Procter & Gamble

Skip to main content

Användningsvillkor för Procter & Gambles webbplatser

Senast uppdaterad: februari 2016

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det nätverk av webbplatser (sammantaget "webbplatserna" eller "webbplatsen") som drivs av The Procter & Gamble Company eller dess samarbetspartner, dotterbolag, uppdragstagare, efterträdare, varumärken, licensgivare, licenstagare, och/eller agenter ("P&G", "Procter & Gamble" eller "vi") består av ett antal olika webbplatser och webbsidor. De villkor och meddelanden som anges här (sammantaget "villkor") gäller för samtliga av P&G:s webbplatser. Dessutom kan ytterligare villkor gälla för vissa av P&G:s webbplatser eller de funktioner och aktiviteter som erbjuds på webbplatserna (till exempel kampanjer och chattrum). Sådana villkor ("ytterligare villkor"), som samtliga ska anses ingå i dessa villkor, anges på aktuella webbplatser. Om några av villkoren häri står i konflikt med de ytterligare villkor som anges på en viss P&G-webbplats är det de ytterligare villkoren som gäller.

LÄS FÖLJANDE VILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER ANDRA P&G-WEBBPLATSER. Du ("användaren") erbjuds att besöka P&G:s webbplatser under förutsättning att du utan modifieringar godkänner villkoren och aktuell Integritetspolicy. Genom att besöka eller använda den här webbplatsen eller någon annan webbplats godkänner du villkoren och aktuell Integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda den här webbplatsen eller någon annan webbplats.

Överst på sidan.

Sekretess

Användningen av P&G:s webbplatser är också underkastad P&G:s Integritetspolicy för konsumenter ("Integritetspolicyn"). Om en webbplats har ytterligare, separata sekretessvillkor ("ytterligare sekretessvillkor") är användningen av den webbplatsen underkastad dessa ytterligare sekretessvillkor. P&G:s Integritetspolicy för konsumenter och ytterligare sekretessvillkor utgör båda "Integritetspolicyer".

Vi använder cookies och annan teknik för att samla in information när du besöker våra webbplatser, inklusive din IP-adress, vilka webbplatser du besöker och vilka länkar du klickar på. Vi använder också digitala cookies i de e-postmeddelanden vi skickar till dig för att bekräfta att du har fått dem. Du kan radera och tacka nej till cookies i din webbläsare. Vi kan komma att använda informationen, tillsammans med den information som du lämnar till oss under registreringsförloppet på webbplatsen eller på annat sätt, för att skicka information som kan vara av intresse för dig i enlighet med vår Integritetspolicy. Klicka här för mer information om cookies.

Överst på sidan.

Modifiering av villkoren

Då och då kan P&G komma att ändra dessa villkor. När vi gör det ändras också raden "Senast uppdaterad:" ovan. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera villkoren. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att ändrade villkor har publicerats innebär det att du godkänner ändringarna.

Överst på sidan.

Personlig användning av webbplatser

Om inget annat anges får webbplatsen endast användas för personliga och icke-kommersiella syften. Du får inte modifiera, kopiera, distribuera, sända, uppföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja något av innehållet eller meddelandena som visas på webbplatsen ("innehållet") inklusive och utan begränsning till text, grafik, fotografier, bilder, rörliga bilder, ljud, illustrationer, information, programvara, produkter eller tjänster samt dess arrangemang, förutom där det uttryckligen tillåts enligt nedanstående. Du bekräftar att otillåten användning av innehåll kan orsaka oåterkalleliga skador för oss och godkänner att vi, om sådan otillåten användning inträffar, har rätt till föreläggande samt eventuell annan kompensation enligt lag. Undantaget uttryckligen angivna restriktioner eller begränsningar på webbplatsen i fråga om specifikt material får du elektroniskt kopiera och/eller skriva ut papperskopior av delar av innehållet endast för egen, icke-kommersiell användning eller i syfte att göra en beställning från oss. All annan användning av innehåll, inklusive modifiering, reproduktion, distribution, återpublicering, visning eller överföring av något innehåll, är strängt förbjudet utan vårt i förväg inhämtade skriftliga godkännande.

