Procter & Gamble

Skip to main content

Warunki użytkowania witryn internetowych Procter & Gamble

Ostatnia aktualizacja: Luty 2016 r.

SPIS TREŚCI

Sieć witryn internetowych (łącznie „Witryny Internetowe", „Witryny" lub „Portal") prowadzona przez spółkę Procter & Gamble i jej jednostki stowarzyszone, jednostki zależne, cesjonariuszy, następców prawnych, marki, licencjodawców, licencjobiorców lub agentów („P&G", „Procter & Gamble" lub „my"), składa się z różnych witryn i stron internetowych. Warunki, informacje i powiadomienia zawarte w tym dokumencie (łącznie „Warunki") mają zastosowanie wobec wszystkich Witryn P&G. Ponadto poszczególne witryny P&G lub funkcje i oferty proponowane na takich witrynach (np. promocje i czaty) mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym na takich Witrynach („Dodatkowe warunki"), których całość zostaje tu włączona przez odniesienie. Jeśli dowolne z niniejszych Warunków są sprzeczne z Dodatkowymi Warunkami na dowolnej witrynie internetowej P&G, charakter nadrzędny mają Dodatkowe Warunki.

PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB INNYCH WITRYN P&G. Witryny Internetowe P&G są oferowane Użytkownikowi („Użytkownik") pod warunkiem przyjęcia bez zmian Warunków i stosownej Polityki prywatności. Dostęp do tej Witryny lub dowolnej innej Witryny lub korzystanie z nich oznacza wyrażenie zgody na niniejsze Warunki i Politykę prywatności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na niniejsze Warunki, proszę nie korzystać z tej Witryny ani jakichkolwiek innych Witryn.

Powrót na górę strony.

Prywatność

Korzystanie z Witryn internetowych P&G podlega ponadto Polityce prywatności Klienta P&G („Polityka prywatności"). Jeśli Witryna posiada dodatkowe, osobne postanowienia dotyczące ochrony prywatności („Dodatkowe postanowienia dotyczące ochrony prywatności"), korzystanie z tej Witryny podlega tym Dodatkowym postanowieniom dotyczącym ochrony prywatności. Zarówno Politykę prywatności Konsumenta P&G jak i Dodatkowe postanowienia dotyczące ochrony prywatności określa się jako „Politykę prywatności".

Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie do gromadzenia informacji podczas odwiedzania przez Użytkownika naszych stron, w tym informacji dotyczących adresu IP Użytkownika, przeglądanych witryn i klikanych łączy. Wykorzystujemy też cyfrowe pliki cookie w wiadomościach e-mail wysyłanych Użytkownikowi, aby wiedzieć, że je otrzymał. Użytkownik może usunąć pliki cookie i wycofać zgodę na nie w swojej przeglądarce. Możemy wykorzystywać te informacje, wraz z informacjami dostarczonymi nam przez Użytkownika podczas procesu rejestracji na witrynie lub w inny sposób, zgodnie z naszą Polityką prywatności do przesyłania informacji, które mogą być interesujące dla Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, należy kliknąć tutaj.

Powrót na górę strony.

Zmiany Warunków

P&G może okresowo wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach. Kiedy taka sytuacja ma miejsce, wiersz dotyczący „Ostatniej aktualizacji" powyżej zostanie zmieniony. Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać niniejsze Warunki. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach oznacza zgodę na wprowadzone zmiany.

Powrót na górę strony.

Wykorzystywanie witryn w celach prywatnych

Witryna jest przeznaczona do użytku własnego i niekomercyjnego, chyba że ustalono inaczej. Nie można modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować, udzielać licencji, tworzyć utworów zależnych, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek treści ani komunikatów zamieszczonych albo wyświetlanych w Witrynie (zwanych dalej „Treściami"), w tym w szczególności tekstu, grafik, fotografii, obrazów, obrazów ruchomych, dźwięku, ilustracji, informacji, oprogramowania, produktów lub usług oraz ich połączeń, chyba że niniejsze Warunki wyraźnie na to zezwalają. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieuprawnione korzystanie z jakichkolwiek Treści może spowodować nieodwracalną szkodę i wyraża zgodę, aby w przypadku tego rodzaju nieuprawnionego korzystania został wydany nakaz sądowy obok jakichkolwiek środków zaradczych dostępnych zgodnie z prawem stanowionym albo zwyczajowym. Z zastrzeżeniem jakichkolwiek wyraźnie określonych restrykcji albo ograniczeń nałożonych na Witrynę związanych z konkretnym materiałem można elektronicznie kopiować lub drukować kopie Treści wyłącznie do własnego niekomercyjnego użytku bądź zamówić takie działanie. Każda inna forma korzystania z Treści, w tym modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie, ponowne publikowanie, wyświetlanie albo przesyłanie jakichkolwiek Treści bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jest surowo zabronione.

Użytkownik zobowiązuje się nie gromadzić ani nie korzystać z jakichkolwiek opisów produktów, obrazów, notowań albo cen, chyba że do niekomercyjnego użytku własnego bądź w celu złożenia zamówienia.

