vama („Korisnik") uz uslov da prihvatite bez izmena Uslove i važeću Izjavu o privatnosti. Pristupanjem ili korišćenjem ove Lokacije ili bilo koje druge Lokacije, saglasni ste sa ovim Uslovima i važećom Izjavom o privatnosti. Ako niste saglasni sa ovim Uslovima, nemojte koristiti ovu Lokaciju niti bilo koju drugu Lokaciju.

MOLIMO VAS DA IMATE NA UMU DA OVI USLOVI MOGU OD VAS DA ZAHTEVAJU DA SPOROVE POKREĆETE PRED ARBITRAŽOM I DA SE SPOROVI REŠAVAJU ISKLJUČIVO U OKRUGU HAMILTON COUNTY, OHAJO. Molimo vas da pregledate odeljak ovih Uslova pod nazivom Važeće pravo i sporovi za potpune detalje.

Nazad na vrh.

Privatnost

Korišćenje Veb lokacija kompanije P&G takođe podleže Izjavi o privatnosti potrošača kompanije P&G („Izjava o privatnosti"). Ako Lokacija ima dodatne, zasebne odredbe o privatnosti („Dodatne odredbe o privatnosti"), onda korišćenje te Lokacije podleže tim Dodatnim odredbama o privatnosti. I Izjava o privatnosti potrošača kompanije P&G i Dodatne odredbe o privatnosti su „Izjava o privatnosti".

Koristimo kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje informacija kada posetite naše lokacije, što obuhvata vašu IP adresu, veb lokacije koje ste pregledali i veze na koj ste kliknuli. Koristimo takođe i digitalne kolačiće u porukama e-pošte koje vam šaljemo kako bismo znali da ste ih primili. Možete da izbrišete i odbijete kolačiće u svom veb pregledaču. Možemo da koristimo ove informacije, zajedno sa informacijama koje nam date tokom postupka registracije na lokaciji ili na drugi način, da bismo vam slali informacije koje vas možda interesuju, u skladu sa našom Izjavom o privatnosti. Kliknite ovde za više informacija o kolačićima.

Nazad na vrh.

Izmena Uslova

S vremena na vreme, kompanija P&G može da promeni ove Uslove. Kada to uradimo, stav „Poslednje ažuriranje" će se izmeniti. Vi ste odgovorni za redovno pregledanje ovih Uslova. Ako nastavite da koristite Lokaciju nakon objavljivanja izmena ovih Uslova, to znači da prihvatate te izmene.

Nazad na vrh.

Lična upotreba lokacija

Izuzev ukoliko je drugačije naznačeno, Lokacija služi samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ne možete da menjate, kopirate, distribuirate, emitujete, prikazujete, izvodite, reprodukujete, objavljujete, licencirate, stvarate izvedena dela, prenosite niti prodajete bilo koji sadržaj ili obaveštenja koji su prikazani na Lokaciji („Sadržaj"), uključujući, bez ograničenja, tekst, crteže, fotografije, slike, pokretne slike, zvuk, ilustracije, informacije, softver, proizvode ili usluge ili aranžmane sastavljene od njih, izuzev na način izričito naveden u tekstu ispod. Potvrđujete da svaka neovlašćena upotreba bilo kog sadržaja može da uzrokuje nenadoknadivu štetu nama i saglasni ste da ćemo u slučaju bilo koje takve neovlašćene upotrebe biti ovlašćeni da tražimo izdavanje naloga, pored svih drugih sredstava koja su nam dostupna po pravu ili pravičnosti. U skladu sa svim izričito navedenim ograničenjima na Lokaciji u vezi sa konkretnim materijalom, možete elektronski da kopirate i/ili odštampate delove Sadržaja isključivo za svoju nekomercijalnu upotrebu ili da biste ga naručili od nas. Svaka druga upotreba Sadržaja, što obuhvata izmenu, reprodukciju, distribuciju, ponovno objavljivanje, prikazivanje ili emitovanje bilo kog sadržaja, bez naše prethodne pisane dozvole, strogo je zabranjena.

Saglasni ste da ne prikupljate niti koristite bilo koje opise proizvoda, slike, spiskove niti cene izuzev za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu ili da biste ih poručili od nas.

Saglasni ste da nećete reprodukovati, preslikavati, kopirati, prodavati, preprodavati niti iskorišćavati u bilo koje komercijalne svrhe nijedan deo Lokacije niti ćete koristiti Lokaciju niti joj pristupati, što obuhvata, bez ograničenja, svako „grebanje" ili korišćenje robota, spajdera ili drugog automatskog sredstva. Reprodukcija ili prikazivanje ove Lokacije ili bilo koje informacije ili materijala prikazanih na ovoj Lokaciji u okvirima, putem „umetnutog" povezivanja ili sličnim sredstvima, na drugoj Veb lokaciji bez naše prethodne pisane dozvole, zabranjeni su. Sve dozvoljene veze ka ovoj Veb lokaciji moraju da budu u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima. Ne smete da koristite nikakve meta oznake ili drugi „skriveni tekst" koristeći naše ime ili bilo koju našu robnu marku ili ime ili robne marke bilo kog proizvođača ili proizvoda koji se prikazuju na ovoj Lokaciji, bez izričite pisane dozvole. Pored toga, saglasni ste da nećete: (a) preduzimati nikakve radnje koje, po vašem sopstvenom nahođenju, opterećuju ili bi mogle opteretiti nerazumno ili nesrazmerno teško našu infrastrukturu, (b) narušiti niti pokušati da narušite pravilno funkcionisanje Lokacije ili bilo koje aktivnosti koje se odvijaju na Lokaciji niti (c) zaobilaziti bilo koje mere koje možemo da koristimo da bismo sprečili ili ograničili pristup Lokaciji.

