Procter & Gamble

Skip to main content

Voorwaarden voor websites van Procter & Gamble

Laatste wijziging: februari 2016

INHOUDSOPGAVE

Het netwerk van websites (gezamenlijk aangeduid als de "websites", "sites" of "site") beheerd door The Procter & Gamble Company of haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, rechtverkrijgenden, opvolgers, merken, licentiegevers, licentiehouders en/of agenten ( "P&G", "Procter & Gamble" of "wij") bestaat uit verschillende websites en webpagina's. De hierin opgenomen voorwaarden, bepalingen en meldingen (gezamenlijk aangeduid als "voorwaarden") zijn van toepassing op alle websites van P&G. Verder kunnen bepaalde websites van P&G, of functies en activiteiten die op dergelijke sites worden aangeboden (zoals promoties en chatrooms) onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die op dergelijke sites zijn beschreven ("aanvullende voorwaarden"), die alle hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing. Als een of meer van de hierin genoemde voorwaarden in strijd zijn met de aanvullende voorwaarden die zijn beschreven op enige website van P&G, dan gelden de aanvullende voorwaarden.

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE WEBSITE OF ANDERE WEBSITES VAN P&G GEBRUIKT. De websites van P&G worden aan u aangeboden (de "gebruiker") onder de voorwaarde dat u de voorwaarden en de toepasselijke privacyverklaring in ongewijzigde vorm accepteert. Door deze site, of een andere site, te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en de toepasselijke privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze site of een andere site niet te gebruiken.

Terug naar boven.

Privacy

Het gebruik van de websites van P&G is ook onderworpen aan de Privacyverklaring van P&G ("privacyverklaring"). Als een site aanvullend afzonderlijke privacybepalingen ("aanvullende privacybepalingen") heeft, dan is het gebruik van die site onderworpen aan deze aanvullende privacybepalingen. De P&G privacyverklaring voor consumenten en de aanvullende privacybepalingen vormen elk afzonderlijk een "privacyverklaring."

We maken gebruik van cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen wanneer u onze sites bezoekt, waaronder uw IP-adres, webpagina's die u bekijkt en links waarop u klikt. We maken ook gebruik van digitale cookies in de e-mails die wij u sturen, zodat we weten dat u de mails hebt ontvangen. U kunt cookies in uw webbrowser verwijderen en weigeren. Wij kunnen deze informatie gebruiken, samen met de informatie die u ons tijdens het registratieproces op de site of anderszins verstrekt, om u informatie te sturen die voor u van belang kan zijn in overeenstemming met onze privacyverklaring. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Terug naar boven.

Wijziging van voorwaarden

P&G kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dat doen, wordt de regel "Laatst bijgewerkt" herzien. U bent verantwoordelijk voor het periodiek doornemen van deze voorwaarden. Uw doorgaande gebruik van de site na het publiceren van wijzigingen in de voorwaarden, bevestigt uw acceptatie van deze wijzigingen.

Terug naar boven.

Persoonlijk gebruik van sites

Tenzij anders vermeld, is de site uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Het wijzigen, kopiëren, distribueren, doorgeven, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, creëren van afgeleide werken ervan, overdragen, of verkopen van enige content of communicaties op de site ("content"), daaronder zonder enige beperking, tekst, grafische materialen, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties, informatie, software, producten of diensten en de ordening daarvan, is niet toegestaan, tenzij hierbij uitdrukkelijk toegestaan. U erkent dat ongeoorloofd gebruik van enige content onherstelbare schade aan ons kan toebrengen en gaat ermee akkoord dat in het geval van een dergelijk ongeoorloofd gebruik, wij gerechtigd zijn tot een ​gerechtelijk ​bevel in aanvulling op eventuele andere middelen die in de wet of in billijkheid ter beschikking staan. Behoudens eventuele uitdrukkelijk bepaalde beperkingen of beperkingen op de site met betrekking tot specifieke materialen, mag u delen van content uitsluitend elektronisch kopiëren en/of in hardcopy afdrukken voor uw eigen niet-commerciële gebruik, of om een bestelling bij ons te plaatsen. Elk ander gebruik van content, met inbegrip van de wijziging, reproductie, verspreiding, herpublicatie, of verzending van content zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

U gaat ermee akkoord geen productbeschrijvingen, foto's, lijsten of prijzen te verzamelen en/of te gebruiken, behalve voor uw eigen persoonlijke niet-commerciële gebruik of om een ​​bestelling bij ons te plaatsen.