Du samtycker till att inte samla in och/eller använda några produktbeskrivningar, bilder, listor eller priser utom för egen, icke-kommersiell användning eller i syfte att göra en beställning från oss.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller för annat kommersiellt syfte använda någon del av webbplatsen, eller använda eller visa webbplatsen, inklusive och utan begränsning till "skrapning" eller användning av någon robot, spindel eller annan automatiserad metod. Att köra eller visa webbplatsen, eller information eller annat material som visas på webbplatsen, i ramar, via "inlinelänkning" eller liknande metoder på någon annan webbplats utan vårt i förväg inhämtade skriftliga tillstånd är förbjudet. Alla tillåtna länkar till webbplatsen måste följa tillämpliga lagar, regler och bestämmelser. Du får inte använda några metataggar eller annan "dold text" med vårt namn eller några av våra varumärken, eller namnen på några tillverkare av produkter som visas på webbplatsen, utan uttryckligt skriftligt tillstånd. Du samtycker dessutom till att inte: (a) göra någonting som, enligt vårt godtycke, utsätter eller kan utsätta vår infrastruktur för en oskäligt eller oproportionerligt hög belastning, (b) störa eller försöka störa webbplatsens normala funktion eller några aktiviteter på webbplatsen, eller (c) kringgå några åtgärder som vi använder för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen.

Överst på sidan.

Användarbidrag

Dessa villkor styr ditt beteende, dina rättigheter och P&G:s rättigheter i fråga om text, fotografier, videofilmer, inlägg, meddelanden, musik, ljudinspelningar, illustrationer, betyg, recensioner eller annat material eller annan information som du framställer i anslutning till P&G:s webbplatser ("bidrag"). När du lämnar ett bidrag, intygar du följande:

ditt bidrag är ursprungligt, korrekt, skapat av dig och inte av en imitation,

du är för närvarande en faktisk användare av den eller de P&G-produkter som omnämns i ditt bidrag och ditt bidrag speglar din sanna och ärliga uppfattning om och nuvarande erfarenhet av P&G-produkten/-produkterna,

du är myndig, eller ditt bidrag godkänns av din förälder eller vårdnadshavare om du är omyndig,

du är inte anställd av P&G och arbetar inte för någon samarbetspartner eller agent för P&G som på uppdrag av P&G marknadsför och/eller säljer P&G:s produkter, ELLER, om du är anställd av P&G eller arbetar för någon samarbetspartner eller agent för P&G som på uppdrag av P&G marknadsför och/eller säljer P&G:s produkter samtycker du till att tydligt och klart ange din relation till P&G i ditt bidrag,

ditt bidrag (eller någon del av det) har inte varit med i och planeras inte att användas i något annat reklam- eller marknadsföringsmaterial för P&G eller någon tredje part,

ditt bidrag lämnas utan förhandsbetalning eller löfte om betalning till dig, eller förväntan om någon betalning till dig i utbyte mot ditt bidrag. Ditt bidrag lämnas också utan någon förhandsbelöning till dig, eller förväntan om framtida belöning till dig, förutom möjligheten att ditt bidrag används i P&G:s marknadsföring. Eller, om du har mottagit någon belöning, anger du tydlig information om belöningen i ditt bidrag,

ditt bidrag är inte falskt, missvisande, stötande, profant, vulgärt, obscent, nedsättande, ärekränkande, skymfande, förtalande eller på annat sätt olämpligt,

ditt bidrag innehåller ingenting som inkräktar på tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet, publiceringsrätt, sekretess, moraliska rättigheter och/eller några andra tillämpliga personliga rättigheter eller egendomsrättigheter,

ditt bidrag innehåller ingenting som bryter mot någon lag, författning, förordning eller föreskrift och ingenting som ägnar sig åt, uppmuntrar, förespråkar eller ger instruktioner för beteende som skulle utgöra ett brott mot någon lag, författning, förordning eller föreskrift,