Nazad na vrh.

Podnesci korisnika

Ovi Uslovi uređuju vaše ponašanje, vaša prava i prava kompanije P&G u pogledu bilo kog teksta, fotografije, video zapisa, objave, obaveštenja, muzike, audio/zvučnog snimka, ilustracije, ocena, recenzija ili drugih materijala ili informacija koje napravite u vezi sa Veb lokacijama kompanije P&G („Podnesak"). Kada pošaljete Podnesak, saglasni ste sa sledećim:

vaš Podnesak je originalan, tačan, vi ste ga stvorili i nije imitacija;

trenutno ste dobronamerni korisnik proizvoda kompanije P&G pomenutog(ih) u vašem Podnesku i vaš Podnesak odražava vaše istinito i iskreno mišljenje o i trenutno iskustvo sa proizvodom(ima) kompanije P>

punoletni ste ili, ako ste maloletni, vaš roditelj ili zakonski staratelj je saglasan sa vašim podneskom;

niste zaposleni kompanije P&G niti radite za povezano društvo ili agenciju kompanije P&G koje kompanija P&G angažuje da promovišu i/ili prodaju proizvode kompanije P> ILI, ako ste zaposleni kompanije P&G ili radite za povezano društvo ili agenciju kompanije P&G koje kompanija P&G angažuje da promovišu i/ili prodaju proizvode kompanije P&G, saglasni ste da obuhvatite jasno i upadljivo objavljivanje vaše veze sa kompanijom P&G u svom Podnesku;

vaš Podnesak (ili bilo koji njegov deo) nije obuhvaćen niti planiran za upotrebu u bilo kojim drugim reklamnim ili promotivnim materijalima, za kompaniju P&G ili bilo koje treće lice;

vaš Podnesak je napravljen bez bilo kakvog prethodnog plaćanja ili obećanja da će vam biti plaćeno ili očekivanja da vam se plati bilo šta u zamenu za vaš Podnesak. Vaš Podnesak je takođe napravljen bez bilo kakve prethodne koristi za vas ili očekivanja neke buduće koristi, izuzev mogućnosti da se vaš Podnesak koristi u promotivne svrhe kompanije P&G. Ili, ako ste ostvarili neku korist, jasno obelodanjujete detalje te koristi u svom Podnesku;

vaš Podnesak nije lažan, obmanjujuć, uvredljiv, prost, vulgaran, nepristojan, ponižavajući, klevetnički, pogrdan, zlonameran ili na drugi način neprikladan;

vaš Podnesak nema sadržaj koji krši autorsko pravo, patent, robnu marku, poslovnu tajnu, pravo na javnost, pravo na privatnost, moralna prava bilo kog trećeg lica i/ili njegova druga primenljiva lična ili imovinska prava;

vaš Podnesak nema sadržaj koji krši neki zakon, statut, uredbu ili propis niti sadržaj koji je uključen u, podstiče, zastupa ili daje uputstva za ponašanje koje bi činilo krivični ili građanski delikt po bilo kom zakonu, statutu, uredbi ili propisu;

vaš Podnesak ne sadrži materijal niti sadržaj koji je, ili bi se razumno mogao smatrati govorom mržnje, bilo da je usmeren na pojedinca ili grupu ili je na drugi način nezakonito preteći ili nezakonito uznemirava bilo kog pojedinca, partnerstvo, korporaciju ili političko telo;

vaš Podnesak nema sadržaj niti sadrži materijale čija je namena da remete ili obmanjuju druge, kao što je objavljivanje više Podnesaka s namerom da se ima monopol nad forumom ili objavljivanje Podneska koji nije povezan sa označenom temom foruma;

vaš Podnesak nema sadržaj koji obuhvata veb lokacije, adrese, adrese e-pošte, kontakt podatke, brojeve telefona trećeg lica, druge informacije ili mišljenja o identifikovanom pojedincu ili pojedincu koji se razumno može identifikovati ili privatnim informacijama (što obuhvata osetljive informacije) bez pribavljanja prethodne saglasnosti od tog pojedinca za deljenje tih informacija sa kompanijom P>

vaš Podnesak ne sadrži programe ili materijale koji sarže trojance, viruse, crve, štetan kod ili druge moguće štetne informacije, programe ili datoteke i

upotreba vašeg Podneska od strane kompanije P&G ne krši ove Uslove i neće prouzrokovati nikakvu povredu bilo kojoj osobi ili pravnom licu.