Użytkownik zobowiązuje się nie odtwarzać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie eksploatować do jakichkolwiek celów komercyjnych jakiejkolwiek części Witryny ani nie korzystać bądź uzyskiwać dostępu do Witryny, w tym w szczególności przy pomocy jakiejkolwiek techniki „scrapingu" albo robota, pająka albo innych zautomatyzowanych środków. Włączanie albo wyświetlanie tej Witryny lub innych informacji bądź materiałów wyświetlanych w tej Witrynie w ramkach za pośrednictwem łącz „in-line" albo podobnych środków w innej Witrynie internetowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jest niedozwolone. Wszelkie dozwolone łącza do tej Witryny muszą być zgodne z wszelkimi przepisami obowiązującego prawa, zasadami i regulacjami. Użytkownik nie może korzystać z żadnych znaczników meta ani innego „ukrytego tekstu", używając nazwy albo jakichkolwiek znaków towarowych należących do nas albo jakiegokolwiek producenta produktów zamieszczanych w tej Witrynie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. Dodatkowo Użytkownik zobowiązuje się, że: (a) nie będzie podejmował żadnych działań, które wedle wyłącznego uznania spółki P&G, spowodują albo mogą spowodować nieuzasadnienie albo nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury P&G; (b) nie będzie utrudniać ani próbować utrudniać właściwego funkcjonowania Witryny ani jakichkolwiek działań prowadzonych w Witrynie; ani (c) nie będzie omijać jakichkolwiek środków, z których spółka P&G może korzystać w celu zapobiegania uzyskiwaniu dostępu albo ograniczania dostępu do Witryny.

Powrót na górę strony.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Niniejsze Warunki regulują postępowanie, prawa Użytkownika oraz prawa P&G dotyczące wszystkich tekstów, fotografii, materiałów wideo, wpisów, komunikacji, muzyki, nagrań audio/dźwięku, prac artystycznych, ocen, recenzji bądź innych materiałów albo informacji (zwanych dalej „Zamieszczonymi treściami") stworzonych przez Użytkownika i powiązanych z Witrynami internetowymi P&G. Publikując Zamieszczone treści, Użytkownik potwierdza, co następuje:

Zamieszczone treści publikowane przez Użytkownika są oryginalne, rzetelne, zostały sporządzone przez niego i nie stanowią próby podszywania się pod inną osobę;

Użytkownik jest obecnie działającym w dobrej wierze Użytkownikiem produktów spółki P&G wspomnianych w Zamieszczonych treściach i publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści odzwierciedlają prawdziwe i szczere opinie Użytkownika na temat dotychczasowych doświadczeń związanych z produktami spółki P>

Użytkownik jest pełnoletni albo, jeżeli jest niepełnoletni, jego rodzic bądź opiekun prawny wyraża zgodę na publikowanie treści;

Użytkownik nie jest pracownikiem spółki P&G ani nie pracuje dla jednostki stowarzyszonej ani przedstawiciela spółki P&G zatrudnionego przez spółkę P&G do promowania lub sprzedaży produktów P> ALBO, jeżeli Użytkownik jest pracownikiem P&G bądź pracuje dla jednostki stowarzyszonej albo przedstawiciela spółki P&G zatrudnionego przez spółkę P&G do promowania lub sprzedaży produktów spółki P&G, zobowiązuje się jednoznacznie ujawnić w Zamieszczonych treściach informacje na temat swoich związków ze spółką P>

publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści (albo ich część) nie zostały uwzględnione ani nie planuje się ich wykorzystania w innych materiałach reklamowych ani promocyjnych spółki P&G ani podmiotu zewnętrznego;

publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie są publikowane przez Użytkownika za wynagrodzeniem ani na podstawie obietnicy wypłaty wynagrodzenia, a Użytkownik nie oczekuje żadnej zapłaty w zamian za proponowane przez niego Zamieszczone treści. Użytkownik nie uzyskał wcześniej żadnej korzyści majątkowej z tytułu publikowanych przez Użytkownika Zamieszczonych treści ani nie oczekuje żadnych korzyści majątkowych w przyszłości, za wyjątkiem możliwości wykorzystania publikowanych przez Użytkownika Zamieszczonych treści przez spółkę P&G do celów promocyjnych. Albo, jeżeli Użytkownik otrzymał korzyść majątkową, jednoznacznie wyjawił w publikowanych przez Użytkownika Zamieszczonych treściach szczegółowe informacje dotyczące korzyści majątkowej;

publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie są fałszywe, mylące, obraźliwe, bluźniercze, wulgarne, obsceniczne, uwłaczające, oszczercze, zniesławiające, szkalujące ani w inny sposób nieodpowiednie; publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie zawierają treści naruszających jakiekolwiek prawa autorskie, prawa patentowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa ochrony wizerunku, prawa prywatności, autorskie prawa osobiste lub jakiekolwiek inne obowiązujące prawa osobiste albo prawa własności podmiotów zewnętrznych;

publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie zawierają treści naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, ustawy, rozporządzenia i regulacje ani treści, które podejmują, zachęcają do podejmowania, popierają podejmowanie albo podają instrukcje dotyczące postępowania, które może wiązać się z odpowiedzialnością karną albo cywilną na mocy jakiegokolwiek przepisu prawa, ustawy, rozporządzenia albo regulacji;

publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie zawierają materiałów ani treści uznawanych albo mogących w uzasadnionym zakresie zostać uznanymi za mowę nienawiści, niezależnie od tego, czy są skierowane do pojedynczej osoby czy też do grupy, bądź zawierających inną niezgodną z prawem groźbę albo niezgodnie z prawem napastliwych wobec danej osoby, spółki osobowej, spółki kapitałowej albo organizacji politycznej;

publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie zawierają treści ani materiałów mających na celu spowodowanie zamieszania ani wprowadzenie innych w błąd, takich jak publikowanie wielu Zamieszczonych treści w celu zawłaszczenia dominującej pozycji na forum albo publikowanie Zamieszczonych treści niezwiązanych z tematem forum;

publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie zawierają treści obejmujących witryny internetowe, adresy, adresy e-mail, informacje kontaktowe, numery telefonów, inne informacje albo opinie podmiotów zewnętrznych o zidentyfikowanych albo w uzasadnionym zakresie możliwych do zidentyfikowania osobach albo informacje prywatne (w tym informacje wrażliwe) bez uzyskania uprzedniej zgody tej osoby na udostępnianie tego rodzaju informacji spółce P>

publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie zawierają oprogramowania ani materiałów zawierających jakiekolwiek konie trojańskie, wirusy, robaki, szkodliwy kod albo inne potencjalnie niszczycielskie informacje, programy albo pliki; oraz

korzystanie przez spółkę P&G z publikowanych przez Użytkownika Zamieszczonych treści nie narusza niniejszych Warunków i nie spowoduje szkody dla żadnej osoby ani podmiotu.

Jeżeli Zamieszczone treści są związane w jakikolwiek sposób z promocjami, loteriami, konkursami, rozdawaniem upominków reklamowych albo podobnymi działaniami, zastosowanie mogą mieć Dodatkowe Warunki. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty albo inne informacje zawarte w Zamieszczonych treściach wyrażonych albo udostępnionych w Witrynach pochodzą od ich autorów albo dystrybutorów, natomiast nie od spółki P&G. Spółka nie aprobuje ani nie udziela gwarancji, że tego rodzaju Zamieszczone treści są prawidłowe, kompletne ani przydatne.

Spółka P&G nie weryfikuje ani nie może weryfikować wszystkich Zamieszczonych treści opublikowanych w Witrynie albo utworzonych przez Użytkowników uzyskujących dostęp do Witryny i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych Zamieszczonych treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że umożliwiając mu przeglądanie i rozpowszechnianie treści utworzonych przez Użytkowników w Witrynie, spółka P&G działa jedynie jako bierny pośrednik dla tego rodzaju rozpowszechniania i nie przyjmuje na siebie żadnego rodzaju odpowiedzialności ani zobowiązania związanego z jakimikolwiek Zamieszczonymi treściami albo działaniami podejmowanymi w Witrynie. Spółka P&G nie jest zobowiązana do publikowania ani korzystania z jakichkolwiek Zamieszczonych treści. Spółka P&G zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usuwania Użytkowników lub Zamieszczonych treści uznanych przez nią za (a) napastliwe, zniesławiające lub obsceniczne, (b) fałszywe, oszukańcze lub wprowadzające w błąd, (c) stanowiące naruszenie praw autorskich, przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych albo innych praw własności intelektualnej lub (d) naruszające jakiekolwiek przepisy prawa lub regulacje lub (e) obraźliwe lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednie wedle wyłącznego uznania spółki P&G. Należy zwrócić uwagę, że zamieszczone lub przesłane informacje umożliwiające identyfikację będą traktowane przez spółkę Procter & Gamble zgodnie z Polityką prywatności Procter & Gamble.

Z wyjątkiem wszelkich informacji umożliwiających identyfikację, gromadzonych ewentualnie zgodnie z wytycznymi określonymi w Polityce prywatności, wszelkie Zamieszczone treści będą uznane za niepoufne i niezastrzeżone. Spółka P&G nie ma żadnych zobowiązań względem Zamieszczonych treści.

