Skip to main content

Podmienky používania webových lokalít spoločnosti Procter & Gamble

Aktualizované: február 2016

OBSAH

Sieť webových stránok (ďalej súhrnne len „Webové stránky", „Stránky" alebo „Lokality") prevádzkovaných spoločnosťou Procter & Gamble alebo jej pobočkami, dcérskymi spoločnosťami, postupníkmi, následníkmi, značkami, licencovanými spoločnosťami, koncesionármi a/alebo zástupcami (ďalej len „P&G", „Procter & Gamble" alebo „my" v príslušnom tvare) je tvorená viacerými webovými stránkami a webovými lokalitami. Zmluvné podmienky a oznámenia v tejto zmluve (ďalej súhrnne len „Zmluvné podmienky") sa vzťahujú na všetky webové lokality spoločnosti P&G. Určité webové lokality spoločnosti P&G či funkcie alebo aktivity ponúkané na týchto lokalitách (napríklad zľavy alebo chatovacie miestnosti) môžu navyše podliehať ďalším zmluvným podmienkam uvedeným na týchto lokalitách (ďalej len „Ďalšie zmluvné podmienky"), pričom všetky z nich sú zahrnuté do tejto zmluvy prostredníctvom odkazov. Pokiaľ sú ľubovoľné podmienky tejto zmluvy v rozpore s ďalšími zmluvnými podmienkami uvedenými na príslušných webových stránkach P&G, smerodajné budú vždy ďalšie zmluvné podmienky.

PRED POUŽITÍM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO ĎALŠÍCH WEBOVÝCH LOKALÍT P&G SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY. Webové lokality spoločnosti P&G sa vám (ďalej len „Používateľ") ponúkajú pod podmienkou, že bez výhrad prijmete tieto zmluvné podmienky a príslušné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Prístupom alebo používaním týchto stránok alebo ľubovoľných ďalších stránok súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami a s príslušným Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Pokiaľ s týmito zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú lokalitu ani žiadne ďalšie webové lokality.

Späť hore

Ochrana osobných údajov

Používanie webových lokalít spoločnosti P&G takisto podlieha Vyhláseniu spoločnosti P&G o ochrane osobných údajov spotrebiteľov (ďalej len „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov"). Pokiaľ majú dané webové stránky ďalšie samostatné ustanovenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Ďalšie ustanovenia o ochrane osobných údajov"), používanie príslušných webových stránok podlieha týmto ďalším ustanoveniam o ochrane osobných údajov. Vyhlásenie spoločnosti P&G o ochrane osobných údajov spotrebiteľov i ďalšie ustanovenia o ochrane osobných údajov tvoria vždy samostatne „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov".

Pri vašej návšteve webových lokalít používame súbory cookie a ďalšie technológie na zber informácií vrátane vašej IP adresy, webových stránok, ktoré si zobrazujete, a prepojení, na ktoré klikáte. V e-mailoch, ktoré vám zasielame, takisto používame elektronické súbory cookie, aby sme vedeli, že ste našu správu dostali. Vo svojom webovom prehliadači môžete súbory cookie vymazať a zakázať. Tieto informácie spolu s informáciami, ktoré ste nám poskytli pri registrácii na webových stránkach či inak, môžeme v súlade s našim Vyhlásením o ochrane osobných údajov použiť na zasielanie informácií, ktoré by vás mohli zaujímať. Viac informácií o súboroch cookie nájdete tu.

Späť hore

Úprava podmienok

Spoločnosť P&G smie tieto zmluvné podmienky občas upraviť. V takom prípade dôjde k zmene údaju „Aktualizované" vyššie. Za pravidelné skontrolovanie si týchto zmluvných podmienok zodpovedáte vy sami. Vaše trvalé používanie webových stránok po zverejnení zmien v zmluvných podmienkach sa bude považovať za prijatie týchto zmien z vašej strany.

Späť hore

Osobné používanie lokalít

Pokiaľ nie je určené inak, tieto stránky sú určené výhradne na vaše osobné a nekomerčné použitie. Nie je dovolené meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené diela, prevádzať alebo predávať akýkoľvek obsah alebo komunikáciu, ktorá je súčasťou stránok alebo je na nich zobrazená (ďalej len „Obsah"), vrátane, avšak nie výhradne, textu, grafických prvkov, fotografií, obrázkov, videa, zvukov, ilustrácií, informácií, softvéru, produktov alebo služieb a ich usporiadania, s výnimkou prípadov výslovne uvedených nižšie. Beriete na vedomie, že akékoľvek neoprávnené použitie akéhokoľvek obsahu nám môže spôsobiť nenapraviteľné škody s tým, že v prípade takého neoprávneného použitia budeme mať nárok na súdny príkaz okrem ďalších opravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii zo zákona alebo v rámci zadosťučinenia spravodlivosti. S výhradou akýchkoľvek obmedzení výslovne uvedených na stránkach v súvislosti s konkrétnymi materiálmi máte právo na vytváranie elektronických a/alebo tlačených kópií časti obsahu výhradne na svoje vlastné nekomerčné použitie alebo s cieľom vykonať u našej spoločnosti objednávku. Akékoľvek iné použitie obsahu vrátane jeho úpravy, reprodukcie, distribúcie, opätovnej publikácie, vystavenia alebo prenosu je bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu prísne zakázané.