U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de site zal reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor enige commerciële doeleinden of de site hiervoor zal gebruiken of openen, daaronder zonder enige beperking enig "scrapen" of het gebruik van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen. Het in frames, via "in-line" linking of via soortgelijke middelen op een andere website draaien of weergeven van deze site of enige informatie of materiaal op deze site zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Eventuele toegestane links naar deze website dienen te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. U mag, behoudens met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, geen gebruik maken van metatags of andere "verborgen tekst" waarin gebruik wordt gemaakt van onze naam of enige van onze handelsmerken, of die van enige fabrikant van producten op deze site. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u: (a) geen enkele handeling zal verrichten die, naar ons goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote belasting oplegt, of kan opleggen, aan onze infrastructuur; (b) de juiste werking van de site of enige op de site uitgevoerde activiteiten niet verstoort of probeert te verstoren; of (c) eventuele maatregelen die wij kunnen gebruiken om toegang tot de site te voorkomen of te beperken, niet omzeilt.

Terug naar boven.

Gebruikersinzendingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gedrag, uw rechten, en de rechten van P&G met betrekking tot enige tekst, foto, video, geplaatst bericht, communicatie, muziek, audio/geluidsopname, artwork, waarderingen, beoordelingen of andere materialen of informatie die u maakt in verband met de websites van P&G ("inzending"). Wanneer u een inzending indient, gaat u akkoord met het volgende:

uw inzending is origineel, zorgvuldig, door u gemaakt, en geen imitatie;

u bent op dit moment een bonafide gebruiker van het (de) in uw inzending genoemde product(en) van P&G en uw inzending weerspiegelt uw ware en oprechte mening over, en huidige ervaring met, het (de) product(en) van P>

u bent meerderjarig of, indien minderjarig heeft uw ouder of voogd toestemming gegeven voor uw inzending;

u bent geen werknemer van P&G, noch werkt u voor een met P&G gelieerde onderneming of agentschap om producten van P&G te promoten en/of te verkopen; OF, als u werknemer van P&G bent of werkt voor een met P&G gelieerde onderneming of agentschap om producten van P&G te promoten en/of te verkopen, gaat u ermee akkoord om een duidelijke onthulling van uw relatie met P&G in uw inzending te vermelden;

uw inzending (of enig deel ervan) is niet opgenomen in, of gepland voor, gebruik in enige andere reclame of ander promotiemateriaal, voor P&G of enige derde;

uw inzending is gedaan zonder een voorafgaande betaling of de belofte van betaling of uw verwachting van een betaling voor uw voorgestelde inzending. Ook is uw inzending gedaan zonder dat er enig voorafgaand voordeel aan u werd aangeboden of de verwachting werd gewekt van een eventueel toekomstig voordeel, met uitzondering van de mogelijkheid om uw inzending te gebruiken voor promotionele doeleinden van P&G. Of, als u toch een voordeel ontvangen hebt, geeft u de details van dit voordeel duidelijk aan in uw inzending;

uw inzending is niet onjuist, misleidend, beledigend, godslasterlijk, vulgair, obsceen, vernederend, lasterlijk, smadelijk, of anderszins ongepast;

uw inzending bevat geen content die inbreuk maakt op het auteursrecht, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, recht van publiciteit, recht op privacy, morele rechten van een derde en/of enige andere toepasselijke persoonlijke of eigendomsrechten;