Publikując Zamieszczone treści Użytkownik przyznaje spółce P&G:

niewyłączne, obowiązujące na całym świecie, bezterminowe, nieodwołalne, w pełni opłacone, nieobciążone tantiemami, podlegające w całości cesji oraz zapewniające możliwość udzielania dalszych licencji prawo i licencję na wykorzystanie, monitorowanie, kontrolowanie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie, przesyłanie, wyświetlanie i przedstawianie takich Zamieszczonych treści, zarówno w całości jak i w części, w jakichkolwiek mediach, formatach i przy wykorzystaniu jakichkolwiek technologii, online lub offline, znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości i w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności w celach promocyjnych, publicznego wyświetlania lub komentowania (zarówno na stronach internetowych P&G, jak i podmiotów zewnętrznych), reklamowych, marketingowych, handlowych, w celu zyskania rozgłosu i w celach komercyjnych oraz inne ich wykorzystanie bez konieczności powiadamiania Użytkownika, uzyskania jego zgody ani dokonania płatności na jego rzecz (za wyjątkiem sytuacji, w których zabraniają tego przepisy prawa);

nieograniczone, obowiązujące na całym świecie, bezterminowe, nieodwołalne, w pełni opłacone, bezpłatne, podlegające w całości cesji oraz zapewniające możliwość udzielania dalszych licencji prawo i licencję na wykorzystanie imienia i nazwiska, pseudonimu, nazwy Użytkownika, informacji biograficznych, nagrań głosu lub jakichkolwiek ilustracji, fotografii, nagrań wideo, wizerunków, podobizn lub zdjęć Użytkownika lub jakichkolwiek inne treści objęte należnymi mu prawami do publikacji (zwane dalej łącznie „Treściami osobistymi Użytkownika") zawartych w jego Zamieszczonych treściach w formie zmontowanej, zniekształconej lub w jakikolwiek inny sposób włączonych do innych autorskich prac twórczych w jakichkolwiek mediach, formatach i przy wykorzystaniu jakichkolwiek technologii, online lub offline, znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości i w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności w celach promocyjnych, publicznego wyświetlania lub komentowania (zarówno na stronach internetowych P&G, jak i podmiotów zewnętrznych), reklamowych, marketingowych, handlowych, w celu zyskania rozgłosu i w celach komercyjnych oraz inne ich wykorzystanie bez konieczności powiadamiania Użytkownika, uzyskania jego zgody ani dokonania płatności na jego rzecz (za wyjątkiem sytuacji, w których zabraniają tego przepisy prawa).

Użytkownik zobowiązuje się również zrzec wszelkich autorskich praw osobistych do wszystkich określonych wyżej sposobów wykorzystania Zamieszczonych treści.

Poprzez publikację Zamieszczonych treści Użytkownik zwalnia, w imieniu swoim i swoich następców, cesjonariuszy i przedstawicieli, Spółkę P&G, a także jej kadrę zarządzającą, dyrektorów i pracowników, z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, spraw sądowych, działań, żądań, zobowiązań i odpowiedzialności odszkodowawczej dowolnego rodzaju wynikających lub mających związek z korzystaniem z tego rodzaju Zamieszczonych treści, w tym w szczególności, z tytułu wszelkich roszczeń dotyczących niezgodnej z prawdą reklamy, naruszenia praw autorskich, prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich osobistych lub zniesławienia. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, w żadnym przypadku Użytkownik nie będzie mieć prawa oraz zrzeka się jakiegokolwiek prawa do zakazania, powstrzymania lub ingerowania w wykorzystanie Zamieszczonych treści lub Treści osobistych Użytkownika zawartych w takich Zamieszczonych treściach lub korzystania z któregokolwiek z wymienionych wyżej praw spółki P&G.

Użytkownik zdaje sobie sprawę, że wyrażając zgodę na publikację Zamieszczonych treści spółka P&G polega na jego oświadczeniach, przyznaniu praw, odstąpieniu od roszczeń i zrzeczeniu się praw. Użytkownik potwierdza, że nie może cofnąć ani unieważnić przyznanych praw i licencji ani zrzeczeń określonych w niniejszej Umowie.

Spółka P&G nie gwarantuje Użytkownikowi możliwości edycji ani usunięcia publikowanych przez Użytkownika Zamieszczone treści. Użytkownik potwierdza, że to Użytkownik, a nie spółka P&G, jest odpowiedzialny za zawartość wszelkich Zamieszczonych treści.

Powrót na górę strony.

Kodeks postępowania

Dostęp do jakiejkolwiek Witryny lub dowolnej innej funkcji dostępnej poprzez Witrynę spółki lub korzystanie z niej, w tym w szczególności publikowanie Zamieszczonych treści w Witrynie spółki, oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie następujących standardów postępowania. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował określonych poniżej działań i nie upoważni żadnej osoby ani podmiotu do podejmowania poniższych działań ani nie ułatwi im próby:

 • wykorzystania Witryny w sposób naruszający te Warunki;

 • odtwarzania, powielania, kopiowania, sprzedawania, odsprzedaży ani wykorzystywania do jakichkolwiek celów komercyjnych jakiejkolwiek części jakiejkolwiek Witryny bądź korzystania albo uzyskiwania dostępu do tej Witryny;

 • dręczenia, grożenia, prześladowania lub celowego ośmieszania lub nękania innej osoby lub podmiotu;

 • podawania się za inną osobę lub podmiot;

 • promowania, namawiania do jakichkolwiek działań dotyczących marketingu wielopoziomowego lub piramid finansowych lub uczestniczenia w nich;

 • namawiania do ujawnienia informacji umożliwiających identyfikację jakiejkolwiek osoby, która nie ukończyła 18 (osiemnastu) lat lub wykorzystywania takiej osoby;

