Procter & Gamble

Skip to main content

„Procter & Gamble" naudojimosi interneto svetainėmis nuostatos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016 m. vasario mėn.

TURINYS

„The Procter & Gamble Company" arba su ja susijusių bendrovių, patronuojamųjų bendrovių, teisių perėmėjų, paveldėtojų, prekių ženklų, licencijų išdavėjų, licencijų gavėjų ir (arba) atstovų („P&G", „Procter & Gamble" arba mūsų) valdomų interneto svetainių tinklas (kartu vadinamas Interneto svetainėmis, Svetainėmis arba Svetaine) yra sudarytas iš įvairių interneto svetainių ir tinklalapių. Čia pateiktos nuostatos, sąlygos ir pastabos (kartu - Nuostatos) taikomos visoms „P&G" svetainėms. Be to, konkrečioms „P&G" Interneto svetainėms arba tokiose Svetainėse siūlomoms funkcijoms bei veiklai (pvz., reklaminėms akcijoms ir pokalbių kambariams) gali būti taikomos ir papildomos tokiose Svetainėse pateiktos nuostatos (Papildomosios nuostatos), kurios visos čia įtraukiamos pateikiant nuorodą. Jeigu kurios nors čia esančios nuostatos prieštarauja nuostatoms, pateiktoms konkrečioje „P&G" svetainėje, pirmenybė teikiama Papildomosioms nuostatoms.

PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIA AR KITOMIS „P&G" INTERNETO SVETAINĖMIS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS TOLIAU PATEIKTAS NUOSTATAS. „P&G" Interneto svetainės jums (Vartotojas) siūlomos su sąlyga, kad be išlygų sutiksite su Nuostatomis ir atitinkamu Privatumo pareiškimu. Patekdami į šią ar bet kurią kitą Svetainę arba naudodamiesi ja jūs sutinkate su šiomis Nuostatomis ir atitinkamu Privatumo pareiškimu. Jeigu nesutinkate su šiomis Nuostatomis, nesinaudokite šia Svetaine ir jokia kita Svetaine.

Grįžti į viršų.

Privatumas

Naudojimąsi „P&G" Interneto svetainėmis reglamentuoja ir „P&G" klientų privatumo pareiškimas (Privatumo pareiškimas). Jeigu Svetainėje yra papildomų atskirų privatumo nuostatų (Papildomosios privatumo nuostatos), tuomet naudojimąsi ta Svetaine reglamentuoja tos Papildomosios privatumo nuostatos. Tiek „P&G" klientų privatumo pareiškimas, tiek Papildomosios privatumo nuostatos vadinamos Privatumo pareiškimu.

Jums lankantis mūsų svetainėse naudojame slapukus ir kitas technologijas informacijai rinkti; tai gali būtų jūsų IP adresas, žiūrimi tinklalapiai ir spaudžiamos nuorodos. Mes taip pat naudojame skaitmeninius slapukus jums siunčiamuose el. laiškuose, kad žinotume, jog tuos laiškus gavote. Slapukus galite pašalinti arba atsisakyti jų savo žiniatinklio naršyklėje. Šią informaciją, kaip ir informaciją, kurią mums pateikiate registruodamiesi svetainėje ar kitaip, mes galime naudoti, kad siųstume jums informaciją, kuri jus gali sudominti, laikydamiesi mūsų Privatumo pareiškimo. Daugiau informacijos apie slapukus galite sužinoti paspaudę čia.

Grįžti į viršų.

Nuostatų pakeitimas

Kartais „P&G" gali pakeisti šias Nuostatas. Jeigu taip padarytume, pasikeistų informacija eilutėje „Paskutinį kartą atnaujinta". Esate atsakingi už tai, kad reguliariai peržvelgtumėte šias Nuostatas. Jeigu toliau naudojatės Svetaine po Nuostatų pakeitimo paskelbimo, vadinasi, sutinkate su tais pakeitimais.