ditt bidrag innehåller inget material eller innehåll som är, eller rimligtvis kan antas vara, hatiskt, vare sig det är riktat mot en individ eller en grupp, eller som på något annat sätt är olagligt hotfullt eller olagligt trakasserande mot någon individ, sammanslutning, företag eller politiskt organ,

ditt bidrag innehåller inget material eller innehåll som är avsett att skapa störningar eller vilseleda andra, till exempel att lägga upp flera bidrag i ett försök att monopolisera ett forum eller att lägga upp ett bidrag som inte har att göra med forumets ämne eller tema,

ditt bidrag innehåller inget innehåll som inkluderar tredje parts webbplats, adress, e-postadress, kontaktinformation, telefonnummer, annan information eller åsikter om en angiven eller rimligen identifierbar individ eller privat information (inklusive konfidentiell information) utan i förväg inhämtat tillstånd från den individen om att få dela informationen med P&G,

ditt bidrag innehåller ingen programkod eller material som innehåller trojanska hästar, virus, maskar, skadlig kod eller annan potentiellt skadlig information eller skadliga program eller filer, och

P&G:s användning av ditt bidrag bryter inte mot dessa villkor och kommer inte att skada någon person eller enhet.

Om bidraget på något sätt är kopplat till en kampanj, utlottning, tävling, gåva eller något liknande program gäller ytterligare villkor. Alla åsikter, råd, påståenden, tjänster, erbjudanden eller annan information i bidrag som uttrycks eller görs tillgängliga på webbplatserna görs av respektive skribent eller distributör och inte av P&G. Vi varken rekommenderar eller garanterar korrektheten, fullständigheten eller användbarheten av något sådant bidrag.

P&G granskar inte, och kan inte granska, alla bidrag som läggs upp eller skapas av webbplatsens användare och tar inget som helst ansvar för innehållet i dessa bidrag. Du medger att genom att ge dig möjlighet att titta på och distribuera användargenererat innehåll på webbplatsen agerar P&G endast som passiv kanal för sådan distribution och har inga skyldigheter eller något ansvar i fråga om något bidrag eller några aktiviteter på webbplatsen. P&G har ingen skyldighet att lägga upp eller använda något bidrag. P&G förbehåller sig rätten att blockera eller ta bort bidrag och/eller användare som vi anser (a) vara kränkande, nedsättande eller obscena, (b) vara bedrägliga, vilseledande eller missvisande, (c) bryta mot någon upphovsrätt, något varumärke eller någon annan immateriell rättighet, (d) bryta mot någon lag eller regel eller (e) vara stötande eller på annat sätt oacceptabla för P&G enligt vårt godtycke. Observera att personligt identifierbar information som du lägger upp eller överför kommer att behandlas av Procter & Gamble i enlighet med vår Integritetspolicy.

Med undantag för personligt identifierbar information som vi inhämtar från dig enligt de riktlinjer som anges i vår Integritetspolicy kommer alla bidrag att betraktas som icke-konfidentiella och icke-skyddade. P&G har inga skyldigheter i fråga om bidragen.

Genom att lämna ett bidrag samtycker du till att P&G har följande:

en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, oåterkallelig, fullt betald, royaltybefriad, fullt vidarelicensierbar och överförbar rätt och licens att använda, följa, granska, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, sända, visa och framställa hela eller delar av sådana bidrag i valfritt medium, format eller teknik, online eller offline, vare sig tekniken är känd idag eller upptäcks senare, och på vilket sätt som helst inklusive men utan begränsning till kampanjer, visning för allmänheten och/eller kommentering (på P&G:s webbsidor eller tredje parts webbsidor), annonsering, marknadsföring, handel, publicitet och kommersiell användning inklusive till den underordnad användning, utan att informera, betala eller inhämta tillstånd från dig (förutom där detta är förbjudet enligt lag),