uw inzending bevat geen content die wetten, statuten, verordeningen of regelgeving overtreedt, of content waarin gedrag wordt tentoongespreid, aangemoedigd, gepropageerd of instructies voor gedrag wordt gegeven, dat een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding van wetten, statuten, verordeningen of regelgeving vormt;

uw inzending bevat geen materialen of content die kan/kunnen worden beschouwd, of redelijkerwijs aangemerkt, als haat zaaiend, gericht op een individu of groep, of die anderszins onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig intimiderend is jegens een natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of politiek lichaam;

uw inzending bevat geen content of materialen die bestemd zijn om verstoring te veroorzaken of anderen te misleiden, zoals het plaatsen van meerdere inzendingen in een poging om het forum te monopoliseren of het plaatsen van een inzending die niets te maken heeft met het aangewezen onderwerp of thema op het forum;

uw inzending bevat geen content, met inbegrip van websites van derden, adressen, e-mailadressen, contactgegevens, telefoonnummers, andere informatie of meningen over een geïdentificeerde of redelijkerwijs identificeerbare natuurlijke persoon of privégegevens (met inbegrip van gevoelige informatie), zonder voorafgaande toestemming van die persoon te hebben verkregen voor het delen van dergelijke gegevens met P&G

uw inzending bevat geen programmeercode of materialen met Trojaanse paarden, virussen, wormen, schadelijke code, of andere potentieel schadelijke informatie, programma's of bestanden; en

het gebruik van uw inzending door P&G is niet in strijd met deze voorwaarden en zal geen schade toebrengen aan een persoon of entiteit.

Als de inzending op enigerlei wijze betrekking heeft op een ​​promotie, sweepstakes, wedstrijd, weggevertje, of vergelijkbaar programma, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen, of andere informatie vervat in inzendingen die tot uitdrukking zijn gebracht of beschikbaar gesteld op de sites zijn die van de respectievelijke auteur(s) of distributeur(s) en niet die van P&G. Wij onderschrijven noch garanderen de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van een dergelijke inzending.

P&G kan en zal niet alle inzendingen die worden geplaatst op, of gecreëerd door gebruikers die zich toegang verschaffen tot de site, beoordelen, en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze inzendingen. U erkent dat, door u de mogelijkheid te verstrekken om door gebruikers gegenereerde content op de website te bekijken en te distribueren, P&G slechts een passief kanaal voor een dergelijke distributie is en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot enige inzendingen of activiteiten op de site heeft. P&G is niet verplicht om enige inzending(en) te plaatsen of te gebruiken. P&G behoudt zich het recht voor om inzendingen en/of gebruikers te blokkeren of te verwijderen wanneer zij vaststelt dat deze (a) beledigend, lasterlijk of obsceen, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in strijd met een auteursrecht, handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht van een ander, of (d) in strijd met de wet of regelgeving of (e), beledigend zijn of anderszins, naar goeddunken van P&G, onaanvaardbaar worden geacht. Merk op dat alle persoonlijk identificeerbare gegevens die u plaatst of doorgeeft door Procter & Gamble zullen worden behandeld in overeenstemming met de Procter & Gamble privacyverklaring.

Behalve voor alle persoonlijk identificeerbare gegevens die wij mogelijk van u verzamelen, vallend onder de richtlijnen van onze privacyverklaring, zal elke inzending worden beschouwd als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. P&G heeft geen verplichtingen met betrekking tot de inzendingen.