Grįžti į viršų.

Asmeninis naudojimasis svetainėmis

Jeigu nenurodyta kitaip, Svetainė skirta tik jūsų asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Jums draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, rodyti, demonstruoti, atkurti, skelbti, licencijuoti, kurti išvestinius darbus, perleisti ar parduoti kokį nors Svetainėje esantį arba pateiktą turinį arba pranešimus (Turinys), įskaitant, be apribojimų, tekstą, grafiką, nuotraukas, vaizdus, animaciją, garsą, iliustracijas, informaciją, programinę įrangą, produktus ar paslaugas ir jų išdėstymą, išskyrus šiomis Nuostatomis aiškiai leidžiamus dalykus. Jūs sutinkate, kad bet koks neleistinas bet kokio Turinio naudojimas gali mums nepataisomai pakenkti, ir sutinkate, kad bet kokio tokio neleistino naudojimo atveju mes turėsime teisę į uždraudimą ir į visas kitas teisių gynimo priemones ar pinigines kompensacijas. Laikydamiesi visų aiškiai nurodytų Svetainės apribojimų dėl konkrečios medžiagos, jūs galite elektroniniu būdu kopijuoti ir (arba) spausdinti ant popieriaus Turinio dalis vien savo nekomerciniam naudojimui arba norėdami pateikti užsakymą mums. Bet koks kitas Turinio naudojimas, įskaitant pakeitimą, atkūrimą, platinimą, pakartotinį skelbimą, rodymą ar perdavimą, be mūsų išankstinio rašytinio leidimo yra griežtai draudžiamas.

Jūs sutinkate nerinkti ir (arba) nenaudoti jokių produktų aprašų, vaizdų, sąrašų ar kainų, išskyrus savo nekomerciniam naudojimui arba norėdami pateikti užsakymą mums.

Sutinkate, kad neatkursite, nekopijuosite, neperduosite, neperparduosite ir jokiais komerciniais tikslais nenaudosite jokios Svetainės dalies, naudojimosi ja ar prieigos prie jos galimybės, įskaitant, be apribojimų, bet kokį „iškarpymą" arba bet kokio roboto, paieškos roboto ar kitų automatinių priemonių naudojimą. Be mūsų išankstinio rašytinio leidimo draudžiama šią Svetainę ar bet kokią joje rodomą informaciją ar medžiagą naudoti ar rodyti languose, tiesioginio prisijungimo nuorodomis ar panašiomis priemonėmis kitoje Interneto svetainėje. Visos leidžiamos nuorodos į šią Interneto svetainę turi atitikti visus taikomus įstatymus, kitus teisės aktus ir taisykles. Be aiškaus rašytinio leidimo jums draudžiama naudoti kokias nors meta žymes ar kitą paslėptąjį tekstą, kuriuose naudojami mūsų arba bet kokių šioje Svetainėje pateiktų produktų gamintojų pavadinimai ar kurie nors prekių ženklai. Be to, sutinkate: a) nesiimti jokių veiksmų, kurie, mūsų nuožiūra, sudaro arba gali sudaryti nepagrįstą ar neproporcingai didelę mūsų infrastruktūros apkrovą; b) kenkia arba bando kenkti tinkamam Svetainės veikimui ar bet kuriai joje vykdomai veiklai; arba c) apeina bet kokias priemones, kurias mes galime naudoti prieigai prie Svetainės uždrausti arba apriboti.

Grįžti į viršų.