en restriktionsfri, världsomfattande, evig, oåterkallelig, fullt betald, royaltybefriad, fullt vidarelicensierbar och överförbar rätt och licens att använda ditt namn, smeknamn, användarnamn, biografisk information, röstinspelningar av dig, och/eller eventuella illustrationer, fotografier eller videoklipp, porträtt, likheter eller bilder av dig eller andra komponenter av dina publiceringsrättigheter (sammantaget "ditt personliga innehåll") som ingår i ditt/dina bidrag, i sammansatt eller förvrängd form eller på annat sätt inkluderad i kreativa verk i något medium, något format eller någon teknik, online eller offline, vare sig tekniken är känd idag eller upptäcks senare, och på vilket sätt som helst inklusive men utan begränsning till kampanjer, visning för allmänheten och/eller kommentering (på P&G:s webbsidor eller tredje parts webbsidor), annonsering, marknadsföring, handel, publicitet och kommersiell användning inklusive till den underordnad användning utan att informera, betala eller inhämta tillstånd från dig (förutom där detta är förbjudet enligt lag).

Du samtycker även till att avsäga dig eventuellt tillämpliga moraliska rättigheter som omfattas av ditt bidrag i fråga om något av de användningssätt som anges ovan.

Genom att skicka in ett bidrag samtycker du till att befria och hålla skadeslösa, å dina och dina efterträdares, uppdragstagares och representanters vägnar, P&G och var och en av dess befattningshavare, styrelseledamöter och anställda från alla typer av fordringar, stämningar, åtal, yrkanden, krav och skadestånd som uppstår genom eller i samband med användningen av sådant bidrag inklusive men utan begränsning till falsk marknadsföring, brott mot upphovsrätt, sekretessbrott, brott mot publiceringsrätt eller moralisk rätt och/eller ärekränkning. Utan begränsning av föregående har du under inga omständigheter rätt till, och du samtycker till att avsäga dig all rätt till, att förbjuda, begränsa eller störa användningen av bidraget eller ditt personliga innehåll som ingår i bidraget, eller att exploatera någon av P&G:s rättigheter enligt ovanstående.

Du förstår att P&G förlitar sig på dina påståenden, beviljanden av rättigheter, avsägelser och befrielser när du ges möjlighet att lämna ett bidrag. Du bekräftar att du inte får avsluta eller återkalla beviljade rättigheter och licenser och/eller befrielser som ingår i det här avtalet.

P&G garanterar inte att du får möjlighet att ändra eller radera ditt bidrag. Du bekräftar att det är du, och inte P&G, som ansvarar för bidragets/bidragens innehåll.

Överst på sidan.

Etiska regler

Genom att besöka eller använda någon webbplats eller annan funktion som tillhandahålls genom vår webbplats, inklusive men utan begränsning till inskickande av bidrag till vår webbplats, samtycker du till att följa nedanstående etiska regler. Du samtycker till att inte själv försöka, eller godkänna eller underlätta någon annan person eller enhets försök att:

 • Använda webbplatsen på ett sätt som bryter mot dessa villkor,

 • Reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av någon webbplats, eller användningen eller åtkomsten av webbplatsen, för andra kommersiella syften,

 • Trakassera, hota, förfölja eller medvetet genera eller uppröra någon annan person eller enhet,

 • Utge dig för att vara någon annan person eller enhet,

 • Marknadsföra, inbjuda till eller delta i någon form av flernivåmarknadsföring eller pyramidprogram,

 • Efterfråga personligt identifierbar information från eller utnyttja någon person som är under arton (18) år,

 • Utföra störande aktiviteter som att skicka flera meddelanden i syfte att monopolisera ett forum eller lägga upp kommentarer som inte har att göra med forumets ämne eller tema,

 • Introducera virus, maskar, trojanska hästar, skadlig kod eller någon programvara eller annat material som innehåller någonting som är skadligt för webbplatsen,

 • Skaffa otillåten tillgång till något datasystem eller icke-offentlig del av webbplatserna eller inkräkta på eller störa webbplatserna eller servrar och nätverk som är kopplade till webbplatserna,

 • Inkräkta på någon persons sekretess, inklusive att lägga upp personidentifierande eller på annat sätt privat eller konfidentiell information om en person utan personens tillstånd eller samla in personligt identifierbar information om webbplatsernas användare,

 • Utföra, uppmuntra, förespråka, instruera om eller diskutera med avsikt att utföra aktiviteter som skulle utgöra ett lagbrott eller på något annat sätt strida mot federala, delstatliga, lokala eller internationella lagar eller regler.