 • angażowania się w działania zakłócające porządek, takie, jak publikowanie wielu wiadomości w celu zawłaszczenia dominującej pozycji na forum albo publikowanie Zamieszczonych treści niezwiązanych z tematem forum;

 • wprowadzania wirusów, robaków, koni trojańskich, szkodliwego kodu lub jakiegokolwiek oprogramowania lub innych materiałów, które zawierają szkodliwy dla witryny komponent;

 • uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do jakiegokolwiek systemu komputerowego lub elementów Witryn niedostępnych publicznie ani ingerowania w funkcjonowanie Witryn, serwerów lub sieci połączonych z Witrynami lub zakłócania działania powyższych;

 • naruszania prywatności jakiejkolwiek osoby, w tym zamieszczania informacji umożliwiających identyfikację lub jakichkolwiek innych prywatnych lub wrażliwych informacji dotyczących danej osoby bez jej zgody lub gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację dotyczących Użytkowników Witryn;

 • angażowania się w postępowanie, zachęcania do postępowania, popierania postępowania, podawania instrukcji dotyczących postępowania lub omawiania z zamiarem podjęcia postępowania, które może wiązać się z odpowiedzialnością karną albo cywilną albo w inny sposób naruszać jakikolwiek przepis prawa albo regulację na poziomie federalnym, stanowym, lokalnym lub międzynarodowym.

Spółka P&G nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że inni Użytkownicy postępują lub będą postępować zgodnie z niniejszym Kodeksem postępowania lub jakimikolwiek innymi postanowieniami tych Warunków i , w odniesieniu do relacji Użytkownika i spółki P&G, Użytkownik niniejszym przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko poniesienia szkody lub straty wynikające z takiego nieprzestrzegania.

Powrót na górę strony.

Witryny mogą zawierać łącza do innych stron w Internecie, które są własnością podmiotów zewnętrznych i są przez nie zarządzane („Witryny zewnętrzne"). Nawet jeżeli podmiot zewnętrzny jest jednostką stowarzyszoną spółki P&G, spółka P&G nie ma żadnej kontroli nad tymi Witrynami zewnętrznymi, których dotyczą oddzielne, niezależne od P&G zasady dotyczące prywatności, praktyki w zakresie gromadzenia danych oraz regulaminy. Spółka P&G nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu tych niezależnych zasad ani działań, ani z tytułu praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez takie witryny internetowe, dotyczących ich regulaminów czy ich treści. Te witryny są połączone wyłącznie dla wygody Użytkownika, a zatem uzyskuje on do nich dostęp na własną odpowiedzialność. Zamieszczenie łączy nie oznacza, że spółka P&G finansuje lub wspiera jakiekolwiek znaki towarowe, znaki usługowe, projekty, logo, symbole lub inne materiały objęte prawem autorskim wyświetlane w Witrynach zewnętrznych lub dostępne za pośrednictwem takich witryn i nie oznacza, że jest prawnie upoważniona do ich wykorzystania lub jest z nimi związana.

Jeżeli Użytkownik zdecyduje się udostępnić jakąś informację dotyczącą produktów P&G na platformie społecznościowej, w tym za pośrednictwem łączy zamieszczonych przez spółkę P&G w Witrynie, Użytkownik może mieć możliwość zamieszczenia takiej informacji bezpośrednio na swoim profilu na platformie społecznościowej bez opuszczania Witryny. Niektóre platformy społecznościowe oferują funkcjonalność pozwalającą Użytkownikowi na otrzymywanie i przesyłanie danych do platform społecznościowych z wykorzystaniem nakładek lub innych technologii. Choć może wydawać się, że dane te gromadzone są przez P&G, dane te gromadzone są bezpośrednio przez platformę społecznościową lub zewnętrznego usługodawcę. Korzystanie z platform społecznościowych w celu udostępniania jakichkolwiek informacji podlega postanowieniom, warunkom i ograniczeniom danej platformy społecznościowej, których Użytkownik ma obowiązek przestrzegać.

Powrót na górę strony.

Zasięg geograficzny Witryny i stwierdzeń odnośnie do produktów

Spółka P&G sprawuje kontrolę nad Witrynami i zarządza nimi z terenu Polski. Jakiekolwiek oświadczenie dotyczące efektywności produktów P&G lub oświadczenie porównujące efektywność produktów P&G z efektywnością innych produktów jest wyraźnie ograniczone do Polski, chyba że w Witrynie określono inaczej. Witryny przeznaczone są do celów promowania wyłącznie produktów P&G sprzedawanych przez spółkę P&G w Polsce i na terytoriach zależnych, a spółka P&G nie gwarantuje, że materiały opublikowane w jej Witrynach internetowych lub opisane tam produkty są odpowiednie lub dopuszczone do użytkowania w innych lokalizacjach.