Vartotojų atsiliepimai

Šiomis Nuostatomis reglamentuojamas jūsų elgesys, jūsų teisės ir „P&G" teisės dėl bet kokio teksto, nuotraukos, vaizdo įrašo, skelbimo, pranešimo, muzikos, garso įrašo, iliustracijos, įvertinimo, apžvalgos ar kitos medžiagos arba informacijos, kuri yra susijusi su „P&G" Interneto svetainėmis (Teikinys). Teikdami Teikinį sutinkate laikytis šių nuostatų:

 • jūsų Teikinys yra originalus, tikslus, jūsų sukurtas ir nepamėgdžiotas;

 • šiuo metu esate tikrasis jūsų Teikinyje minimo (-ų) „P&G" produkto (-ų) naudotojas ir jūsų Teikinys išreiškia tikrąją ir sąžiningą jūsų nuomonę apie „P&G" produktą (-us) arba jo (jų) naudojimo patirtį;

 • esate sulaukę pilnametystės, o jeigu ne, jūsų Teikiniui pritaria vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas;

 • nesate „P&G" darbuotojas ir nedirbate su „P&G" susijusioje bendrovėje ar agentūroje, kuriai „P&G" užsakė reklamuoti „P&G" produktus ir (arba) jais prekiauti; ARBA, jeigu esate minėtų subjektų darbuotojas, sutinkate savo Teikinyje aiškiai ir matomai atskleisti savo santykį su „P&G";

 • jūsų Teikinys (ar kuri nors jo dalis) nėra įtrauktas ar planuojamas naudoti bet kurioje kitoje „P&G" arba bet kurios trečiosios šalies reklaminėje medžiagoje;

 • jūsų Teikinys sudarytas be jokio išankstinio apmokėjimo ar pažado apmokėti jums arba jums tikintis kokio nors apmokėjimo už jūsų pasiūlytą Teikinį. Jūsų Teikinys pateikiamas be jokios išankstinės naudos jums ir nesitikint kokios nors naudos ateityje, išskyrus galimybę jūsų Teikinį naudoti „P&G" reklamos tikslais. Arba, jeigu gavote naudos, savo Teikinyje turite aiškiai atskleisti informaciją apie ją;

 • jūsų Teikinys nėra klaidingas, klaidinantis, įžeidžiantis, niekinantis, vulgarus, nepadorus, užgaulus, žeminantis, šmeižikiškas ar kitaip netinkamas;

 • jūsų Teikinyje nėra turinio, kuris pažeistų bet kurios trečiosios šalies autoriaus teises, patentą, prekės ženklą, verslo paslaptį, teisę į viešumą, privatumo teisę, moralines teises ir (arba) bet kurias kitas taikomas asmens ar nuosavybės teises;

 • jūsų Teikinyje nėra turinio, kuris pažeistų bet kurį įstatymą, potvarkį ar reglamentą, arba turinio, kuris vykdytų, skatintų, palaikytų arba nurodytų vykdyti veiksmus, kurie pagal bet kurį įstatymą, įstatus, potvarkį ar reglamentą būtų laikomi nusikaltimu arba civilinės teisės pažeidimu;

 • jūsų Teikinyje nėra medžiagos ar turinio, kuris yra arba pagrįstai gali būti laikomas neapykantos išsakymu prieš asmenį ar grupę arba kitaip neteisėtai grasinantis arba priekabiaujantis prie kokio nors asmens, partnerystės, bendrovės ar politinio subjekto;

 • jūsų Teikinyje nėra turinio ar medžiagos, skirtos sutrikdyti ar suklaidinti, pvz., skelbiant keletą Teikinių ir tuo stengiantis monopolizuoti forumą arba skelbiant su forumo tema nesusijusį Teikinį;

 • jūsų Teikinyje nėra turinio su trečiųjų šalių interneto svetainėmis, adresais, el. pašto adresais, kontaktine informacija, telefono numeriais, kita informacija ar nuomone apie nurodytą arba pagrįstai atpažįstamą asmenį arba asmens informacija (įskaitant neskelbtiną informaciją), prieš tai negavus to asmens sutikimo dalytis ta informacija su „P&G";

 • jūsų Teikinyje nėra programų ar medžiagos su Trojos arkliais, virusais, kirminais, kenksmingu kodu ar kitos galimai kenkėjiškos informacijos, programų ar failų; ir