Door een inzending in te dienen, verleent u elk van het volgende aan P&G:

een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig betaald, royalty-vrij, volledig sublicentieerbaar en overdraagbaar recht en licentie voor het gebruiken, bewaken, beoordelen, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, creëren van afgeleide werken, verspreiden, doorgeven, vertonen, en dergelijke inzending(en) geheel of gedeeltelijk uitvoeren, in enig medium, enige indeling of een nu bekende of later uitgevonden technologie, online en offline, en op elke wijze dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle gebruik voor promotie, openbare tentoonstelling en/of commentaar (zowel op webpagina's van P&G of webpagina's van derden), reclame, marketing, merchandising, publiciteit en commerciële en aanverwante toepassingen, zonder dat hiervoor nadere kennisgeving of betaling aan, of toestemming van u nodig is (behalve indien verboden door de wet);

een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig betaald, royalty-vrij, volledig sublicentieerbaar en overdraagbaar recht en licentie voor het gebruiken van uw naam, bijnaam, gebruikersnaam, biografische gegevens, geluidsopnames en/of afbeeldingen, fotografische of videografische clips, portretten, gelijkenissen of foto's van u of enige andere indicaties van uw rechten van publiciteit (gezamenlijk aangeduid als "uw persoonlijke content") zoals opgenomen in uw inzending(en), in samengestelde of vervormde vorm of anderszins opgenomen in andere creatieve auteurswerken, in enig medium, enige indeling of een nu bekende of later uitgevonden technologie, online en offline, en op elke wijze dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle gebruik voor promotie, openbare tentoonstelling en/of commentaar (zowel op webpagina's van P&G of webpagina's van derden), reclame, marketing, merchandising, publiciteit en commerciële en aanverwante toepassingen, zonder dat hiervoor nadere kennisgeving of betaling aan, of toestemming van u nodig is (behalve indien verboden door de wet).

Tevens verklaart u af te zien van enige toepasselijke morele rechten zoals vervat in uw inzending(en), ten behoeve van een van de bovengenoemde voorgestelde toepassingen.

Door het indienen van een inzending, verleent u, namens uzelf en uw opvolgers en rechtverkrijgenden en vertegenwoordigers, P&G en haar vergunninghoudende entiteiten en al hun respectieve functionarissen, directeuren en werknemers, vrijstelling, kwijting en schadeloosstelling aangaande alle claims, rechtszaken, acties, eisen, aansprakelijkheden en schade van enigerlei aard die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van een dergelijke inzending, daaronder zonder enige beperking alle claims inzake misleidende reclame, inbreuk op het auteursrecht, schending van de privacy, schending van het recht van publiciteit of van morele rechten, en/of laster. Zonder beperking van het voorgaande, zult u in geen geval het recht hebben, en doet u afstand van elk recht, om het gebruik van de inzending van uw persoonlijke content vervat in een dergelijke inzending of de exploitatie van een van de rechten van P&G zoals hierboven vermeld te verbieden, te beperken of te verstoren.

U begrijpt dat P&G, wanneer het u de mogelijkheid geeft om een inzending in te dienen, vertrouwt op uw verklaringen, toekenningen van rechten, verklaringen van afstand en vrijstellingen. U erkent dat u de toekenning van rechten en licenties en/of vrijstellingen die in deze overeenkomst zijn vervat, niet mag beëindigen of ontbinden.

P&G garandeert niet dat u de mogelijkheid krijgt om uw inzending te bewerken of te verwijderen. U erkent dat u, en niet P&G, verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van de inzending(en).

Terug naar boven.

Gedragscode

Door het openen of gebruiken van enige site of enige via onze site aangeboden functie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het indienen van een inzending op onze site, gaat u akkoord met de volgende gedragsnormen. U gaat ermee akkoord dat u geen pogingen door een andere persoon of entiteit zal toestaan of mogelijk zal maken, om:

 • De site te gebruiken in strijd met deze voorwaarden;

 • Enig deel van een site, of gebruik of toegang tot de site, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden;

 • Een andere persoon lastig te vallen, bedreigen, stalken of opzettelijk in verlegenheid brengen of leed aandoen;

 • Zich voor te doen als een andere persoon of entiteit;

 • Enig multilevel-marketing- of piramideschema te bevorderen, hierom te vragen of hieraan deel te nemen;

 • Te vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens van een persoon jonger dan achttien (18) jaar, of een dergelijke persoon te exploiteren;