Súhlasíte s tým, že nebudete zbierať a/alebo používať opisy výrobkov, obrázky, zoznamy ani ceny, okrem prípadov, keď ide o vaše osobné nekomerčné použitie alebo s cieľom vykonať u našej spoločnosti objednávku.

Súhlasíte s tým, že žiadnu časť týchto stránok nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať na komerčné účely, ani takto stránky nebudete používať či na ne pristupovať. Toto ustanovenie sa bez obmedzenia týka aj tzv. „scrapingu" či využívania robota, pavúka alebo iných automatizovaných prostriedkov. Sprístupňovanie alebo zobrazovanie týchto webových stránok alebo informácií či materiálu zobrazeného na týchto stránkach v rámoch, prostredníctvom „in-line" prepojenia alebo podobných prostriedkov na iných webových stránkach je bez nášho prechádzajúceho písomného súhlasu zakázané. Všetky povolené prepojenia na tieto webové stránky musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Bez výslovného písomného povolenia nie je dovolené používať žiadne meta tagy alebo iný skrytý text využívajúci náš názov alebo niektorú z našich ochranných známok, prípadne názov či ochranné známky výrobcov produktov na našich stránkach. Ďalej súhlasíte s týmito ustanoveniami: (a) nebudete vykonávať činnosť, ktorá podľa nášho uváženia môže alebo bude predstavovať neprimerané alebo neúmerne veľké zaťaženie našej infraštruktúry; (b) nebudete narušovať alebo sa pokúšať narušovať správne fungovanie stránok či činností vykonávaných na stránkach; alebo (c) nebudete obchádzať prípadné opatrenia na obmedzenie prístupu na stránky.

Späť hore

Príspevky používateľov

Tieto zmluvné podmienky vytyčujú vaše správanie sa, vaše práva a práva spoločnosti P&G v súvislosti so všetkým textom, fotografiami, videom, príspevkami, komunikáciou, hudbou, audionahrávkami/zvukovými nahrávkami, umeleckými dielami, hodnoteniami alebo ďalším materiálom či informáciami, ktoré spojíte s webovými lokalitami spoločnosti P&G (ďalej len „Príspevok"). Pri odoslaní príspevku súhlasíte s týmito ustanoveniami:

váš príspevok je originálny, presný, a bol vytvorený vami, pričom sa nevydávate za inú osobu; v súčasnosti ste neplateným používateľom výrobkov spoločnosti P&G uvedených vo vašom príspevku, a váš príspevok odráža váš skutočný a úprimný názor a aktuálne skúsenosti s príslušnými výrobkami spoločnosti P> ste plnoletý/-á, alebo v prípade, že ste ešte nedosiahli plnoletosť, váš rodič alebo zákonný zástupca súhlasí s vašim príspevkom; nie ste zamestnancom spoločnosti P&G, ani nepracujete pre pobočku alebo zástupcu spoločnosti P&G, ktorého si spoločnosť P&G najala s cieľom propagovať a/alebo predávať výrobky spoločnosti P> ALEBO, ak ste zamestnancom spoločnosti P&G či pracujete pre pobočku alebo zástupcu spoločnosti P&G, ktorého si spoločnosť P&G najala s cieľom propagovať a/alebo predávať výrobky spoločnosti P&G, súhlasíte s tým, že vo svojom príspevku jasne a zrejmým spôsobom uvediete svoj vzťah so spoločnosťou P> váš príspevok (ani jeho časť) nebol súčasťou ani sa neplánovalo jeho použitie v žiadnych ďalších reklamných či propagačných materiáloch, či už zo strany spoločnosti P&G alebo tretej strany; váš príspevok je odoslaný bez akejkoľvek predchádzajúcej platby, prísľubu platby či očakávania platby predstavujúcej odmenu za váš navrhovaný príspevok. Váš príspevok je tiež odoslaný bez toho, aby ste z neho mali akýkoľvek osoh alebo očakávali osoh v budúcnosti s výnimkou využitia vášho príspevku zo strany spoločnosti P&G na propagačné účely. Alebo v prípade, že ste z príspevku mali osoh, jasne túto skutočnosť uvediete vo svojom príspevku; váš príspevok nie je nepravdivý, zavádzajúci, urážlivý, neúctivý, vulgárny, obscénny, hanlivý, ohováračský alebo inak nevhodný; váš príspevok neobsahuje obsah, ktorý porušuje autorské práva, patent, obchodnú značku, obchodné tajomstvo, právo na publicitu, právo na súkromie, morálne práva a/alebo akékoľvek ďalšie príslušné osobné či vlastnícke práva tretej strany; váš príspevok neobsahuje obsah, ktorý porušuje akýkoľvek právny štatút, vyhlášku alebo nariadenie alebo obsah, ktorý zapája, podporuje, obhajuje alebo poskytuje pokyny so zámerom spáchať konanie, ktoré by predstavovalo priestupok alebo trestný čin podľa ľubovoľného právneho predpisu; váš príspevok neobsahuje materiál ani obsah, ktorý je alebo môže byť primerané považovaný za nenávistné prejavy, či už voči jednotlivcovi alebo skupine, alebo ktorý je inak nezákonne ohrozujúci alebo nezákonne obťažujúci voči ľubovoľnému jednotlivcovi, partnerstvu, korporácii alebo politickému orgánu; váš príspevok neobsahuje materiál ani obsah, ktorého cieľom je vytvoriť narušenie alebo oklamať ostatných používateľov, napríklad zverejnenie viacerých príspevkov s cieľom monopolizovať fórum alebo zverejnenie príspevkov nesúvisiacich s určenou témou fóra; váš príspevok neobsahuje obsah, ktorý zahŕňa webové lokality, adresy, e-mailové adresy, kontaktné údaje, telefónné čísla, ďalšie údaje či názory tretích strán o identifikovanom alebo primerane identifikovateľnom jednotlivcovi či súkromné údaje (vrátane citlivých údajov) bez získania predchádzajúceho súhlasu tohto jednotlivca na zdieľanie týchto informácií so spoločnosťou P> váš príspevok neobsahuje programy alebo materiály obsahujúce trójske kone, vírusy, červy, škodlivý kód alebo ďalšie potenciálne škodlivé údaje, programy alebo súbory; alebo použitie vášho príspevku zo strany spoločnosti P&G neporušuje tieto zmluvné podmienky a nespôsobí škodu žiadnej osobe ani subjektu. Ak sa príspevok akýmkoľvek spôsobom týka propagácie, lotérie, súťaže, odmien alebo podobných programov, môžu sa naň vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky. Všetky názory, poradenstvo, vyhlásenia, služby, ponuky alebo ďalšie údaje uvedené v príspevkoch na lokalitách prislúchajú ich príslušným autorom a distribútorom, nie spoločnosti P&G. Nepodporujeme ani nezaručujeme presnosť, úplnosť ani užitočnosť žiadneho takého príspevku.

Spoločnosť P&G nekontroluje všetky príspevky zverejnené alebo vytvorené používateľmi s prístupom na stránky a žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah týchto príspevkov. Beriete na vedomie, že v rámci poskytnutia možnosti prehliadať a distribuovať obsah vytvorený na stránkach používateľmi je spoločnosť P&G výhradne pasívnym kanálom pre takúto distribúciu a nepreberá na seba žiadnu povinnosť či zodpovednosť v súvislosti s príspevkami alebo aktivitami na stránkach. Spoločnosti P&G nevzniká žiadna povinnosť zverejniť alebo používať žiadne príspevky. Spoločnosť P&G si vyhradzuje právo zablokovať alebo odstrániť príspevky a/alebo používateľov, ktorých určí ako (a) urážlivých, ohováračských alebo obscénnych, (b) podvodných, klamlivých alebo zavádzajúcich, (c) v rozpore s autorským právom, ochrannou známkou alebo iným právom duševného vlastníctva alebo (d) v rozpore s ľubovoľným právnym predpisom alebo (e) urážlivých alebo inak neprijateľných pre spoločnosť P&G podľa jej vlastného uváženia. Upozorňujeme, že spoločnosť Procter a Gamble bude so všetkými osobne identifikovateľnými údajmi, ktoré zverejníte alebo prenesiete, zaobchádzať v súlade so svojím Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

S výnimkou osobne identifikovateľných údajov, ktoré od vás môžeme zbierať v súlade so zásadami uvedenými v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov sa budú všetky príspevky považovať za nedôverné a nechránené. Spoločnosti P&G nevznikajú v súvislosti s príspevkami žiadne povinnosti.

Odoslaním príspevku poskytujete spoločnosti P&G všetko z nasledovného:

nevýhradné, celosvetové, trvalé, neodvolateľné, plne splatené, plne ďalej licencovateľné a neprenosné právo oslobodené od tantiém a licenciu na použitie, monitorovanie, úpravu, reprodukciu, zmenu, úpravu, publikáciu, preklad, tvorenie odvodených diel, distribúciu, prenos, zobrazovanie a vykonávanie takéhoto príspevku, úplne alebo čiastočne, v akomkoľvek médiu, formáte alebo technológii, online alebo offline, či už teraz známej alebo neskôr objavenej, a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane, ale nie výhradne, všetkej propagácie, verejného zobrazovania a/alebo komentovania (či už na internetových stránkach spoločnosti P&G alebo webových stránkach tretích strán), reklamy, marketingu, merchandisingu, publicity a komerčného využitia a doplnkového použitia, a to bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia alebo platby alebo povolenia potrebného z vašej strany (s výnimkou prípadov zakázaných právnymi predpismi); neobmedzené, celosvetové, trvalé, neodvolateľné, plne splatené, plne ďalej licencovateľné a neprenosné právo oslobodené od tantiém a licenciu používať vaše meno, prezývku, používateľské meno, životopisné informácie, nahrávky vášho hlasu, a/alebo akékoľvek ilustrácie, fotografické alebo videografické klipy, portréty, podobizne alebo obrázky vás alebo akékoľvek iné indície vášho práva na propagačné práva (ďalej súhrnne len „Váš osobný obsah") obsiahnuté vo vašom príspevku, v zloženej alebo skreslenej forme alebo inak začlenené do iných autorských diel v akomkoľvek médiu, formáte alebo technológii, online alebo offline, či už známej alebo neskôr objavenej, a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane, avšak nie výhradne, všetkej propagácie, verejného zobrazovania a/alebo komentovania (či už na internetových stránkach spoločnosti P&G alebo na webových stránkach tretích strán), reklamy, marketingu, merchandisingu, publicity a komerčného využitia a ich vedľajšieho použitia, a to bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia alebo platby alebo povolenia potrebného z vašej strany (s výnimkou prípadov zakázaných právnymi predpismi). Takisto súhlasíte so vzdaním sa všetkých príslušných morálnych práv, ktoré sa uplatňujú na vaše príspevky v súvislosti so všetkými navrhovanými spôsobmi použitia uvedenými vyššie.

Odoslaním príspevku sa vzdávate a zbavujete vo svojom vlastnom mene i v mene svojich nasledovníkov, postupníkov a zástupcov, spoločnosti P&G a jej licencovaných subjektov a každého z ich jednotlivých predstaviteľov, riaditeľov a zamestnancov všetkých možných nárokov, súdnych konaní, žalôb, požiadaviek, zodpovedností a škôd akéhokoľvek druhu, ak súvisia s takýmto používaním príspevku vrátane, okrem iného, všetkých možných nárokov za klamlivé reklamy, porušenie autorských práv, narušenie súkromia, porušenia práva na zverejnenie alebo na morálne práva, alebo hanobenie. Bez odbmedzenia predchádzajúceho ustanovenia nebudete mať nárok a vzdávate sa práva na nariadenie, obmedzenie alebo rušenie používania príspevku alebo vášho osobného obsahu, ktorý je súčasťou takéhoto príspevku, alebo uplatňovanie ľubovoľných práv spoločnosti P&G uvedených nižšie.

Beriete na vedomie, že pri povolení odoslať príspevok sa spoločnosť P&G opiera o vaše vyhlásenia, udelenia práv, vzdania sa práv a upustenia od práv či nárokov. Beriete na vedomie, že nesmiete ukončiť alebo zrušiť udelenia práv a licencií a/alebo upustenia od práv obsiahnutých v tejto zmluve.

Spoločnosť P&G nezaručuje, že budete mať možnosť upraviť alebo odstrániť svoj príspevok. Beriete na vedomie, že za obsah vašich príspevkov ste zodpovední vy sami, nie spoločnosť P&G.

Späť hore

Zásady správania sa

Pri prístupe alebo používaní ľubovoľných stránok alebo funkcie dostupnej prostredníctvom našich stránok vrátane, avšak nie výhradne, pri odosielaní príspevku na naše stránky, súhlasíte s dodržiavaním týchto zásad správania sa. Súhlasíte s tým, že vy sami nebudete ani neoprávnite či neuľahčíte snahu ďalšej osoby alebo subjektu:

 • Používať tieto stránky v rozpore s týmito zmluvnými podmienkami;
 • Reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať ľubovoľnú časť týchto webových stránok na komerčné účely, ani ich s týchto cieľom nebudete používať či k nim pristupovať;
 • Obťažovať, vyhrážať sa, sledovať alebo zámerne privádzať do rozpakov či spôsobovať tieseň inej osobe alebo subjektu;
 • Vydávať sa za inú osobu alebo subjekt;
 • Propagovať, ponúkať ani sa podielať na viacstupňovom marketingu či na pyramídových hrách;
 • Získavať osobne identifikovateľné informácie či využívať akúkoľvek osobu pod osemnásť (18) rokov veku;
 • Podieľať sa na rušivej činnosti, ako je posielanie viacerých správ s cieľom monopolizovať fórum alebo zverejňovanie príspevkov nesúvisiacich s určenou témou daného fóra;
 • Závadzať vírusy, červy, trójske kone, škodlivý kód alebo iný softvér či ďalší materiál, ktorý obsahuje prvok škodlivý pre webové stránky;
 • Získavať neoprávnený prístup k ľubovoľnému počítačovému systému či neverejnej časti stránok, prípadne zasahovať či narúšať lokality, servery alebo siete pripojené k lokalitám;
 • Narúšať súkromie ľubovoľnej osoby vrátane zverejňovania príspevkov o osobne identifikovateľných či inak súkromných alebo citlivých údajoch danej osoby bez jej súhlasu, prípadne zbierať osobne identifikovateľné údaje o používateľoch lokalít;
 • Zapájať sa, podporovať, obhajovať, poskytovať pokyny alebo diskutovať so zámerom spáchať konanie, ktoré by predstavovalo priestupok alebo trestný čin či inak porušovalo federálne, štátne, miestne alebo medzinárodné právne predpisy.