P&G kan inte garantera, och garanterar inte, att andra användare kommer att följa ovanstående etiska regler eller andra delar av villkoren och vad gäller din relation till oss tar du dig härmed själv an alla risker för skada till följd av sådant bristande efterföljande.

Överst på sidan.

Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part ("externa webbplatser"). Även om aktuell tredje part har koppling till P&G, har P&G ingen kontroll över sådana externa webbplatser som alla har egna sekretesstandarder, datainsamlingsregler samt regler och villkor som är fristående från P&G. P&G har inte något ansvar eller några skyldigheter vad gäller dessa fristående standarder eller åtgärder och ansvarar inte för sekretesstandarder, regler och villkor eller innehåll på sådana webbplatser. Länkar till dessa webbplatser tillhandahålles endast som en tjänst till dig och du besöker dem på egen risk. Länkarna antyder inte att P&G sponsrar, rekommenderar, samarbetar med eller är kopplade till, eller har laglig rätt att använda varumärken, varunamn, tjänstemärken, designer, logotyper, symboler eller annat upphovsrättsligt skyddat material som visas på eller kan nås genom sådana externa webbplatser.

Om du bestämmer dig för att dela information om någon av P&G:s produkter genom ett socialt nätverk, inklusive via länkar som tillhandahålls av P&G genom webbplatsen, kan det hända att du kan dela sådan information direkt på din egen profil på det sociala nätverket utan att lämna webbplatsen. Vissa sociala nätverk har funktioner som gör att en användare kan ta emot och skicka data till det sociala nätverket genom "overlays" eller annan teknik. Även om det ser ut som om aktuella data samlas in av P&G, samlas de istället in direkt av det sociala nätverket och/eller en tredjepartsleverantör. Din användning av ett socialt nätverk för att dela information styrs av det aktuella sociala nätverkets regler, villkor och restriktioner och du måste underkasta dig dessa.

Överst på sidan.

Webbplatsens geografiska omfattning samt produktpåståenden

P&G styr och driver webbplatserna från Sverige. Alla påståenden eller meddelanden som gäller effektiviteten av P&G:s produkter och/eller påståenden eller meddelanden som jämför effektiviteten av P&G:s produkter med effektiviteten av andra produkter är uttryckligen begränsade till Sverige, om inget annat anges på webbplatsen. Om inget annat anges på eller av webbplatserna är webbplatserna avsedda att marknadsföra endast sådana P&G-produkter som säljs av P&G i Sverige och P&G gör inga antydningar om att materialet på våra webbplatser eller de produkter som beskrivs där är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser.

P&G antyder inte att innehållet på någon webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på någon plats utanför Sverige. Att besöka webbplatserna från områden där deras innehåll är olagligt är förbjudet. De som väljer att besöka webbplatserna från platser utanför Sverige gör det på eget initiativ och på egen risk och ansvarar själva för att följa tillämpliga lokala lagar. Du får inte använda eller exportera innehållet på ett sätt som bryter mot Sveriges lagar och regler för export.

Överst på sidan.

Elektronisk kommunikation

När du besöker den här webbplatsen eller skickar e-post till oss innebär det att du kommunicerar elektroniskt med oss. Vi kan efter eget godtycke kommunicera elektroniskt med dig, inklusive men utan begränsning till att skriva meddelanden på webbplatsen eller svara på din e-post. Du bekräftar att alla avtal, meddelanden, uppgifter eller annan kommunikation som vi tillhandahåller till dig elektroniskt uppfyller eventuella juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Överst på sidan.

P&G:s butikspolicyer

Genom att använda webbplatsen godkänner du P&G:s butikspolicyer där så är tillämpligt.