 • U in te laten met verstorende activiteiten zoals het versturen van meerdere berichten in een poging om het forum te monopoliseren of het plaatsen van berichten die niets te maken hebben met het aangewezen onderwerp of thema op het forum;

 • Virussen, wormen, Trojaanse paarden, schadelijke code, of enige software of andere materialen te introduceren die componenten bevatten die schadelijk zijn voor de website;

 • Onbevoegde toegang te verkrijgen tot een computersysteem of een niet-publiek gedeelte van de sites of de sites, servers of netwerken verbonden met de sites te verstoren of te belemmeren;

 • De privacy van een persoon te schenden, met inbegrip van het zonder hun toestemming plaatsen van persoonlijk identificeerbare of anderszins persoonlijke of gevoelige informatie over een persoon of het vergaren van persoonlijk identificeerbare gegevens van gebruikers van de sites;

 • Gedrag te vertonen, aan te moedigen, te propageren of hiervoor instructies te geven, of discussies te houden voor het vertonen van dergelijk gedrag, dat een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding zou vertegenwoordigen of anderszins federale, staats-, lokale of internationale wetgeving of regelgeving zou schenden.

P&G kan en zal niet garanderen dat andere gebruikers de voorgaande gedragscode of enige andere bepalingen van deze voorwaarden naleven of zullen naleven, en, zoals tussen u en ons, aanvaardt u alle risico's van schade of letsel als gevolg van een dergelijke niet-naleving.

Terug naar boven.

De sites kunnen links bevatten naar andere sites op het internet die eigendom zijn van en beheerd worden door derden (de "externe sites"). Zelfs als deze derde gelieerd is met P&G, heeft P&G geen controle over deze externe sites, die alle, onafhankelijk van P&G, een eigen privacybeleid, gegevensverzamelingsmethodieken en voorwaarden hebben. P&G is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze onafhankelijke beleidsmaatregelen of acties en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de voorwaarden of de content van dergelijke websites. Deze gelinkte sites zijn alleen bedoeld voor uw gemak en uw toegang tot deze sites is derhalve voor uw eigen risico. Links impliceren niet dat P&G enig(e) handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, vormgeving, logo, symbool of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op of via deze externe sites toegankelijk is, ondersteunt, onderschrijft, hiermee gelieerd of verbonden is, of wettelijk gemachtigd is tot het gebruik hiervan.

Als u enige informatie over producten van P&G deelt via een sociaal netwerkplatform, onder meer via links aangeboden door P&G op de site, kunt u dergelijke informatie mogelijk rechtstreeks plaatsen in uw profiel op het sociaal netwerkplatform zonder de site te verlaten. Sommige sociaal netwerkplatforms bieden functionaliteit waarmee een gebruiker gegevens kan ontvangen van, en doorgeven aan, het sociaal netwerkplatform door het gebruik van overlays of een andere technologie. Hoewel het erop lijkt dat de gegevens worden verzameld door P&G, worden de gegevens in feite direct verzameld door het sociaal netwerkplatform en/of een externe serviceprovider. Uw gebruik van een sociaal netwerkplatform om informatie te delen is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van dat sociaal netwerkplatform, en u dient hieraan te voldoen.

Terug naar boven.

Geografisch bereik van de site en productclaims

P&G beheert en exploiteert de sites vanuit België. Elke claim of verklaring over de effectiviteit van P&G producten en/of claim of verklaring waarin de effectiviteit van producten van P&G wordt vergeleken met de effectiviteit van andere producten, is uitdrukkelijk beperkt tot België tenzij anders vermeld op de site. Tenzij anders aangegeven in of door de sites, zijn de sites bedoeld om uitsluitend die producten van P&G te promoten die door P&G worden verkocht in België, en P&G doet geen toezegging dat materialen op haar eigen websites of de daarin beschreven producten geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere landen.

P&G doet geen toezegging dat de content van enige site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten België. Het openen van de sites in gebieden waar de content illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om de sites te openen vanuit locaties buiten België doen dit op eigen initiatief en risico en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving. U mag de content niet gebruiken of uitvoeren in strijd met toepasselijke exportwetten en -regelgeving.