Ako je Podnesak na bilo koji način povezan sa promocijom, lutrijom, takmičenjem, akcijom ili sličnim programom, mogu se primenjivati Dodatni uslovi. Sva mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije koje sadrži Podnesak, a koji su izraženi ili dostupni na Lokacijama, pripadaju datom autoru(ima) ili distributeru(ima), a ne kompaniji P&G. Niti podržavamo, niti garantujemo za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog takvog Podneska.

Kompanija P&G ne pregleda niti može da pregleda sve Podneske objavljene ne Lokaciji ili kreirane od strane korisnika koji pristupaju Lokaciji niti je na bilo koji način odgovorna za sadržaj tih Podnesaka. Potvrđujete da time što vam pruža mogućnost da pregledate i distribuirate sadržaj na Lokaciji koji stvaraju korisnici, kompanija P&G postupa samo kao pasivna veza za takvu distribuciju i ne preuzima nikavu obavezu niti odgovornost u vezi sa bilo kojim Podnescima niti aktivnostima na Lokaciji. Kompanija P&G neće imati nikavu obavezu da objavljuje ili koristi bilo koji Podnesak(ke). Kompanija P&G zadržava pravo da blokira ili ukloni Podneske i/ili Korisnike za koje utvrdi da su (a) uvredljivi, nepristojni ili klevetnički, (b) prevarni, obmanjujući ili zbunjujući, (c) krše autorsko pravo, trgovačku marku ili druga prava intelektualne svojine ili (d) krše bilo koji zakon ili propis ili su (e) uvredljivi ili na drugi način neprihvatljivi za kompaniju P&G, po njenom sopstvenom nahođenju. Imajte na umu da će svaka informacija koja vas može lično identifikovati a koju možda objavite ili emitujete biti tretirana od strane kompanije Procter & Gamble u skladu sa Izjavom o privatnosti kompanije Procter & Gamble's.

Izuzev svih informacija koje vas mogu lično identifikovati, a koje možemo da prikupimo od vas u skladu sa smernicama utvrđenim u našoj Izjavi o privatnosti, nijedan Podnesak se neće smatrati poverljivim niti vlasničkim. Kompanija P&G neće imati obaveze u vezi sa Podnescima.

Kada šaljete Podnesak, kompaniji P&G garantujete sve od sledećeg:

neisključivo, širom sveta, stalno, neopozivo, u potpunosti plaćeno, bez naknada, koje se može u potpunosti podlicencirati i preneti, pravo i licencu za korišćenje, nadgledanje, pregledanje, reprodukciju, izmenu, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, stvaranje izvedenih dela, distribuciju, emitovanje, prikazivanje i izvođenje takvog(ih) Podnes(a)ka u celini ili delimično, na bilo kom mediju, u bilo kom formatu ili tehnologiji, na mreži ili van mreže, bilo da su poznati sada ili da budu kasnije otkriveni, i na bilo koji način, što obuhvata, ali se ne ograničava na, sve promotivne upotrebe, javno gledanje i/ili komentarisanje (bilo na veb stranicama kompanije P&G ili trećeg lica), oglašavanje, marketing, promet, reklamiranje i komercijalne i pomoćne upotrebe istih, bez daljeg obaveštenja ili plaćanja vama ili traženja dozvole od vas (izuzev gde je to zabranjeno zakonom);

neograničeno, širom sveta, stalno, neopozivo, u potpunosti plaćeno, bez naknada, koje se može u potpunosti podlicencirati i preneti, pravo i licencu za korišćenje vašeg imena, nadimka, korisničkog imena, biografskih podataka, zapisa vašeg glasa i/ili ilustracija, fotografskih ili video spotova, portreta, imitacija ili slika vas ili drugih oznaka vašeg prava na prava javnosti (zajedno, „Vaš lični sadržaj") koji se nalaze u vašem Podnesku(cima), u kompozitnom ili iskrivljenom obliku ili na drugi način inkroporisani u druga kreativna autorska dela, na bilo kom mediju, u bilo kom formatu ili tehnologiji, na mreži ili van mreže, bilo da su poznati sada ili da budu kasnije otkriveni, i na bilo koji način, što obuhvata, ali se ne ograničava na, sve promotivne upotrebe, javno gledanje i/ili komentarisanje (bilo na veb stranicama kompanije P&G ili trećeg lica), oglašavanje, marketing, promet, reklamiranje i komercijalne i pomoćne upotrebe istih, bez daljeg obaveštenja ili plaćanja vama ili traženja dozvole od vas (izuzev gde je to zabranjeno zakonom);

Takođe ste saglasni da se odričete svih primenljivih moralnih prava sadržanih u vašem Podnesku(cima) za sve predložene svrhe navedene iznad.