 • „P&G" naudojantis jūsų Teikiniu nepažeidžiamos šios Nuostatos ir nebus pakenkta jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Jeigu Teikinys kaip nors susijęs su reklama, žaidimais, konkursais, nemokamais prizais ar panašia programa, gali būti taikomos Papildomosios nuostatos. Bet kokia Teikiniuose esanti nuomonė, patarimas, pareiškimai, paslaugos, pasiūlymai ar kita informacija, išreikšta arba pateikta Svetainėse, yra jų atitinkamo (-ų) autoriaus (-ių) ar platintojo (-ų), o ne „P&G" nuomonė ar kiti pirmiau minėti dalykai. Mes nei patvirtiname, nei garantuojame dėl tokių Teikinių tikslumo, išsamumo ar naudingumo.

„P&G" netikrina ir negali patikrinti visų Svetainės lankytojų skelbiamų ar sukurtų Teikinių ir niekaip neatsako už šių Teikinių turinį. Jūs sutinkate, kad suteikdama jums galimybę pamatyti ir platinti vartotojų sukurtą Svetainės turinį „P&G" veikia tik kaip pasyvi tokio platinimo tarpininkė ir neprisiima jokio įsipareigojimo ar atsakomybės už jokius tokius Teikinius ar veiklą Svetainėje. „P&G" neturi prievolės skelbti kokio (-ių) nors Teikinio (-ių) ar juo (jais) naudotis. „P&G" pasilieka teisę vien savo nuožiūra užblokuoti arba pašalinti Teikinius ir (arba) Vartotojus, kuriuos laiko a) piktnaudžiaujančiais, žeminančiais ar nepadoriais, b) suklastotais, apgaulingais ar klaidinančiais, c) pažeidžiančiais kitų asmenų autoriaus teises, prekės ženklus ar kitas intelektinės nuosavybės teises arba d) pažeidžiančiais kokius nors įstatymus ar kitus teisės aktus, arba f) įžeidžiančiais ar kitaip „P&G" požiūriu nepriimtinais. Atkreipkite dėmesį, kad su bet kokia jūsų skelbiama arba perduodama atpažįstama asmens informacija „Procter & Gamble" elgsis pagal savo Privatumo pareiškimą.

Išskyrus bet kokią atpažįstamą asmens informaciją, kurią galime iš jūsų gauti pagal mūsų Privatumo pareiškime nustatytas gaires, bet koks Teikinys bus laikomas nekonfidencialiu ir nenuosavybiniu. „P&G" neturės jokių įsipareigojimų Teikinių atžvilgiu.

Teikdami Teikinį „P&G" suteikiate:

 • neišskirtinę, pasaulinę, neriboto galiojimo, neatšaukiamą, visiškai apmokėtą, neapmokestinamą autoriniu atlyginimu, visiškai sublicencijuojamąją ir perleidžiamąją teisę bei licenciją naudoti, stebėti, tikrinti, atkurti, keisti, pritaikyti, skelbti, versti, kurti išvestinius darbus, platinti, perduoti, rodyti ir teikti tokį (-ius) Teikinį (-ius) ar jo (jų) dalis bet kurioje terpėje, bet kokiu formatu ir bet kokia technologija, prisijungus ir neprisijungus, tiek žinomu, tiek vėliau būsimu būdu, įskaitant, be apribojimų, bet kokią reklaminę, viešinimo ir (arba) komentavimo (tiek „P&G", tiek trečiųjų šalių tinklalapiuose), reklamos, rinkodaros, prekybos, skelbimo ir komercinę paskirtį bei pagalbinę paskirtį, be jokių papildomų pranešimų, mokėjimo jums ar jūsų leidimo (išskyrus teisės aktais draudžiamus atvejus);