Spoločnosť P&G nezaručuje, že činnosť ostatných používateľov je alebo bude v súlade s uvedenými Zásadami správania sa alebo ďalšími ustanoveniami tejto zmluvy, a v tejto súvislosti preberáte na seba všetko riziko vyplývajúce z takéhoto nedodržiavania zásad.

Späť hore

Lokality môžu obsahovať prepojenia na iné lokality na internete, ktorá vlastnia a prevádzkujú tretie strany (ďalej len „Externé lokality"). Aj v prípade, že tretia strana je partnerom spoločnosti P&G, spoločnosť P&G nemá žiaden dohľad nad týmito externými lokalitami, pričom na všetky z nich sa nezávisle na spoločnosti P&G uplatňujú samostatné zásady ochrany osobných údajov, zásady zberu údajov a zmluvné podmienky. Spoločnosť P&G nijakým spôsobom nezodpovedá za tieto nezávislé zásady či činnosti, ani za zásady ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky alebo obsah týchto webových lokalít. Prepojenia na tieto lokality vám ponúkame len pre osobnú potrebu, preto je prístup na ne na vlastné riziko. Tieto prepojenia neznamenajú, že spoločnosť P&G sponzoruje, podporuje, je v spojení či partnerstve či bola zákonne oprávnená na používanie ľubovoľnej ochrannej známky, obchodného mena, služobnej známky, dizajnu, loga, symbolu alebo iných materiálov chránených autorským právom zobrazených či prístupných prostredníctvom týchto webových lokalít.

Ak sa rozhodnete zdieľať informácie o výrobkoch spoločnosti P&G prostredníctvom sociálnej siete (vrátane prepojení, ktoré spoločnosť P&G na svojich stránkach poskytuje), je možné, že tieto informácie budete môcť zverejniť na svojom profile priamo bez toho, aby ste opustili stránky. Niektoré sociálne siete obsahujú funkcie, ktoré používateľom umožňujú prijímať a prenášať údaje do sociálnej siete pomocou tzv. prekrývacích sietí alebo ďalších technológií. Hoci sa môže zdať, že vaše údaje zbiera spoločnosť P&G, údaje v skutočnosti zbiera priamo sociálna sieť a/alebo poskytovateľ služieb - tretia strana. Vaše použitie sociálnej siete na zdieľanie informácií podlieha zmluvným podmienkam a obmedzeniam danej sociálnej siete, a vaše konanie musí byť v súlade s týmito podmienkami a obmedzeniami.

Späť hore

Zemepisný rozsah stránok a reklamácie výrobkov

Spoločnosť P&G prevádzkuje lokality a dohliada na ne zo Slovenskej republiky. Akékoľvek vyhlásenia o účinnosti výrobkov spoločnosti P&G a/alebo vyhlásenie porovnávajúce účinnosť výrobkov spoločnosti P&G s účinnosťou výrobkov inej spoločnosti je výslovne obmedzené na územie Slovenskej republiky , pokiaľ nie je na stránkach uvedené inak. Pokiaľ nie je na lokalitách výslovne uvedené inak, lokality sú určené len na propagáciu produktov spoločnosti P&G, ktoré spoločnosť P&G predáva na Slovensku a jeho teritóriách, a spoločnosť P&G žiadnym spôsobom nezaručuje, že materiály alebo produkty uvedené na týchto lokalitách sú vhodné alebo dostupné na iných územiach.

Spoločnosť P&G žiadnym spôsobom nezaručuje, že obsah akejkoľvek stránky je vhodný alebo dostupný na iných územiach, než je územie Slovenskej republiky. Pristupovanie na lokality z území, kde je ich obsah nezákonný, je zakázané. Ak sa rozhodnete pristupovať na lokality z území mimo Slovenskej republiky, robíte tak z vlastnej iniciatívy a na vlastné riziko, a preberáte zodpovednosť za to, aby bolo vaše konanie v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Obsah nie je dovolené používať ani vyvážať v rozpore so zákonmi a predpismi Spojených štátov o vývoze.

Späť hore

Elektronická komunikácia

Pokiaľ navštívite stránky alebo nám pošlete e-mail, komunikujete s nami elektronickou formou. Podľa vlastného uváženia môžeme s vami komunikovať elektronickou formou vrátane, avšak nie výhradne, zverejnenia oznámení na lokalitách alebo reagovaním na váš e-mail. Súhlasíte s tým, že všetky zmluvy, oznámenia, sprístupnenia či ďalšia komunikácia, ktorú vám poskytneme elektronickou formou, spĺňajú zákonné požiadavky na písomnosť takejto komunikácie.