Slanjem Podneska, saglasni ste da oslobodite, zaštitite i obeštetite, u svoje i ime svojih naslednika, sticalaca i zastupnika, kompaniju P&G i svakog njenog službenika, direktora i zaposlenog od i protiv bilo kog i svih zahteva, sporova, tužbi, radnji, potraživanja, odgovornosti i naknada šteta bilo koje vrste koji nastanu iz ili u vezi sa upotrebom takvog Podneska, što obuhvata, bez graničenja, bilo koju i sve tužbe za lažno oglašavanje, kršenje autorskog prava, narušavanje privatnosti, kršenje prava javnosti ili moralnih prava i/ili klevetanje. Bez ograničavanja napred navedenog, ni u kom slučaju nećete imati pravo i odričete se svakog prava da zabranite, ograničite ili ometate upotrebu Podneska ili Vašeg ličnog sadržaja koji je obuhvaćen ovim Podneskom ili korišćenje bilo kog od prava kompanije P&G navedenih iznad.

Razumete da se kompanija P&G, prilikom dopuštanja da pošaljete Podnesak, oslanja na vaše izjave, prenose prava, odricanja i oslobađanja. Potvrđujete da ne možete da prekinete ili ukinete prenose prava i licenci i/ili oslobađanja koja se nalaze u ovom Sporazumu.

Kompanija P&G ne garantuje da ćete imati priliku da izmenite ili izbrišete svoj Podnesak. Potvrđujete da ste vi, a ne kompanija P&G, odgovorni za sadržaj bilo kog Podnes(a)ka.

Nazad na vrh.

Kodeks ponašanja

Pristupanjem ili korišćenjem bilo koje Lokacije ili bilo koje funkcije koja se pruža preko naše Lokacije, što obuhvata, ali se ne ograničava na, slanje Podneska našoj Lokaciji, saglasni ste da se pridržavate sledećih standarda ponašanja. Saglasni ste da vi nećete, niti ćete ovlastiti ili olakšati pokušaj druge osobe ili pravnog lica da:

 • Koristi ovu Lokaciju uz kršenje ovih Uslova;
 • Reprodukuje, preslikava, kopira, prodaje, preprodaje ili iskorišćava u bilo koje komercijalne svrhe bilo koji deo bilo koje Lokacije ili da koristi Lokaciju ili joj pristupa;
 • Uznemirava, preti, uhodi ili namerno osramoćuje ili uzrokuje naprijatnost drugoj osobi ili pravnom licu;
 • Imitira drugu osobu ili pravno lice;
 • Promoviše, saleće ili učestvuje u bilo kojoj piramidalnoj ili marketinškoj šemi na više nivoa;
 • Iskorišćava pojedinca mlađeg od osamnaest (18) godina ili traži od njega informacije koje mogu lično da ga identifikuju;
 • Angažuje se u ometajućoj aktivnosti kao što su slanje višestrukih poruka kako bi se uspostavio monopol nad forumom ili objavljivanje koje nije u vezi sa naznačenom temom foruma;
 • Unosi viruse, crve, trojance, štetni kod ili bilo koji softver ili druge materijale koji sadrže komponentu koja je štetna za veb lokaciju;
 • Obezbeđuje neovlašćeni pristup bilo kom računarskom sistemu ili nejavnom delu Lokacija ili da ometa Lokacije, servere ili mreže povezane sa Lokacijama;
 • Narušava privatnost bilo koje osobe, što obuhvata objavljivanje informacija koje je lično identifikuju ili drugih privatnih ili osetljivih informacija o osobi bez njene saglasnosti ili prikupljanje informacija o korisnicima Lokacija koje mogu lično da ih identifikuju;
 • Angažuje se, podstiče, zastupa, daje uputstva ili diskutuje s namerom da stvori ponašanje koje bi predstavljalo krivični ili građanski delikt ili na drugi način kršilo bilo koji savezni, državni, lokalni ili međunarodni zakon ili propis.

Kompanija P&G ne može da obezbedi niti obezbeđuje da se drugi Korisnici pridržavaju ili da će se pridržavati gorenavedenog Kodeksa ponašanja ili bilo kojih drugih odredbi ovih Uslova i, imeđu vas i nas, vi ovim preuzimate rizik od svake štete ili povrede koje nastanu iz takvog nepridržavanja.

Nazad na vrh.

Lokacije mogu da sadrže veze ka drugim lokacijama na internetu koje poseduju i kojima upravljaju treća lica („Spoljne lokacije"). Čak i ako je treće lice povezano sa kompanijom P&G, kompanija P&G ne kontroliše ove Spoljne lokacije, od kojih svaka ima svoju zasebnu politiku privatnosti, praksu prikupljanja podataka i odredbe i uslove nezavisne od kompanije P&G. Kompanija P&G ne snosi odgovornost za ove nezavisne politike ili radnje i nije odgovorna za prakse privatnosti, odredbe i uslove ili sadržaj tih veb lokacija. Ove povezane lokacije služe isključivo vama i stoga im pristupate na sopstveni rizik. Veze ne podrazumevaju da kompanija P&G sponzoriše, podržava ili je povezana ili udružena sa, ili je pravno ovlašćena da koristi bilo koju trgovačku marku, trgovačko ime, marku usluge, logo, simbol ili bilo koje materijale zaštićene autorskim pravom koji se prikazuju ili im se može pristupiti putem Spoljnih lokacija.