 • neišskirtinę, pasaulinę, neriboto galiojimo, neatšaukiamą, visiškai apmokėtą, neapmokestinamą autoriniu atlyginimu, visiškai sublicencijuojamąją ir perleidžiamąją teisę bei licenciją naudoti jūsų vardą, slapyvardį, vartotojo vardą, biografinę informaciją, jūsų balso įrašus ir (arba) bet kokias jūsų Teikinyje (-iuose) esančias iliustracijas, nuotraukų arba vaizdo klipus, portretus, jūsų atvaizdus ar nuotraukas ir bet kokius kitus jūsų viešinimo teisėmis priklausančius ženklus (kartu - Jūsų asmeninis turinys), kartu ar pakeistu pavidalu arba kitaip įterptus į kitus kūrybinius autorinius darbus, bet kurioje terpėje, bet kokiu formatu ir bet kokia technologija, prisijungus ir neprisijungus, tiek žinomu, tiek vėliau būsimu būdu, įskaitant, be apribojimų, bet kokią reklaminę, viešinimo ir (arba) komentavimo (tiek „P&G", tiek trečiųjų šalių tinklalapiuose), reklamos, rinkodaros, prekybos, skelbimo ir komercinę paskirtį bei pagalbinę paskirtį, be jokių papildomų pranešimų, mokėjimo jums ar jūsų leidimo (išskyrus teisės aktais draudžiamus atvejus).

Jūs taip pat sutinkate atsisakyti visų taikomų moralinių teisių į jūsų Teikinio (-ių) turinį bet kuriais iš pirmiau išvardytų tikslų.

Teikdami Teikinį sutinkate savo ir savo įpėdinių, teisių perėmėjų ir atstovų vardu atleisti, saugoti ir ginti „P&G" ir visus jos pareigūnus, vadovus ir darbuotojus nuo bet kokių ir visų pretenzijų, ieškinių, veiksmų, reikalavimų, atsakomybės ir žalos, kad ir kokio pobūdžio jie būtų, atsirandančių dėl tokio Teikinio naudojimo, įskaitant, be apribojimų, bet kokias ir visas pretenzijas dėl klaidingos reklamos, autoriaus teisių pažeidimo, privatumo pažeidimo, viešumo arba moralinių teisių pažeidimo ir (arba) diskreditavimo. Neapribojant ankstesnių nuostatų, jūs jokiu atveju neturite teisės (ir atsisakote jos) uždrausti, apriboti arba sutrikdyti Teikinio arba jame esančio Jūsų asmeninio turinio naudojimą arba naudojimąsi bet kuriomis pirmiau nurodytomis „P&G" teisėmis.

Jūs suprantate, kad „P&G", leisdama jums pateikti Teikinį, remiasi jūsų pareiškimais, suteiktomis teisėmis, teisių atsisakymais ir perdavimais. Jūs sutinkate, kad negalite nutraukti arba anuliuoti šia Sutartimi suteiktų teisių ir licencijų ir (arba) perdavimų.

„P&G" negarantuoja, kad turėsite galimybę redaguoti arba pašalinti savo Teikinį. Sutinkate, kad jūs, o ne „P&G" esate atsakingi už Teikinio (-ių) turinį.

Grįžti į viršų.

Elgesio kodeksas

Patekdami į bet kurią Svetainę arba naudodamiesi jomis ar bet kuriomis kitomis jų funkcijomis, įskaitant, be apribojimų, teikdami Teikinį mūsų Svetainei, sutinkate laikytis toliau nurodytų elgesio standartų. Sutinkate, kad niekada to nedarysite patys ir neleisite bei neskatinsite jokio kito fizinio ar juridinio asmens:

 • naudotis Svetaine pažeidžiant šias Nuostatas;

 • atkurti, kopijuoti, parduoti, perparduoti arba naudoti kokiais nors komerciniais tikslais kurią nors bet kurios Svetainės dalį ar galimybę ja naudotis ar prie jos prieiti;

 • priekabiauti, grasinti, persekioti arba tyčia varžyti ar varginti kitą fizinį ar juridinį asmenį;