Webbplatsens innehåll - friskrivningsklausul

Det material som tillhandahålls genom webbplatsen (inklusive grafik, programvara, rekommendationer eller annat material) tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda. I den utsträckning som är tillåtet enligt tillämpliga lagar avsäger sig P&G alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men utan begränsning till alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. P&G garanterar inte, och gör inga påståenden angående, användningen av eller resultatet av användningen av materialet på webbplatsen i fråga om korrekthet, riktighet, tillförlitlighet eller någonting annat. Materialet på webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller korrekturfel. Detta material kan vara felaktigt eller kan komma att bli felaktigt som ett resultat av utvecklingen efter publiceringsdatumet. P&G åtar sig inga skyldigheter att kontrollera eller bibehålla riktigheten av sådan information. Eftersom det inom vissa domsrätter inte är tillåtet att tidsbegränsa en underförstådd garanti, eller att göra undantag från eller begränsa ansvaret i fråga om följdskador eller indirekta skador, kan det hända att ovanstående begränsningar inte gäller dig.

Överst på sidan.

Webbplatsens drift - friskrivningsklausul

P&G strävar efter att underhålla webbplatsen och dess funktioner men är inte, och kan inte vara, ansvariga för resultaten av något fel som kan finnas på webbplatsen eller i dess funktioner. Vad gäller driften av webbplatsen avsäger sig P&G uttryckligen alla typer av garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men utan begränsning till alla underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, äganderätt och icke-överträdelse. P&G lämnar inga garantier för att (i) webbplatsens funktionalitet möter användarens krav, (ii) tillgång till webbplatsen kommer att vara oavbruten, i tid, säker, fri från virus, maskar, trojanska hästar eller andra skadliga komponenter, defekter eller fel, (iii) de resultat som följer av användningen av webbplatsen är korrekta eller tillförlitliga, eller att (iv) eventuella defekter kommer att åtgärdas. Du själv (och inte P&G) åtar dig hela kostnaden för underhåll, reparationer eller åtgärder som kan vara nödvändiga för din datorutrustning och programvara som ett resultat av eventuella virus, fel eller andra problem av något slag som du kan få genom att ha besökt webbplatsen. Eftersom det inom vissa domsrätter inte är tillåtet att tidsbegränsa en underförstådd garanti, eller att göra undantag från eller begränsa ansvaret i fråga om följdskador eller indirekta skador, kan det hända att ovanstående begränsningar inte gäller dig.

Överst på sidan.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR P&G ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFFMÄSSIGA, TILLFÄLLIGA ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER NÅGRA ANDRA SKADOR AV NÅGOT SLAG, ÄVEN OM P&G I FÖRHAND HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN INTRÄFFA, VARE SIG GENOM KONTRAKTSMÄSSIG ÅTGÄRD, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN TEORI, SOM INTRÄFFAR GENOM ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER EFFEKTIVITETEN AV INFORMATIONEN, TJÄNSTERNA OCH MATERIALET SOM ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ WEBBPLATSEN. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAVSETT EVENTUELLA BRISTER I DET GRUNDLÄGGANDE SYFTET MED EVENTUELL BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE.

Om föregående ansvarsbegränsning inte kan tillämpas ska leverantörens maximala ansvar gentemot dig inte överstiga det belopp du har betalat för de produkter eller tjänster som du har beställt genom webbplatsen. Inom vissa domsrätter är det inte tillåtet att begränsa eller göra undantag i ansvaret för vissa skador, så i den mån en sådan domsrätts lagstiftning berör dessa villkor kan det hända att ovanstående begränsningar och undantag inte gäller dig. Om lagen gäller dig, och din användning av webbplatsen inte medger att du avsäger dig några rättigheter eller gottgörelser, kräver dessa villkor inte att du avsäger dig sådana rättigheter.

Överst på sidan.

Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta för, försvara mot och hålla P&G, dess befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, agenter, licenstagare och leverantörer skadeslösa från alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, som resulterar av ditt brott mot villkoren, din användning av webbplatsen (inklusive försumbart eller felaktigt beteende) och/eller användningen av någon webbplats som du har blivit registrerad på genom att någon annan har använt ditt användarkonto.

Överst på sidan.