P&G nie gwarantuje, że treści zamieszczone w jakichkolwiek Witrynach są odpowiednie lub dopuszczone do wykorzystania w lokalizacjach innych niż Polska. Dostęp do Witryn z obszarów, na których ich treść jest niezgodna z prawem, jest niedozwolony. Osoby podejmujące decyzję o korzystaniu z Witryn w lokalizacjach innych niż Polska robią to z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność i mają obowiązek przestrzegać stosownego prawa miejscowego. Nie wolno korzystać z Treści ani dokonywać ich eksportu niezgodnie z obowiązującymi w USA przepisami i regulacjami dotyczącymi eksportu.

Powrót na górę strony.

Komunikacja elektroniczna

Korzystając z Witryny lub wysyłając do nas wiadomości e-mail Użytkownik prowadzi z nami komunikację elektroniczną. Możemy, wedle własnego uznania, komunikować się elektronicznie z Użytkownikiem, w tym w szczególności poprzez publikowanie powiadomień w Witrynach lub poprzez odpowiadanie na wiadomości e-mail Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje czy inna korespondencja dostarczona mu elektronicznie będzie spełniać wymogi prawne dotyczące formy pisemnej korespondencji.

Powrót na górę strony.

Treści na witrynie - Wyłączenie odpowiedzialności

Materiały w Witrynie (w tym wszelkie materiały graficzne, oprogramowanie, rekomendacje lub inne materiały) i wszelkie materiały udostępniane za pośrednictwem Witryny są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej czy dorozumianej („as is"). W maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa P&G nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych czy dorozumianych, w tym w szczególności wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, zdatności do określonego celu, prawa własności i braku naruszeń. P&G nie udziela gwarancji ani nie składa oświadczeń dotyczących korzystania bądź skutków korzystania z materiałów zamieszczonych w Witrynie w odniesieniu do ich poprawności, dokładności, rzetelności ani żadnej innej kwestii. Materiały w Witrynie mogą być niedokładne pod względem technicznym lub zawierać błędy typograficzne. Materiały te mogą być niedokładne lub stawać się niedokładne w wyniku zmian zaistniałych po ich publikacji. P&G nie podejmuje się weryfikacji ani zapewniania dokładności takich informacji. Ponieważ w niektórych systemach prawnych niedopuszczalne jest ograniczanie okresu obowiązywania dorozumianej gwarancji ani wyłączenia czy ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć danego Użytkownika.

Powrót na górę strony.

Funkcjonowanie witryny - Wyłączenie odpowiedzialności

P&G dokłada starań w celu zapewnienia dostępu do Witryny i jej prawidłowego funkcjonowania, ale nie jest i nie może być odpowiedzialna za jakiekolwiek ewentualne wady Witryny bądź jej funkcji. P&G nie udziela żadnych gwarancji dotyczących działania Witryny, wyraźnych bądź dorozumianych, w tym w szczególności wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, zdatności do określonego celu, prawa własności i braku naruszeń. P&G nie gwarantuje, że (i) działanie Witryny będzie odpowiadało wymogom Użytkownika; (ii) dostęp do Witryny będzie ciągły, nieopóźniony, bezpieczny, wolny od wirusów, robaków, koni trojańskich czy innych szkodliwych elementów, czy też wolny od wad i błędów; (iii) ewentualne wyniki korzystania z Witryny będą dokładne bądź rzetelne; ani że (iv) wady zostaną skorygowane. Użytkownik (nie zaś P&G) będzie ponosił wszystkie koszty obsługi, naprawy czy korekt sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika niezbędnych w wyniku wszelkich ewentualnych wirusów, błędów czy jakichkolwiek innych problemów wynikających z korzystania przez Użytkownika z Witryny. Ponieważ w niektórych systemach prawnych niedopuszczalne jest ograniczanie okresu obowiązywania dorozumianej gwarancji ani wyłączenia czy ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć danego Użytkownika.

Powrót na górę strony.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM PRZYPADKU SPÓŁKA P&G NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, RETORSYJNYCH, PRZYPADKOWYCH, PRZYKŁADOWYCH ANI WYNIKOWYCH, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY, NAWET JEŚLI P&G ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, DOCHODZONYCH W RAMACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO NA MOCY POSTANOWIEŃ UMOWY, ZANIEDBANIA, CZY W OPARCIU O JAKĄKOLWIEK INNĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, WYNIKŁE Z LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM, NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA LUB FUNKCJONOWANIEM INFORMACJI, USŁUG I MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH POPRZEZ WITRYNĘ. OGRANICZENIA TE OBOWIĄZUJĄ NIEZALEŻNIE OD EWENTUALNEGO NIEZREALIZOWANIA ZASADNICZEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZONEGO ŚRODKA ZARADCZEGO.

Jeśli powyższe ograniczenie odpowiedzialności zostanie uznane za niewykonalne, maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika nie będzie przekraczać kwoty zapłaconej przez Użytkownika za produkty lub usługi zamówione przez niego za pośrednictwem Witryny. W niektórych systemach prawnych niedozwolone jest ograniczenie ani wyłączenie odpowiedzialności z tytułu określonych szkód, w związku z czym powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie obowiązywać Użytkownika w zakresie, w jakim prawo obowiązujące w danym systemie prawnym ma zastosowanie wobec tych Warunków. Jeśli takie prawo, mające zastosowanie wobec Użytkownika i korzystania przez Użytkownika z Witryn, nie zezwala na zrzeczenie się przez Użytkownika pewnych praw czy środków zaradczych, Warunki te nie wymagają od Użytkownika zrzeczenia się tych praw.