 • apsimesti kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu;

 • skatinti, siūlyti ar dalyvauti bet kokiose daugialygės rinkodaros ar piramidžių schemose;

 • prašyti atpažįstamos asmens informacijos iš nepilnamečių iki aštuoniolikos (18) metų amžiaus arba juos išnaudoti;

 • užsiimti trikdančia veikla, pvz., siųsti pasikartojančius pranešimus siekiant monopolizuoti forumą arba skelbti su forumo tema nesusijusius pranešimus;

 • įterpti virusus, kirminus, Trojos arklius, kenksmingą kodą ar bet kokią programinę įrangą arba kitą medžiagą, kurioje yra interneto svetainei kenksmingų komponentų;

 • gauti neleistiną prieigą prie bet kurios Svetainių kompiuterių sistemos ar neviešosios dalies arba trikdyti Svetaines, serverius ar prie Svetainių prijungtus tinklus;

 • kištis į bet kurio asmens privatumą, įskaitant atpažįstamos asmeninės ar kitos asmens ar neskelbtinos informacijos apie asmenį skelbimą be jo sutikimo arba atpažįstamos asmens informacijos apie Svetainių vartotojus rinkimą;

 • užsiimti, skatinti, palaikyti, teikti nurodymus arba aptarinėti ketinant vykdyti veiklą, kuri yra nusikaltimas arba civilinės teisės pažeidimas ar kitaip pažeistų kurį nors federalinį, valstijos, vietos ar tarptautinį įstatymą ar kitą teisės aktą.

„P&G" negali užtikrinti ir neužtikrina, kad kiti Vartotojai laikosi ir laikysis išdėstyto Elgesio kodekso ar kitų šių Nuostatų, tad mūsų atžvilgiu prisiimate visą žalos ar pakenkimo riziką dėl minėto reikalavimų nesilaikymo.

Grįžti į viršų.

Svetainėse gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso trečiosioms šalims ir yra jų valdomos (Išorinės svetainės). Net jeigu trečioji šalis yra susijusi su „P&G", „P&G" nevaldo šių Išorinių svetainių; jos visos turi atskiras nuo „P&G" nepriklausančias privatumo taisykles, duomenų rinkimo praktiką ir nuostatas ir sąlygas. „P&G" neatsako už šias nepriklausomas taisykles ar veiksmus ir už tokių interneto svetainių privatumo praktiką, nuostatas bei sąlygas ar turinį. Šios nuorodomis susietos svetainės skirtos tik jūsų patogumui ir todėl į jas patenkate tik savo rizika. Nuorodos nereiškia, kad „P&G" remia, patvirtina, yra susijusi arba buvo teisėtai įgaliota naudoti kokius nors prekių ženklus, prekių pavadinimus, paslaugų ženklus, dizainą, logotipus, simbolius ar kitą autoriaus teisėmis apsaugotą medžiagą, rodomą tokiose Išorinėse svetainėse arba per jas prieinamą.

Jeigu nusprendėte pasidalyti bet kokia informacija apie kuriuos nors „P&G" produktus socialinių tinklų platformoje, įskaitant „P&G" Svetainėje pateiktas nuorodas, galite turėti galimybę tokią informaciją skelbti tiesiogiai savo socialinių tinklų platformos profilyje neišeidami iš Svetainės. Kai kuriose socialinių tinklų platformose yra funkcija, leidžianti vartotojui gauti duomenų ir siųsti juos į socialinių tinklų platformą naudojantis perdangomis ar kita technologija. Nors gali atrodyti, kad duomenis renka „P&G", iš tiesų juos tiesiogiai renka socialinių tinklų platforma ir (arba) trečioji šalis paslaugų teikėja. Jūsų naudojimuisi socialinių tinklų platforma bet kokiai informacijai dalytis taikomos tos socialinių tinklų platformos nuostatos, sąlygos ir apribojimai, kurių privalote laikytis.

Grįžti į viršų.