Terug naar boven.

Elektronische communicatie

Wanneer u deze site bezoekt of e-mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Wij kunnen naar eigen goeddunken met u elektronisch communiceren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het plaatsen van mededelingen op de sites of door te reageren op uw e-mail. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch aanbieden, alle wettelijke eisen vervult die voor dergelijke communicatie in schriftelijke vorm zou gelden.

Terug naar boven.

Inhoud van de site - Disclaimer

De materialen van de site (met inbegrip van afbeeldingen, software, aanbevelingen of andere materialen) en enige materialen die beschikbaar worden gesteld via de website worden geleverd "as is" en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​ingevolge geldende wetgeving, wijst P&G alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk af. P&G geeft geen garantie en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van de materialen op de site in termen van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, of anderszins. De materialen op de site kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze materialen kunnen onnauwkeurig zijn of onnauwkeurig worden als gevolg van latere ontwikkelingen. P&G is niet verplicht om de juistheid van deze informatie te controleren of in stand te houden. Aangezien sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan voor de duur van impliciete garanties, of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, kan het zijn dat de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn.

Terug naar boven.

Werking van de site - Disclaimer

P&G streeft ernaar om de site en de werking ervan in stand te houden, maar is niet, en kan niet verantwoordelijk zijn voor de resultaten van eventuele gebreken die kunnen bestaan ​​in de site of de werking ervan. Met betrekking tot de werking van de site, wijst P&G uitdrukkelijk alle garanties af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk af. P&G geeft geen garantie dat (i) de werking van de site zal voldoen aan de eisen van de gebruiker; (ii) de toegang tot de site ononderbroken, tijdig, veilig, vrij van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke componenten, of vrij van gebreken of fouten zal zijn; (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de site zorgvuldig of betrouwbaar zijn; of (iv) fouten of gebreken zullen worden gecorrigeerd. U (en niet P&G) draagt de volledige kosten van alle onderhoud, reparatie of correctie die mogelijk nodig is voor uw computerapparatuur en software als gevolg van virussen, fouten of andere problemen die u ondervindt als gevolg van uw bezoek aan de site. Aangezien sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan voor de duur van impliciete garanties, of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, kan het zijn dat de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn.

Terug naar boven.

Beperking van aansprakelijkheid

P&G IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, MORELE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE, ZELFS ALS P&G EERDER IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, HETZIJ IN EEN ACTIE IN HET KADER VAN EEN CONTRACT, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE THEORIE, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN, EN MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DEZE SITE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING, ZELFS IN HET GEVAL EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJK DOEL.

Als de voorgaande beperking van aansprakelijkheid als niet afdwingbaar wordt beschouwd, dan zal de maximale aansprakelijkheid van de aanbieders niet hoger zijn dan het door u betaalde bedrag voor de producten of diensten die u via de site hebt besteld. In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade niet toegestaan, en kunnen de bovenstaande beperkingen en uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing zijn voor zover de wetten van die rechtsgebieden van toepassing zijn op deze voorwaarden. Als de wet op u van toepassing is en uw gebruik van de site de verklaring van afstand van enige rechten of rechtsmiddelen door u niet toestaat, dan leggen deze voorwaarden niet op dat u afstand doet van deze rechten.

Terug naar boven.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord P&G en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit uw eventuele schending van de voorwaarden, uw gebruik van de site (met inbegrip van nalatigheid of onrechtmatig gedrag) en/of het gebruik van een site waarvoor u geregistreerd bent door een andere, van uw account gebruikmakende persoon.

Terug naar boven.