Ako odlučite da podelite bilo kakve informacije o proizvodima kompanije P&G putem platforme društvene mreže, uključujući putem veza koje kompanija P&G pruža preko Lokacije, možda ćete biti u mogućnosti da takve informacije objavite direktno na svom profilu na platformi društvene mreže bez napuštanja Lokacije. Neke platforme za društveno umrežavanje imaju funkciju koja omogućava korisniku da prima ili emituje podatke na platformi društvene mreže korišćenjem preklapanja ili druge tehnologije. Iako može da se čini da podatke prikuplja kompanija P&G, podatke zapravo prikuplja direktno platforma društvene mreže i/ili nezavisni pružalac usluga. Vaše korišćenje platforme društvene mreže za deljenje informacija podleže, i morate toga da se pridržavate, odredbama, uslovima i ograničenjima te platforme društvene mreže.

Nazad na vrh.

Geografski domet lokacije i zahtevi u vezi sa proizvodima

Kompanija P&G kontroliše i upravlja Lokacijama iz Sjedinjenih Američkih Država. Svaka tvrdnja ili izjava o efikasnosti proizvoda kompanije P&G i/ili svaka tvrdnja ili izjava koja upoređuje efikasnost proizvoda kompanije P&G sa efikasnošću drugih proizvoda izričito je ograničena na Sjedinjene Države, izuzev ukoliko je drugačije objavljeno na Lokaciji. Izuzev ukoliko je drugačije objavljeno na ili od strane Lokacija, Lokacije su namenjene Sjedinjenim Državama i njihovim teritorijama i kompanija P&G ne izjavljuje da su materijali na njenim Veb lokacijama ili proizvodi opisani na njima odgovarajući ili dostupni za upotrebu na drugim lokacijama.

Kompanija P&G ne izjavljuje da je sadržaj bilo koje Lokacije odgovarajući ili dostupan za upotrebu na lokacijama van Države Ohajo. Pristup Lokacijama sa teritorija na kojima je njihov sadržaj nezakonit, zabranjen je. Oni koji prisupaju Lokacijama sa lokacija van Ohaja rade to na svoju inicijativu i rizik i odgovorni su za pridržavanje važećih lokalnih zakona. Ne smete da koristite niti izvozite Sadržaj kršeći zakone i propise SAD o izvozu.

Nazad na vrh.

Elektronske komunikacije

Kada posetite ovu Lokaciju ili nam pošaljete poruku e-pošte, sa nama komunicirate elektronski. Mi sa vama, po sosptvenom nahođenju, možemo da komuniciramo elektronski, što obuhvata, ali se ne ograničava na, objavljivanje obaveštenja na Lokacijama ili odgovaranje na vaše poruke e-pošte. Saglasni ste da svo sporazumi, obaveštenja, obelodanjivanja ili druge komunikacije koje vam dostavljamo elektronski zadovoljavaju bilo koji zakonsk zahtev da takve komunikacije budu u pisanoj formi.

Nazad na vrh.

Politike trgovine kompanije P&G

Veb lokacije kompanije P&G mogu da vam pruže priliku da kupujete proizvode i upravljate kupovinom preko Lokacije. Politike trgovine kompanije P&G ( http://www.pgshop.com/pgshop_us-pgshop_us-customer-service-pgshop-terms/pgshop-policy.html ) se primenjuju na vaše korišćenje Lokacije za stanovnike 50 država Sjedinjenih Američkih Država i Okruga Kolumbija prilikom kupovine proizvoda i upravljanja kupovinom. Korišćenjem Lokacije, saglasni ste sa Politikom trgovime kompanije P&G tamo gde je ona primenljiva.

Sadržaj lokacije - odricanje odgovornosti

Materijali na Lokaciji (uključujući sve grafike, softver, preporuke ili druge materijale) i svi materijali koji su dostupni na Lokaciji pružaju se takvi kakvi su i bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili prećutnih. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim pravom, kompanija P&G odriče sve garancije, izričite ili prećutne, što obuhvata, ali se ne ograničava na, sve prećutne garancije podobnosti za trgovinu, podobnosti za određenu svrhu, prava svojine i nekršenja. Kompanija P&G ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi sa upotrebom ili rezultatima upotrebe materijala na Lokaciji u pogledu njihove tačnosti, preciznosti, pouzdanosti ili na drugi način. Materijali na Lokaciji mogu da obuhvataju tehničke nepreciznosti ili štamparske greške. Ovi materijali mogu da budu neprecizni ili da postanu neprecizni usled razvoja do koga dođe nakon određenih datuma. Kompanija P&G nema obavezu da potvrđuje ili održava preciznost takvih informacija. Pošto neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja dužine trajanja garancije ili isključenja odgovornosti za posledične ili slučajne štete, gorenavedena ograničenja se možda neće primenjivati na vas.