Svetainės geografinė aprėptis ir pretenzijos dėl produktų

„P&G" kontroliuoja ir valdo Svetaines iš Lietuvos. Kiekvienas pareiškimas ar teiginys apie „P&G" produktų veiksmingumą ir (arba) kiekvienas pareiškimas ar teiginys, kuriais „P&G" produktų veiksmingumas palyginamas su kitais produktais, aiškiai taikomas tik Lietuvoje, jeigu Svetainėje nenurodyta kitaip. Jeigu Svetainėse nenurodyta kitaip, Svetainės skirtos reklamuoti tik tuos „P&G" produktus, kuriais „P&G" prekiauja Lietuvoje ir jos teritorijose, ir „P&G" negarantuoja, kad jos Interneto svetainėse esanti medžiaga arba ja aprašyti produktai tinka arba juos galima gauti naudoti kitose vietose.

„P&G" negarantuoja, kad bet kurios Svetainės turinys yra tinkamas arba prieinamas naudoti vietose už Lietuvos ribų. Draudžiama prieiti prie Svetainių iš teritorijų, kuriose jų turinys yra neteisėtas. Visi, kurie nusprendžia patekti į Svetaines ne iš Lietuvos, tai daro savo iniciatyva bei rizika ir privalo laikytis taikomų vietos teisės aktų. Jums draudžiama naudoti ar eksportuoti Turinį pažeidžiant JAV eksporto įstatymus ir kitus teisės aktus.

Grįžti į viršų.

Elektroninis bendravimas

Kai lankotės šioje Svetainėje arba siunčiate mums el. laiškus, bendraujate su mumis elektroniniu būdu. Mes savo nuožiūra galime bendrauti su jumis elektroniniu būdu, įskaitant, be apribojimų, skelbdami pranešimus Svetainėse arba atsakydami į jūsų el. laiškus. Sutinkate, kad visi jums elektroniniu būdu pateikiami susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešami duomenys atitinka visus teisinius reikalavimus, kad tokia informacija būtų rašytinė.

Grįžti į viršų.

Svetainės turinys. Atsakomybės atsisakymas

Svetainės medžiaga (įskaitant bet kokią grafiką, programinę įrangą, rekomendacijas ar kitą medžiagą) ir bet kokia per Svetainę pateikiama medžiaga teikiama esamos būklės ir be jokių išreikštų ar numanomų garantijų. Didžiausia taikomais teisės aktais leidžiama apimtimi „P&G" nesuteikia jokių išreikštų arba numanomų garantijų, įskaitant, be apribojimų, visas numanomas perkamumo, tinkamumo konkrečiai paskirčiai, nuosavybės teisių ir nepažeidimo garantijas. „P&G" negarantuoja ir neužtikrina naudojimosi Svetainės medžiaga arba to naudojimosi rezultatų tos medžiagos teisingumo, tikslumo, patikimumo ir kitomis prasmėmis. Svetainės medžiagoje gali būti techninių netikslumų arba tipografinių klaidų. Ši medžiaga gali būti netiksli arba tapti netiksli dėl vėlesnės raidos po jos paskelbimo. „P&G" neprisiima jokių įsipareigojimų tikrinti tokią informaciją arba palaikyti tokios informacijos tikslumo. Kadangi kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama apriboti numanomos garantijos trukmės arba atsisakyti ar apriboti atsakomybės už pasekminę arba atsitiktinę žalą, minėti apribojimai jums gali būti netaikomi.

Grįžti į viršų.