Toepasselijk recht en geschillen

Voor zover de wet dit toelaat, worden de voorwaarden beheerst door, en in alle opzichten geïnterpreteerd in overeenstemming met, de materiële wetten van België , en niet door het uit 1980 stammende VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. U stemt ermee in dat, behalve zoals hierin aangegeven, geschillen die direct of indirect voortvloeien uit, of in verband met, de voorwaarden of de site (met inbegrip van de aankoop van P&G-producten via de site) uitsluitend zullen worden beslecht door de door de bevoegde rechtbank te Brussel. Bij dezen geeft u uw onherroepelijke toestemming voor deze locatie en aan de exclusieve bevoegdheid van een dergelijke rechterlijke instantie over een dergelijk geschil.

Elke aanklacht of claim die u kan hebben die direct of indirect voortvloeit uit, of verband houdt met, de voorwaarden van de site (met inbegrip van de aankoop van producten van P&G via de site) dient binnen één (1) jaar nadat de claim of aanklacht ontstaat, te worden ingediend.

De Privacyverklaring biedt afzonderlijke mogelijkheden voor individuen om klachten in te dienen die verband houden met de privacyverklaring en hun persoonlijke gegevens

Terug naar boven.

Geen verklaring van afstand

Eventueel falen van de kant van P&G om enig ​​deel van de voorwaarden af te dwingen zal geen verklaring van afstand vormen van enig recht van P&G op basis van de voorwaarden, noch voor acties in het verleden of in de toekomst door enige persoon. Noch de ontvangst van gelden door P&G, noch het vertrouwen van een persoon in acties van P&G wordt geacht een verklaring van afstand van enig deel van de voorwaarden te vormen. Uitsluitend een specifieke, schriftelijke verklaring van afstand, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van P&G, zal rechtsgevolgen hebben.

Terug naar boven.

Auteursrechten en handelsmerken

De volledige inhoud van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, vormgeving, grafische materialen, interfaces of code en de selectie en ordening daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk op basis van de auteursrechtelijke wetten van de VS en andere auteursrechtelijke wetten, en is eigendom van P&G. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan P&G. Copyright 2000-2015. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen (gezamenlijk aangeduid als de "merken") zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van, en eigendom van Procter & Gamble of andere respectieve eigenaars die P&G het recht en de licentie hebben gegeven om deze te gebruiken.

Terug naar boven.

Gedownloade software

Als u software downloadt van de site, worden de software en alle bestanden, foto's en gegevens met betrekking tot de software (gezamenlijk aangeduid als "software") door P&G aan u in licentie gegeven. U bent niet de eigenaar van de gedownloade software, en P&G draagt het eigendom van de software niet aan u over. P&G behoudt het volledige eigendom en alle eigendomsrechten van de gedownloade software en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. U mag de software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, aan reverse engineering onderwerpen, demonteren of anderszins in een voor personen leesbare vorm omzetten. Software die wordt gedownload van de site is eventueelonderworpen aan exportcontrolewetten, indien van toepassing. Als u software van de websites downloadt, verklaart en garandeert u jegens P&G dat u niet handelt in strijd met deze wetten.

Terug naar boven.

Mobiel

De site kan functies en diensten aanbieden die voor u beschikbaar zijn via uw mobiele telefoon. Deze functies en diensten kunnen, zonder beperking, de mogelijkheid bevatten om via uw mobiele toestel de site te bekijken, content naar de site te uploaden, berichten van de site te ontvangen, aanvragen te downloaden op uw mobiele telefoon of toegang te verwerven tot functies van de site (gezamenlijk aangeduid als de "mobiele functies"). We berekenen mogelijk kosten voor mobiele functies en deze kosten zullen voorafgaand aan de voltooiing van de registratie voor de mobiele functie bekend worden gemaakt. Ook kunnen er kosten voor standaard berichtgeving, gegevenstransfer en andere kosten door uw provider in rekening worden gebracht. Vergoedingen en kosten zullen vermeld worden op de rekening van uw mobiele toestel, of afgetrokken van uw vooruitbetaalde tegoed. Uw provider kan bepaalde mobiele functies verbieden of beperken en sommige mobiele functies zijn mogelijk niet compatibel met uw provider of mobiele toestel. Neem bij vragen over deze kwesties contact op met uw provider. Voor zover er instructies bestaan over hoe bepaalde mobiele functies kunnen worden geweigerd, worden deze bekendgemaakt in verband met deze mobiele functies. Bij deze instructies zal het doorgaans gaan om het via SMS versturen van een trefwoord (bijv. "STOP", "CANCEL" "END", "UNSUBSCRIBE", "QUIT" etc.) in combinatie met de geldende code voor de mobiele functie.