Nazad na vrh.

Rad lokacije - odricanje odgovornosti

Kompanija P&G nastoji da održava Lokaciju i njeno funkcionisanje, ali nije, i ne može da bude odgovorna za posledice bilo kakvih nedostataka koji mogu da postoje na Lokaciji ili u njenom funkcionisanju. U vezi sa funkcionisanjem Lokacije, kompanija P&G odriče sve garancije bilo koje vrste, izričite ili prećutne, što obuhvata, ali se ne ograničava na, sve prećutne garancije podobnosti za trgovinu, podobnosti za određenu svrhu, prava svojine i nekršenja. Kompanija P&G ne garantuje da će (i) funkcionisanje Lokacije ispunjavati zahteve korisnika; (ii)pristup Lokaciji biti bez prekida, blagovremen, siguran, bez virusa, crva, trojanaca ili drugih štetnih komponenti ili bez nedostataka ili greški; (iii) da će rezultati dobijeni korišćenjem Lokacije biti precizni ili pouzdani ili (iv) da će nedostaci biti ispravljeni. Vi (a ne kompanija P&G) snosite celokupne troškove za sva servisiranja, popravke ili ispravke koje mogu da budu neophodne za vašu računarsku opremu i softver kao posledica bilo kog virusa, greške ili bilo kojih drugih problema koje možete da imate kao posledicu posećivanja Lokacije. Pošto neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja dužine trajanja garancije ili isključenja odgovornosti za posledične ili slučajne štete, gorenavedena ograničenja se možda neće primenjivati na vas.

Nazad na vrh.

Ograničenje odgovornosti

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA P&G NEĆE BITI ODGOVORNA NI ZA KAKVU NEPOSREDNU, POSREDNU, POSEBNU, KAZNENU, SLUČAJNU, ZA PRIMER ILI POSLEDIČNU ŠTETU ILI ŠTETE BILO KOJE VRSTE, ČAK I AKO JE KOMPANIJA P&G BILA PRETHODNO OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA, BILO USLED NEKE RADNJE PO UGOVORU, NEMARA ILI BILO KOJE DRUGE TEORIJE, KOJE NASTANU IZ ILI U VEZI SA UPOTREBOM, NEMOGUĆNOŠĆU UPOTREBE ILI UČINKOM INFORMACIJA, USLUGA, PROIZVODA I MATERIJALA DOSTUPNIH SA OVE LOKACIJE. OVA OGRANIČENJA ĆE SE PRIMENJIVATI BEZ OBZIRA NA BILO KOJI NEUSPEH SUŠTINSKE SVRHE BILO KOG OGRANIČENOG PRAVNOG SREDSTVA.

Ako se gorenavedeno ograničenje odgovornosti bude smatralo neizvršivim, maksimalna odgovornost Provajdera prema vama neće prelaziti iznos koji ste platili za proizvode ili usluge koje ste naručili preko Lokacije. Neke jurisdikcije na dozvoljavaju ograničenje ili isključivanje odgovornosti za određene štete, tako da se gorenavedena ograničenja i isključenja možda neće primenjivati na vas u meri u kojoj se pravo takve jurisdikcije primenjuje na ove Uslove. Ako se pravo primenjuje na vas i vaše korišćenje Lokacije ne dozvoljava vaše odricanje od bilo kojih prava ili pravnih sredstava, ovi Uslovi ne zahtevaju od vas da se odreknete bilo kog takvog prava.

Nazad na vrh.

Obeštećenje

Saglasni ste da obeštetite, odbranite i zaštitite kompaniju P&G , njene službenike, direktore, zaposlene, predstavnike, davaoce licence i dobavljače od i protiv svih gubitaka, izdataka, naknada šteta i troškova, uključujući razumne naknade advokata, koji nastanu iz vašeg kršenja Uslova, vašeg korišćenja Lokacije (uključujući nemarno ili pogrešno ponašanje) i/ili korišćenja bilo koje Lokacije za koju ste vi registrovani, a od strane druge osobe koja koristi vaš nalog.

Nazad na vrh.

Važeće pravo i sporovi

U meri dozvoljenoj pravom, ove Uslove će uređivati i oni će se tumačiti po svim osnovama u skladu sa materijalnim pravom države Ohajo, SAD, bez obzira na njegove odredbe o izboru merodavnog prava, a ne u skladu sa Konvencijom UN o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine. Saglasni ste s tim da će se, izuzev kada je drugačije određeno u ovom dokumentu, svi sporovi koji neposredno ili posredno nastanu iz ili u vezi sa Uslovima ili Lokacijom (uključujući kupovinu proizvoda kompanije P&G preko Lokacije) rešavati isključivo u državnim ili saveznim sudovima koji se nalaze u Okrugu Hamilton, u Ohaju. Ovim neopozivo dajete saglasnost na tu mesnu nadležnost i na isključivu nadležnost svakog takvog suda za bilo koji takav spor.