Tillämpliga lagar samt tvister

I den utsträckning som lagen tillåter ska villkoren styras av och i alla avseenden tolkas enligt svensk lag. Du samtycker till att med undantag av sådant som omnämns här ska alla tvister som direkt eller indirekt följer av eller har att göra med villkoren eller webbplatsen lösas av svensk domstol. Du ger härmed ditt oåterkalleliga medgivande till denna domstolsort och till sådan domstols ensamma domsrätt i fråga om sådana tvister.

Talan eller krav som direkt eller indirekt följer av eller har att göra med villkoren eller webbplatsen (inklusive inköp av P&G-produkter genom webbplatsen) måste påbörjas inom ett (1) år från det att kravet eller grund för talan uppstår.

Integritetspolicyn innehåller särskilda alternativ för personer som vill inlämna klagomål i relation till Integritetspolicyn och deras personliga information.

Överst på sidan.

Ingen avtalsbefrielse

Ingen underlåtelse av P&G i fråga om att upprätthålla någon del av villkoren ska innebära att P&G avsäger sig några av sina rättigheter enligt villkoren, vare sig för delar av eller framtida åtgärder från någon person. Varken P&G:s eventuella mottagande av betalning, eller någon persons tillit till P&G:s handlingar, ska anses innebära en avsägelse av någon del av villkoren. Endast en specifik, skriftlig avsägelse som är undertecknad av en auktoriserad representant för P&G ska ha någon som helst juridisk betydelse.

Överst på sidan.

Upphovsrätt och varumärken

Hela innehållet på den här webbplatsen, inklusive men utan begränsning till text, design, grafik, gränssnitt eller kod, samt urvalet och arrangemanget av innehållet, är upphovsrättsligt skyddat som ett samlingsverk enligt amerikanska och andra länders upphovsrättsliga lagar och tillhör P&G. Samlingsverket innefattar verk som är licensierade till P&G. Copyright 2000-2015. MED ENSAMRÄTT. Samtliga varumärken, servicemärken och varunamn (sammantaget "märkena") är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör och är skyddade av Procter & Gamble, eller respektive ägare som har givit P&G rätt till, och licens för, att använda dessa märken.

Överst på sidan.

Nerladdad programvara

Om du laddar ner programvara från webbplatsen, licensieras programvaran och alla filer, bilder och data som gäller programvaran (sammantaget "programvaran") till dig av P&G. Du äger inte den nerladdade programvaran och P&G överför inte äganderätten till programvaran till dig. P&G behåller fullständigt ägande av, och rätt till, den nerladdade programvaran och alla immateriella rättigheter som är relaterade till programvaran. Du får inte distribuera, sälja, dekompilera, baklängeskonstruera ("reverse engineer"), demontera eller på annat sätt reducera programvaran till en form som är synlig för människan. Om du laddar ner programvara från webbplatserna intygar du, och garanterar för P&G, att du inte bryter mot dessa lagar.

Överst på sidan.

Mobilt

På webbplatsen kan funktioner och tjänster erbjudas som du kan använda via din mobiltelefon. Dessa funktioner och tjänster kan innefatta, utan begränsning, möjligheten att visa webbplatsen på din mobilenhet, lägga upp innehåll på webbplatsen, få meddelanden från webbplatsen, hämta program till din mobiltelefon eller komma åt webbplatsens funktioner (sammantaget "mobilfunktioner"). Vi kan ta betalt för mobilfunktioner och sådana kostnader anges innan du slutför registreringen för aktuell mobilfunktion. Din mobilleverantör kan också ta ut standardavgifter för meddelanden, data m.m. Avgifter och kostnader visas på din mobilräkning eller dras från ditt kontantkort. Din mobilleverantör kan förbjuda eller begränsa vissa mobilfunktioner och vissa mobilfunktioner kan vara inkompatibla med din mobilleverantör eller mobilenhet. Kontakta din mobilleverantör om du har frågor om detta. Där så är tillämpligt visas instruktioner för hur du avsäger dig vissa mobilfunktioner i samband med aktuella mobilfunktioner. Enligt instruktionerna behöver du normalt skicka SMS med ett nyckelord (t.ex. "STOP" (STOPP), "CANCEL" (AVBRYT), "END" (AVSLUTA), "UNSUBSCRIBE" (AVBESTÄLL), "QUIT" (SLUTA) etc.) till det aktuella snabbnumret för mobilfunktionen.