U stemt ermee in dat de mobiele functies waarvoor u bent ingeschreven, berichten met betrekking tot P&G of andere partijen naar uw mobiele toestel kunnen sturen. Verder verzamelen we mogelijk informatie met betrekking tot het gebruik van de mobiele functies.

Terug naar boven.

Meldingen en procedures voor het indienen van claims inzake inbreuk op het auteursrecht

Meldingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht dienen gestuurdte worden naar de aangewezen agent van de site. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET, OF NIET VOLDOEN AAN DE VOLGENDE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD.

P&G respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers en bezoekers om hetzelfde te doen. P&G zal meldingen van vermeende inbreuk verwerken en onderzoeken en passende maatregelen nemen op basis van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke wetten inzake intellectueel eigendom. Na ontvangst van meldingen die voldoen aan de DMCA, zal P&G handelen door de toegang tot enig materiaal dat inbreuk maakt, of wordt aangemerkt als zijnde het onderwerp van inbreuk makende activiteit, te blokkeren of uit te schakelen en enige verwijzing of link naar dergelijk materiaal te verwijderen of uit te schakelen.

Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een wijze die inbreuk maakt op uw auteursrechten, verstrek dan de volgende informatie aan P&G. Houd er rekening mee dat uw melding ALLE onderstaande gegevens moet bevatten om effectief te kunnen zijn:

 1. een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht dat naar verluidt is geschonden;

 2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop de vermeende inbreuk van toepassing is;

 3. een beschrijving van de locatie op de site van het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt;

 4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres en alle andere gegevens die P&G redelijkerwijs nodig heeft om contact met u op te nemen;

 5. uw verklaring dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan;

 6. uw verklaring dat, op straffe van meineed, de bovenstaande informatie in uw melding zorgvuldig is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop de vermeende inbreuk van toepassing is.

Meldingen van een vermeende inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan:

Per post : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division Copyright Agent One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

Per e-mail : copyright.im@pg.com (Vermeld "Melding van inbreuk" in de onderwerpregel.)

BELANGRIJKE OPMERKING : DE VOORGAANDE INFORMATIE WORDT UITSLUITEND VERSTREKT VOOR HET MELDEN AAN PROCTER & GAMBLE DAT ER MOGELIJK INBREUK IS GEMAAKT OP UW AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMDE MATERIAAL. ALLE OVERIGE VRAGEN, ZOALS VRAGEN EN AANVRAGEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF VRAGEN OVER PRIVACY, ZULLEN NIET WORDEN BEANTWOORD VIA DIT PROCES.

Terug naar boven.

Neem contact op

Als deze voorwaarden niet ingaan op uw vraag, of als u een schending van onze gedragscode wilt melden, neem dan op de volgende wijze contact met ons op:

Post

Procter & Gamble DCE BVBA Konsumentenberatung PB/BP 81 - Brussel

E-mail

Ga naar www.be.pg.com en klik op de link "Neem contact op" onderaan de pagina.

Terug naar boven.

Koppen van paragrafen

De koppen van paragrafen in deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking en hebben geen rechtskracht.

Terug naar boven.

Scheidbaarheid

Als een deel of delen van deze voorwaarden beschouwd worden als ongeldig, onwettig, onuitvoerbaar of in strijd met de wet van enig rechtsgebied, dan doet dit op geen enkele wijze afbreuk aan de afdwingbaarheid van de overige delen.

Terug naar boven.

Copyright 2001-2021 P&G. Alle rechten voorbehouden.