Bez obzira na gorenavedeno, saglasni ste da kompanija P&G, po sopstvenom nahođenju, može da zahteva od vas da bilo koji spor koji neposredno ili posredno nastane iz ili u vezi sa Uslovima ili Lokacijom pokrenete isključivo pred konačnom i obavezujućom arbitražom koja se nalazi u Sinsinatiju, u Ohaju, po Međunarodnim pravilima o arbitraži Američke arbitražne asocijacije, i koju sprovodi jedan ili više arbitara imenovanih u skladu s navedenim Pravilima. Bez obzira na ta Pravila, međutim, takav postupak će biti uređen zakonima države Ohajo, SAD. Svaka naknada u bilo kojoj arbitraži pokrenutoj po osnovu ovog dokumenta biće ograničena na novčanu naknadu štete i neće obuhvatati nikakav nalog niti uputstvo bilo kojoj strani koji nije uputstvo da se plati novčani iznos. Dalje, arbitar(ri) neće imati ovlašćenje da dosuđuju kaznene, posledične ili druge naknade štete koje nisu u srazmeri sa stvarnom štetom strane koja dobije spor u bilo kojoj arbitraži pokrenutoj po osnovu ovog odeljka, izuezev kako to može da zahteva zakon.

Svaku tužba ili zahtev koje možda imate a koji su nastali neposredno ili posredno iz ili u vezi sa Uslovima ili Lokacijom (uključujući kupovinu proizvoda kompanije P&G preko Lokacije) morate da podnesete u roku od jedne (1) godine nakon što zahtev ili uzrok tužbe nastanu.

Izjava privatnosti pruža zasebne mogućnosti za pojedince koji imaju pritužbe u vezi sa Izjavom privatnosti i svojim ličnim informacijama.

Nazad na vrh.

Bez odricanja

Nikakvo propuštanje od strane kompanije P&G da izvrši bilo koji deo Uslova neće predstavljati odricanje od bilo kog prava kompanije P&G po osnovu Uslova bilo za taj deo bilo za buduće radnje na strani bilo kog lica. Ni prijem bilo kojih sredstava od strane kompanije P&G niti oslanjanje bilo koje osobe na radnje kompanije P&G neće se smatrati odricanjem od bilo kog dela Uslova. Samo konkretno, pisano odricanje, potpisano do strane ovlašćenog zastupnika kompanije P&G će imati pravno dejstvo.

Nazad na vrh.

Autorska prava i trgovačke marke

Celokupni sadržaj obuhvaćen Lokacijom, što obuhvata, bez ograničenja na, tekst, dizajn, grafike, interfejs, ili kod i odabir i kombinacije istih, zaštićen je autorskim pravom kao kolektivno delo po zakonima o autorskom pravu Sjedinjenih Država i drugih zakona o autorskom pravu i svojina je kompanije P&G. Kolektivna dela obuhvataju dela koja su licencirana kompaniji P&G. Autorsko pravo 2000-2015. SVA PRAVA ZADRŽANA. Sve trgovačke marke, marke usluga i trgovačka imena (zajedno, „Marke") su trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke i svojina kompanije Procter & Gamble ili drugih vlasnika koji su kompaniji P&G preneli pravo i licencu da koriste te Marke.

Nazad na vrh.

Preuzeti softver

Ako preuzmete softver sa Lokacije, softver i sve datoteke, slike ili podaci u vezi sa softverom (zajedno, „Softver") će vam biti licencirani od strane kompanije P&G. Vi ne posedujete preuzeti softver i kompanija P&G vam ne prenosi svojinu nad Softverom. Kompanija P&G zadržava punu svojinu nad i pravo na preuzeti Softver i sva prava intelektualne svojine u vezi sa Softverom. Ne smete da redistribuirate, prodajete, dekompilirate, radite obrnuti inženjering, rastavljate niti na drugi način svodite Softver na oblik uočljiv ljudima. Softver koji je preuzet sa Lokacije podleže zakonima Sjedinjenih Država o kontroli izvoza. Ako preuzmete Softver sa Veb lokacija, izjavljujete i garantujete kompaniji P&G da ne kršite te zakone.

Nazad na vrh.

Mobilni

Lokacija može da nudi funkcije i usluge koje su vam dostupne preko vašeg mobilnog telefona. Ove funkcije i usluge mogu da obuhvataju, bez ograničenja, mogućnost pregledanja Lokacije na vašem mobilnom uređaju, otpremanja sadržaja na Lokaciju, primanja poruka od Lokacije, preuzimanja aplikacija na vaš mobilni telefon ili pristupa funkcijama Lokacije (zajedno, „Mobilne funkcije"). Možemo da naplaćujemo Mobilne funkcije i ovi troškovi će biti objavljeni pre završetka registracije za Mobilne funkcije. Takođe, standardne naknade za poruke, podatke i ostalo može da vam naplati vaš operater. Naknade i troškovi će se pojaviti na vašem računu za mobilni telefon ili će se oduzeti od vašeg kredita. Vaš operater može da zabrani ili ograniči određene Mobilne funkcije i određene Mobilne funkcije mogu da budu nekompatibilne da vašim operaterom ili mobilnim uređajem. Obratite se svom operateru sa svim pitanjima u vezi sa ovim problemima. Kada je primenljivo, uputstva o tome kako da se odjavite sa određenih Mobilnih funkcija će biti objavljena u vezi sa tim Mobilnim funkcijama. Upustva će od vas obično zahtevati da pošaljete poruku sa ključnom reči (npr. „STOP", „OTKAŽI", „ZAVRŠI", „OTKAŽI PRETPLATU", „PRESTANI", itd.) na određeni kratki kod za Mobilnu funkciju.