Powrót na górę strony.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić spółkę P&G, członków jej kadry kierowniczej, członków zarządu, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów, w tym uzasadnionych kosztów prawnych, wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika Warunków, z korzystania przez niego z Witryny (w tym z zaniedbania lub szkodliwego działania) lub z korzystania przez inną osobę korzystającą z konta Użytkownika z dowolnej Witryny, na której Użytkownik się zarejestrował.

Powrót na górę strony.

Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

W zakresie dozwolonym prawem Warunki podlegają prawu materialnemu Polski i są interpretowane we wszystkich kwestiach zgodnie z nim (z wyłączeniem określonych w nim norm kolizyjnych), nie zaś Konwencji ONZ z 1980 roku o umowach dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów. Użytkownik wyraża zgodę aby, poza przypadkami określonymi w niniejszych Warunkach, wszelkie spory bezpośrednio lub pośrednio wynikające lub powiązane z Warunkami lub Witryną (w tym z zakupem produktów P&G poprzez Witrynę) były rozstrzygane wyłącznie w Polsce. Niniejszym Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na poddanie się takiej właściwości miejscowej uznaje wyłączną właściwość wszelkich tego rodzaju sądów w sprawie wszelkich tego rodzaju sporów.

Wszelkie powództwa czy roszczenia, jakie Użytkownik może mieć bezpośrednio lub pośrednio w wyniku lub powiązaniu z Warunkami lub Witryną (w tym zakupem produktów P&G poprzez Witrynę) muszą zostać podjęte w ciągu 1 (jednego) roku od powstania roszczenia lub zaistnienia podstawy powództwa.

Polityka prywatności zapewnia osobom fizycznym odrębne możliwości składania skarg odnośnie do Polityki prywatności i ochrony ich danych osobowych.

Powrót na górę strony.

Brak odstępstwa od postanowień

Jeżeli P&G nie będzie dochodzić którejkolwiek części tych Warunków, nie będzie to oznaczało zrzeczenia się przez P&G praw wynikających z tych Warunków, zarówno odnośnie do przeszłych, jak i przyszłych działań jakiejkolwiek osoby. Przyjęcie jakichkolwiek kwot przez P&G ani poleganie jakiejkolwiek osoby na działaniach P&G nie zostanie uznane za zrzeczenie się jakiejkolwiek części niniejszych Warunków. Jedynie bezpośrednie zrzeczenie się w formie pisemnej przez upoważnionego przedstawiciela P&G będzie miało jakiekolwiek skutki prawne.

Powrót na górę strony.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Wszystkie treści zamieszczone w tej Witrynie, w tym w szczególności tekst, wzornictwo, grafika, interfejsy, kod oraz dobór i układ tych elementów podlega prawu autorskiemu jako dzieło zbiorowe w myśl prawa autorskiego obowiązującego w USA i innych przepisów prawa autorskiego i stanowi własność P&G. Dzieło zbiorowe obejmuje prace, na które P&G posiada licencję. Copyright 2000-2015. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (łącznie „Znaki") stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe i są własnością Procter & Gamble, lub innych stosownych właścicieli, którzy udzielili P&G praw i licencji do korzystania z takich Znaków.

Powrót na górę strony.

Pobrane oprogramowanie

Jeśli Użytkownik pobiera oprogramowanie z Witryny, P&G udziela Użytkownikowi licencji na oprogramowanie oraz na wszystkie pliki, obrazy i dane związane z oprogramowaniem (łącznie „Oprogramowanie"). Użytkownik nie staje się właścicielem pobranego oprogramowania, a P&G nie przenosi praw własności Oprogramowania na Użytkownika. P&G zachowuje pełne prawo własności oraz tytuł do pobranego Oprogramowania i wszelkie prawa własności intelektualnej odnośnie do Oprogramowania. Użytkownik nie może redystrybuować, sprzedawać, analizować metodami inżynierii wstecznej, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób sprowadzać Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka. Pobierając Oprogramowanie z Witryn Użytkownik zobowiązuje się wobec P&G do nie podejmowania działań niezgodnych z tymi przepisami.

Powrót na górę strony.