Späť hore

Obsah stránok - vylúčenie zodpovednosti

Materiály na týchto stránkach (vrátane všetkých grafických prvkov, softvéru, odporúčaní a ďalších materiálov) a všetky materiály dostupné prostredníctvom stránok sa poskytujú tak, ako sú, bez akýchkoľvek výslovných či predpokladaných záruk. V maximálnom možnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sa spoločnosť P&G zrieka všetkých výslovných alebo predpokladaných záruk vrátane, avšak nie výhradne, všetkých implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu a neporušenia. Spoločnosť P&G neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia v súvislosti s používaním alebo výsledkom používania materiálov na stránkach z hľadiska ich správnosti, presnosti, spoľahlivosti a podobne. Materiály na stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tieto materiály môžu byť nepresné, prípadne sa môžu stať nepresnými v dôsledku vývoja po dátume ich zverejnenia. Spoločnosti P&G nevzniká žiadna povinnosť overiť či udržiavať správnosť týchto informácií. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania predpokladanej záruky alebo vylúčenia či obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, je možné, že uvedené obmedzenia sa na vás nevzťahujú.

Späť hore

Prevádzka stránok - vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť P&G sa usiluje udržovať stránky v prevádzke, nie je však a nemôže byť zodpovedná za výsledky vád, ktoré sa v rámci stránok alebo ich prevádzky môžu vyskytnúť. Čo sa týka prevádzky stránok, spoločnosť P&G sa výslovne zbavuje všetkých výslovných či predpokladaných záruk vrátane, avšak nie výhradne, všetkých predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na určitý účel, titulu a neporušenia. Spoločnosť P&G neposkytuje žiadne záruky, že (i) prevádzka stránok splní očakávania používateľa; (ii) prístup na stránky bude neprerušovaný, včasný, bezpečný, bez vírusov, červov, trójskych koní alebo iných škodlivých prvkov, či bez vád alebo chýb; (iii) výsledky, ktoré možno získať v súvislosti s používaním stránok, budú presné alebo spoľahlivé; alebo (iv) vady budú napravené. Vy sami (a nie spoločnosť P&G) na seba preberáte celkové náklady za všetok servis, opravy alebo úpravy, ktoré môžu byť nevyhnutné pre váš počítač či softvér v súvislosti s vírusmi, chybami alebo akýmikoľvek inými problémami, ktoré vám môžu vzniknúť v súvislosti s návštevou stránok. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania predpokladanej záruky alebo vylúčenia či obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, je možné, že uvedené obmedzenia sa na vás nevzťahujú.

Späť hore

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ P&G NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, OSOBITNÉ, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, PRÍKLADNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ P&G V MINULOSTI UPOVEDOMENÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVNEJ ČINNOSTI, NEDBANLIVOSTI ALEBO INEJ PRÍČINY VZNIKNUTEJ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ ALEBO VÝKONNOSŤOU INFORMÁCIÍ, SLUŽIEB A MATERIÁLOV DOSTUPNÝCH NA TÝCHTO STRÁNKACH. TIETO OBMEDZENIA PLATIA BEZ OHĽADU NA ZLYHANIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENÉHO OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU.

V prípade, že vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa považuje za nevykonateľné, maximálna zodpovednosť poskytovateľov voči vám nesmie presiahnuť sumu zaplatenú vami za produkty či služby, ktoré ste si objednali prostredníctvom týchto stránok. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za určité škody, takže vyššie uvedené obmedzenia a vylúčenia sa nemusia vzťahovať na vás v rozsahu, v ktorom sa právne predpisy tejto jurisdikcie vzťahujú na tieto zmluvné podmienky. Ak sa na vás vzťahujú tieto právne predpisy a používanie stránok z vašej strany neumožňuje zrieknutie sa akýchkoľvek práv či opravných prostriedkov, tieto zmluvné podmienky nevyžadujú zrieknutia sa týchto práv z vašej strany.

Späť hore

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, ochránite a obránite spoločnosť P&G a jej vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, poskytovateľov licencie a dodávateľov pred všetkými stratami, výdavkami, škodami a nákladmi vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie vzniknutých v súvislosti s porušením zmluvných podmienok z vašej strany, s vašim používaním stránok (vrátane nedbalosti alebo nezákonného konania) a/alebo s používaním stránok, na ktoré ste sa zaregistrovali, zo strany ďalšej osoby, ktorá používa váš používateľský účet.