Saglasni ste da Mobilne funkcije za koje ste registrovani mogu da vam šalju obaveštenja na vaš mobilni uređaj u vezi sa kompanijom P&G ili drugim licima. Dalje, možemo da prikupljamo informacije o vašem korišćenju Mobilnih funkcija.

Nazad na vrh

Obaveštenja i procedure za podnošenje zahteva u vezi sa kršenjem autorskog prava

U skladu sa Naslovom 17 Zakonika Sjedinjenih Država, Odeljak 512(c)(2), obaveštenja o kršenjima autorskog prava treba da se šalju imenovanom predstavniku Lokacija. UPITI KOJI NISU RELEVANTNI ILI NISU U SKLADU SA SLEDEĆOM PROCEDUROM NEĆE DOBITI ODGOVOR.

Kompanija P&G poštuje intelektualnu svojinu drugih i od naših korisnika i posetilaca zahtevamo isto. Kompanija P&G će obraditi i ispitati obaveštenja o navodnim kršenjima i preduzeti odgovarajuće radnje na osnovu Zakona o autorskom pravu digitalnog milenijuma (Digital Millennium Copyright Act, „DMCA") i drugih važećih zakona o intelektualnoj svojini. Nakon prijema obaveštenja u vezi sa DMCA, kompanija P&G će raditi na uklanjanju ili onemogućavanju pristupa bilo kom materijalu koji krši zakon ili je predmet aktivnosti kojom se krši zakon i radiće na uklanjanju ili onemogućavanju pristupa svim upućivanjima ili vezama ka materijalu ili aktivnosti kojima se krši zakon.

Ako verujete da je vaše delo kopirano na način kojim se krši autorsko pravo, molimo vas da kompaniji P&G dostavite sledeće informacije. Molimo vas da imate na umu da vaše obaveštenje mora da sadrži SVE od sledećeg kako bi bilo efikasno:

 1. fizički ili elektronski potpis osobe koja je ovlašćena da postupa u ime vlasnika isključivog autorskog prava koje je navodno prekršeno;
 2. opis dela zaštićenog autorskim pravom za koje tvrdite da je povređeno;
 3. opis mesta na Lokaciji na kome se nalazi materijal za koji tvrdite da je prekršeno autorsko pravo;
 4. vašu adresu, broj telefona i adresu e-pošte i sve druge informacije koje su razumno dovoljne da omoguće kompaniji P&G da vas kontaktira;
 5. vašu izjavu da u dobroj veri tvrdite da sporna upotreba nije dozvoljena od strane imaoca autorskog prava, njegovog predstavnika ili zakona;
 6. vašu izjavu, datu pod zakletvom, da su gorenavedene informacije iz vašeg Obaveštenja tačne i da ste vi imalac autorskog prava ili ste ovlašćeni da postupate u ime imaoca isključivog prava koje je navodno prekršeno.

Obaveštenja o kršenju autorskog prava treba slati na:

Faksom: (513) 945-6840

VAŽNA NAPOMENA: PRETHODNE INFORMACIJE SU DATE ISKLJUČIVO RADI OBAVEŠTAVANJA KOMPANIJE PROCTER & GAMBLE DA JE VAŠ MATERIJAL ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVOM MOŽDA POVREĐEN. OSTALI UPITI, KAO ŠTO SU PITANJA I ZAHTEVI U VEZI SA PROIZVODOM ILI USLUGOM ILI PITANJA O PRIVATNOSTI, NEĆE DOBITI ODGOVOR U OVOM POSTUPKU.

Nazad na vrh.

Kontaktirajte nas

Ako ovi Uslovi ne daju odgovor na vaše pitanje ili biste želeli da prijavite kršenje našeg Kodeksa ponašanja, molimo vas da nas kontaktirate na sledeći način:

E-pošta

Molimo idite na www.pg.com i kliknite na vezu „Kontaktirajte nas" na dnu stranice.

Nazad na vrh.

Naslovi stavova

Naslovi stavova ovih Uslova su samo radi lakšeg snalaženja i nemaju pravno dejstvo.

Nazad na vrh.

Odvojivost odredbi

Ako se bilo koji odeljak ili odeljci ovih Uslova budu smatrali nevažećim, nezakonitim, neizvršivim ili u sukobu sa pravom bilo koje jurisdikcije, to ni na koji način neće uticati na izvršivost preostalih odeljaka.

Nazad na vrh.

Autorsko pravo 2001-2021 P&G. Sva prava zadržana.