Treści mobilne

Witryna może oferować funkcje i usługi dostępne dla Użytkownika na telefonie komórkowym. Te funkcje i usługi mogą obejmować w szczególności możliwość przeglądania Witryny na urządzeniu mobilnym, przesyłania treści na Witrynę, otrzymywania wiadomości z Witryny, pobierania aplikacji na telefon komórkowy Użytkownika lub uzyskiwania dostępu do funkcji Witryny (łącznie „Funkcje mobilne"). P&G może pobierać opłaty za korzystanie z funkcji mobilnych, a informacja o tych opłatach zostanie przedstawiona przed ukończeniem rejestracji do korzystania z funkcji mobilnych. Ponadto operatorzy sieci mogą naliczać standardowe opłaty za wiadomości, transfer danych oraz inne opłaty. Będą one uwzględnione w rachunku od operatora sieci Użytkownika lub pobierane z jego konta przedpłaconego. Operator sieci Użytkownika może zablokować lub ograniczyć pewne Funkcje mobilne oraz pewne Funkcje mobilne mogą nie być kompatybilne z siecią operatora Użytkownika lub urządzeniem mobilnym. W sprawie pytań dotyczących tych kwestii proszę skontaktować się z operatorem. Ewentualne instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z określonych Funkcji mobilnych zostaną podane w związku z tymi Funkcjami mobilnymi. Instrukcje będą zwykle wymagały wysłania w wiadomości tekstowej polecenia dotyczącego danej Funkcji mobilnej (np. „STOP", „WYCOFAJ", „KONIEC", „WYPISZ", „ZAKOŃCZ", itd.).

Użytkownik wyraża zgodę, aby Funkcje mobilne, w których się zarejestrował, mogły przesyłać na urządzenie mobilne Użytkownika komunikaty dotyczące P&G i innych podmiotów. Ponadto P&G może zbierać informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Funkcji mobilnych.

Powrót na górę strony.

Powiadomienia i Procedury zgłaszania roszczeń z tytułu praw autorskich

Powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich powinny być przesyłane do wyznaczonego agenta Witryny. WSZELKIE PYTANIA NIEZWIĄZANE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ BĄDŹ Z NIĄ NIEZGODNE POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

P&G szanuje własność intelektualną innych osób i wymaga tego samego od Użytkowników i gości witryny. P&G rozpatrzy i zbada powiadomienia o przypadkach rzekomych naruszeń i podejmie odpowiednie działania zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA") oraz innymi stosownymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Po otrzymaniu powiadomień zgodnych z DMCA P&G podejmie działania w celu usunięcia (lub wycofania dostępu do) wszelkich materiałów uznanych za stanowiące naruszenie lub uznanych za przedmiot naruszenia i podejmie działania w celu usunięcia lub wycofania dostępu do jakichkolwiek odniesień lub łącz do materiału lub działania uznanego za stanowiące naruszenie.

Jeśli Użytkownik sądzi, że jego dzieło zostało skopiowane z naruszeniem praw autorskich, prosimy przekazać P&G następujące informacje: Proszę zwrócić uwagę, że aby powiadomienie mogło być skuteczne, musi obejmować WSZYSTKIE poniższe elementy:

 1. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone;

 2. opis dzieła objętego prawami autorskimi, które - zdaniem Użytkownika - stało się obiektem naruszenia;

 3. opis miejsca zamieszczenia w Witrynie materiału, który - zdaniem Użytkownika - stanowi naruszenie;

 4. adres e-mail Użytkownika oraz wszystkie pozostałe informacje, które powinny wystarczyć w celu umożliwienia P&G kontaktu z Użytkownikiem;

 5. oświadczenie Użytkownika, w którym stwierdza on, że jest w dobrej wierze przekonany, że kwestionowane wykorzystanie nie zostało dopuszczone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub że nie wynika ono z przepisów prawa;

 6. oświadczenie złożone przez Użytkownika pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, stwierdzające, że powyższe informacje zawarte w Powiadomieniu są dokładne, zaś Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do występowania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które zostały rzekomo naruszone.

Powiadomienia o rzekomym naruszeniu praw autorskich należy składać w następujący sposób:

Pocztą : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division

Copyright Agent

One Procter & Gamble Plaza

Cincinnati, Ohio 45202

United States

Pocztą elektroniczną : copyright.im@pg.com

(Prosimy wpisać w temacie „Powiadomienie o naruszeniu".)

WAŻNE : POWYŻSZE INFORMACJE MAJĄ SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO POWIADAMIANIA PROCTER & GAMBLE O MOŻLIWYCH NARUSZENIACH CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE INNE PYTANIA, NA PRZYKŁAD DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LUB USŁUG I ŻĄDANIA LUB PYTANIA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI W RAMACH TEGO PROCESU.

Powrót na górę strony.

Kontakt

Jeśli w Warunkach brak jest odpowiedzi na wątpliwości Użytkownika, lub jeśli Użytkownik chce zgłosić naruszenie naszego Kodeksu postępowania, prosimy o nawiązanie kontaktu w następujący sposób:

Pocztą

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

Pocztą elektroniczną

Prosimy przejść do strony www.pg.com/pl_PL/ i kliknąć zamieszczony na górze strony odnośnik „Kontakt".

Powrót na górę strony.

Nagłówki akapitów

Nagłówki zostały nadane akapitom tych Warunków jedynie dla wygody i nie mają skutków prawnych.

Powrót na górę strony.

Rozdzielność postanowień

Jeśli którakolwiek część lub części tych Warunków zostaną uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, bądź niezgodne z prawem obowiązującym w jakimkolwiek systemie prawnym, nie będzie to miało żadnego wpływu na wykonalność pozostałych części.

Powrót na górę strony.

Copyright 2001-2021 P&G. Wszelkie prawa zastrzeżone.