Späť hore

Rozhodné právo a spory

V rozsahu povolenom právnymi predpismi sa tieto zmluvné podmienky budú vo všetkých ohľadoch vykladať a riadiť v súlade s hmotným právom Slovenskej republiky, a to bez ohladu jeho voľbu zákonných ustanovení, a nie v súlade s Dohovorom OSN o zmluvách a medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980. Súhlasíte s tým, že pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky spory priamo alebo nepriamo vyplývajúce či súvisiace s týmito zmluvnými podmienkami alebo stránkami (vrátane kúpy výrobkov spoločnosti P&G prostredníctvom stránok) budú vysporiadané výhradne v Slovenskej republike. Týmto neodvolateľne súhlasíte s uvedeným miestom a s výlučnou súdnou príslušnosťou akéhokoľvek takéhoto súdu v prípade uvedeného sporu.

Akýkoľvek dôvod žaloby alebo nároku priamo či nepriamo vyplývajúceho alebo súvisiaceho s týmito zmluvnými podmienkami alebo webovými stránkami (vrátane kúpy výrobkov spoločnosti P&G) je nutné uplatniť do jedného (1) roku po vzniku dôvodu žaloby alebo nároku.

Vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádzajú samostatné možnosti podávania sťažností v súvislosti s Vyhlásením o ochrane osobných údajov a osobnými údajmi pre jednotlivcov.

Späť hore

Ustanovenie o zrieknutí sa zodpovednosti

Nevymáhanie akejkoľvek časti zmluvných podmienok zo strany spoločnosti P&G nebude predstavovať vzdanie sa akýchkoľvek práv spoločnosti P&G podľa týchto zmluvných podmienok, či už ide o čiastočné alebo budúce činnosti zo strany ľubovoľnej osoby. Prijatie finančných prostriedkov zo strany spoločnosti P&G ani spoľahnutie sa ľubovoľnej osoby na činnosť spoločnosti P&G sa nebude považovať za zrieknutie sa akejkoľvek časti týchto zmluvných podmienok. Právnu účinnosť bude mať výhradne konkrétne zrieknutie sa práv v písomnej podobe podpísané oprávneným zástupcom spoločnosti P&G.

Späť hore

Autorské práva a obchodné známky

Celý obsah týchto stránok vrátane, avšak nie výhradne, textu, dizajnu, grafických prvkov, rozhraní či kódu, ako aj jeho výber a usporiadanie podlieha autorským právam ako kolektívne dielo v rámci zákonov o autorských právach Spojených štátov a ďalších štátov a je majetkom spoločnosti P&G. Toto koletívne dielo zahŕňa diela, ktoré sú licencované P&G. Copyright 2000-2015. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Všetky obchodné známky, servisné známky a obchodné názvy (ďalej len „Známky") sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Procter & Gamble a jej majetkom, prípadne majetkom iných príslušných vlastníkov, ktorí spoločnosti P&G udelili právo a licenciu na používanie takýchto známok.

Späť hore

Prevzatý softvér

Ak si z webových stránok prevezmete určitý softvér, tento softvér a všetky súbory, obrázky a údaje s ním súvisiace (ďalej len „Softvér") vám budú licencované zo strany spoločnosti P&G. Prevziaty softvér nebudete vlastniť a spoločnosť P&G na vás neprenáša vlastníctvo softvéru. Spoločnosť P&G si uchová úplné vlastníctvo a nárok na prevzatý softvér a všetky práva duševného vlastníctva súvisiace so softvérom. Tento softvér nie je dovolené distribuovať, predávať, dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať či inak redukovať do podoby čitateľnej človekom. Ak si softvér preberiete z webových lokalít, vyhlasujete a zaručujete sa spoločnosti P&G, že vaše konanie nie je v rozpore s týmito právnymi predpismi.

Späť hore

Mobilná verzia lokalít

Webové stránky vám môžu ponúknuť funkcie a služby, ktoré budú k dispozícii prostredníctvom vášho mobilného telefónu. Tieto funkcie a služby zahŕňajú, avšak neobmedzujú sa, na možnosť prehliadať webové stránky z vášho mobilného zariadenia, nahrávať obsah na stránky, prijímať správy zo stránok, preberať aplikácie do svojho mobilného telefónu alebo získavať prístup k funkciám stránok (ďalej súhrnne len „Mobilné funkcie"). Mobilné funkcie môžu byť spoplatnené. Výška týchto poplatkov vám bude oznámená ešte pred dokončením registrácie na používanie danej mobilnej funkcie. Váš mobilný operátor vám takisto môže účtovať poplatky za správy, dáta a podobne podľa sadzobníka. Poplatky budú uvedené na vašom účte za mobilný telefón, prípadne strhnuté z vášho predplateného kreditu. Váš mobilný operátor smie zakázať alebo obdmeziť určité mobilné funkcie, a určité mobilné funkcie nemusia byť kompatibilné s vašim operátorom alebo mobilným zariadením. Ak máte v tejto súvislosti otázky, obráťte sa na svojho mobilného operátora. Pokyny k odhláseniu sa z odberu určitých mobilných funkcií budú podľa situácie vždy uvedené v súvislosti s danou mobilnou funkciou. Typickým postupom je v tomto prípade zaslanie kľúčového slova prostredníctvom SMS (napr. STOP, ZRUŠIŤ, KONIEC, ZRUŠIŤ ODBER, UKONČIŤ a pod.) na príslušné skrátené telefónne číslo priradené mobilnej funkcii.