Du samtycker till att de mobilfunktioner som du är registrerad för skickar meddelanden till din mobilenhet gällande P&G eller andra parter. Vi kan också samla in information som rör din användning av mobilfunktionerna.

Överst på sidan

Meddelanden och metoder för anmälning av upphovsrättsintrång

FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR, ELLER INTE FÖLJER, NEDANSTÅENDE FÖRFARANDE KOMMER INTE ATT BESVARAS .

P&G respekterar andras immateriella rättigheter och ber våra användare och besökare att göra detsamma. P&G behandlar och utreder meddelanden om påstådda intrång och handlar enligt Digital Millenium Copyright Act ("DMCA") och andra tillämpliga lagar om immateriella rättigheter. Vid mottagande av meddelanden som följer DMCA vidtar P&G åtgärder för att ta bort eller förhindra åtkomsten av material som har befunnits utgöra intrång eller har befunnits vara föremål för intrångsaktiviteter samt åtgärder för att ta bort eller förhindra åtkomsten av referenser eller länkar till material eller aktiviteter som har befunnits utgöra intrång.

Om du anser att något av dina verk har kopierats på ett sådant sätt att detta utgör upphovsrättsintrång ska du skicka följande information till P&G. Observera att för att behandlas måste ditt meddelande innehålla SAMTLIGA av följande komponenter:

 1. en fysisk eller elektronisk underskrift av den person som har rätt att vidta åtgärder å ägarens vägnar (ägaren av den upphovsrätt som anses vara föremål för intrång),

 2. en beskrivning av det upphovsrättsligt skyddade verk som du anser vara föremål för intrång,

 3. en beskrivning av var på webbplatsen det material som du anser vara föremål för intrång finns,

 4. din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress och all annan information som rimligen räcker för att P&G ska kunna kontakta dig,

 5. en försäkran från dig att du i god tro anser att den ifrågasatta användningen inte har tillåtits av en upphovsrättsinnehavare, dennes agent, eller enligt lag,

 6. en försäkran av dig, under straffansvar för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är sann och att du är ägare av upphovsrätten eller har rätt att vidta åtgärder å ägarens vägnar (ägaren av den upphovsrätt som anses vara föremål för intrång).

Meddelanden om upphovsrättsintrång ska skickas till:

Per post : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division Copyright Agent One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

Per fax : 08-528 081 00

Per e-post : copyright.im@pg.com (Skriv "Notice of Infringement" [Meddelande om intrång] på ärenderaden.)

VIKTIG ANMÄRKNING : OVANSTÅENDE INFORMATION GÄLLER ENDAST FÖR ATT MEDDELA PROCTER & GAMBLE OM EVENTUELLA INTRÅNG I DITT UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE MATERIAL. ALLA ANDRA FÖRFRÅGNINGAR, TILL EXEMPEL FRÅGOR ELLER ÖNSKEMÅL SOM RÖR PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, ELLER FRÅGOR OM SEKRETESS, KOMMER INTE ATT BESVARAS GENOM DETTA FÖRFARANDE.

Överst på sidan.

Kontakta oss

Om du inte har fått svar på det du undrar över genom dessa villkor, eller om du vill anmäla ett brott mot våra etiska regler, ska du kontakta oss på följande sätt:

Post

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

E-post

Gå till www.pg.com/se_SE/contact_us/index.shtml och klicka på länken "Contact Us" (Kontakta oss) längst ned på sidan.

Överst på sidan.

Styckerubriker

Styckesrubrikerna i de här villkoren anges endast för bekvämlighets skull och har ingen juridisk verkan.

Överst på sidan.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om något avsnitt i dessa villkor visar sig vara ogiltigt, olagligt, ej verkställbart eller strida mot lagarna i någon domsrätt, påverkar detta inte på något sätt övriga avsnitts giltighet.

Överst på sidan.

Copyright 2001-2021 P&G. Med ensamrätt.