Súhlasíte s tým, aby vám prostredníctvom mobilných funkcií, pre ktoré ste zaregistrovaní, mohla byť na vaše mobilné zariadenie zasielaná komunikácia o spoločnosti P&G alebo ďalších stranách. Ďalej môžeme zbierať informácie súvisiace s vaším používaním mobilných funkcií.

Späť hore

Oznámenia a postupy pri porušení autorských práv

Oznámenia o porušení autorských práv je nutné zaslať určenému zástupcovi webových lokalít. NA OTÁZKY, KTORÉ TENTO POSTUP NESPLNIA ALEBO S NÍM NEBUDÚ SÚVISIEŤ, NEBUDEME REAGOVAŤ.

Spoločnosť P&G rešpektuje duševné vlastníctvo druhých a od svojich používateľov a návštevníkov žiada, aby konali tak isto. Spoločnosť P&G spracuje a vyšetrí všetky oznámenia o údajnom porušení autorských práv a prijme primerané opatrenia v súlade so zákonom Digital Millenium Copyright Act (ďalej len „DMCA") a ďalšími príslušnými právnymi predpismi o duševnom vlastníctve. Po prijatí oznámení spĺňajúcich požiadavky zákona DMCA spoločnosť P&G odstráni alebo zabráni prístupu k materiálu, ktorý porušuje autorské práva alebo je predmetom porušovania autorských práv, a tiež odstráni alebo zabráni prístupu k odkazu či prepojeniu na materiál alebo aktivitu, pri ktorej sa preukáže, že porušuje autorské práva.

Ak sa nazdávate, že vaše dielo bola skopírované spôsobom, ktorý porušuje autorské práva, obráťte sa na spoločnosť P&G a uveďte tieto informácie. Upozorňujeme, že vaše oznámenie musí obsahovať VŠETKY tieto informácie, aby bolo účinné:

 1. fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene držiteľa výhradných autorských práv, ktoré boli údajne porušené;

 2. opis diela, pri ktorom údajne došlo k porušeniu autorských práv;

 3. opis umiestnenia materiálu, pri ktorom údajne došlo k porušeniu autorských práv, na webových stránkach;

 4. vaša adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, a všetky ďalšie informácie primerane nevyhnutné na to, aby vás spoločnosť P&G mohla kontaktovať;

 5. vaše vyhlásenie o tom, že máte pádny dôvod domnievať sa, že k spornému používaniu nebolo udelené oprávnenie zo strany držiteľa autorských práv, jeho zástupcu ani platných právnych predpisov;

 6. vaše vyhlásenie pod trestom krivej prísahy o tom, že tieto informácie uvedené vo vašom oznámení sú presné, a že ste výhradným držiteľom autorských práv, ktoré boli údajne porušené, prípadne máte oprávnenie konať v jeho mene.

Oznámenia o porušení autorských práv zasielajte na adresu:

Poštou:
The Procter & Gamble Company
Legal/IP Division
Copyright Agent
299 East Sixth Street
Cincinnati, OH 45202

E-mailom:
copyright.im@pg.com (Do predmetu správy uveďte „Oznámenie o porušení autorských práv").

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE : TIETO INFORMÁCIE JE POTREBNÉ POSKYTNÚŤ VÝHRADNE S CIEĽOM OZNÁMIŤ SPOLOČNOSTI PROCTER & GAMBLE, ŽE MOHLO DÔJSŤ K PORUŠENIU VAŠICH AUTORSKÝCH PRÁV. PROSTREDNÍCTVOM TOHTO POSTUPU NEBUDEME ODPOVEDAŤ NA ŽIADNE ĎALŠIE OTÁZKY, NAPRÍKLAD OTÁZKY SÚVISIACE S VÝROBKAMI, SLUŽBAMI ALEBO OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Späť hore

Obráťte sa na nás

Ak v týchto zmluvných podmienkach nenájdete odpoveď na svoju otázku alebo ak si želáte nahlásiť porušenie našich Zásad správania sa, obráťte sa na nás takto:

Pošta

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

E-mail

Prejdite na stránky www.pg.com a kliknite na prepojenie „Contact Us" v spodnej časti stránky.

Späť hore

Nadpisy odsekov

Nadpisy odsekov v týchto zmluvných podmienkach majú za cieľ len uľahčiť prehľadnosť a nemajú žiadnu právnu účinnosť.

Späť hore

Oddeliteľnosť

Ak niektorý odsek alebo odseky týchto zmluvných podmienok budú považované za neplatné, nevymáhateľné, alebo v rozpore s právom v akejkoľvek jurisdikcii, takéto rozhodnutie nebude mať v žiadnom prípade vplyv na vymáhateľnosť zostávajúcich odsekov.

Späť hore

Copyright 2001-2016 P&G. Všetky práva vyhradené.