Svetainės veikla. Atsakomybės atsisakymas

„P&G" stengiasi palaikyti Svetainę ir jos veikimą, tačiau nėra ir negali būti atsakinga už bet kokių Svetainės ar jos veikimo defektų padarinius. Dėl Svetainės veikimo „P&G" aiškiai nesuteikia jokio pobūdžio išreikštų arba numanomų garantijų, įskaitant, be apribojimų, visas numanomas perkamumo, tinkamumo konkrečiai paskirčiai, nuosavybės teisių ir nepažeidimo garantijas. „P&G" negarantuoja, kad i) Svetainės veikimas atitiks vartotojo reikalavimus, ii) prieiga prie Svetainės bus nepertraukiama, teikiama laiku, saugi, be virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitų kenksmingų komponentų ir be defektų ar klaidų, iii) naudojantis Svetaine gaunami rezultatai bus tikslūs ir patikimi arba iv) defektai bus ištaisyti. Jums (o ne „P&G") tenka visos išlaidos bet kokiai priežiūrai, remontui ar pataisoms, kurių jūsų kompiuterio aparatinei įrangai ir programinei įrangai gali prireikti dėl kokių nors virusų, klaidų ar bet kokių kitų problemų, kurios gali kilti dėl apsilankymo Svetainėje. Kadangi kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama apriboti numanomos garantijos trukmės arba atsisakyti ar apriboti atsakomybės už pasekminę arba atsitiktinę žalą, minėti apribojimai jums gali būti netaikomi.

Grįžti į viršų.

Atsakomybės apribojimas

„P&G" JOKIU ATVEJU NĖRA ATSAKINGA UŽ KOKIĄ NORS TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄJĄ, BAUDŽIAMĄJĄ, ATSITIKTINĘ, PAMOKOMĄJĄ AR PASEKMINĘ ŽALĄ ARBA BET KOKIĄ KITĄ ŽALĄ, NET JEIGU „P&G" BUVO IŠ ANKSTO INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, AR JI ATSIRASTŲ DĖL VEIKSMŲ PAGAL SUTARTĮ, NERŪPESTINGUMO ARBA BET KOKIĄ KITĄ TEORIJĄ, SIEJANT SU ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKTOS INFORMACIJOS, PASLAUGŲ, IR MEDŽIAGOS NAUDOJIMU ARBA DĖL TOKIO NAUDOJIMO. ŠIE APRIBOJIMAI TAIKOMI NEPAISANT BET KOKIOS RIBOTOSIOS TEISĖS GYNIMO PRIEMONĖS ESMINĖS PASKIRTIES NEIŠSAMUMO.

Jeigu minėtas atsakomybės apribojimas laikomas neįgyvendinamu, Tiekėjo maksimali atsakomybė jūsų atžvilgiu neturi viršyti sumos, kurią sumokėjote už per Svetainę užsakytus produktus ar paslaugas. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama apriboti arba atsakyti atsakomybės už tam tikrą žalą, tad minėti apribojimai ir atsisakymas jums gali būti netaikomi ta apimtimi, kuria šioms Nuostatoms taikoma tokios jurisdikcijos teisė. Jeigu ta teisė taikoma jums ir jums naudojantis Svetaine neleidžiama atsisakyti jokių teisių ar teisės gynimo priemonių, šiomis Nuostatomis nereikalaujama jūsų atsisakyti kokių nors tokių teisių.

Grįžti į viršų.

Laidavimas

Jūs sutinkate laiduoti, saugoti ir ginti „P&G", jos pareigūnus, vadovus, darbuotojus, atstovus, licencijų suteikėjus ir tiekėjus nuo bet kokių ir visų nuostolių, išlaidų, žalos ir sąnaudų, įskaitant pagrįstus advokatų honorarus, atsiradusių dėl bet kokio jūsų padaryto Nuostatų pažeidimo, naudojimosi Svetaine (įskaitant nerūpestingą ar netinkamą elgesį) ir (arba) bet kurio kito asmens naudojimosi bet kuria Svetaine, kurioje esate užsiregistravę, per jūsų vartotojo paskyrą.

Grįžti į viršų.

Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

Tiek, kiek leidžiama teisės aktais, Nuostatos yra reglamentuojamos ir visais atžvilgiais aiškinamos pagal esminius Lietuvos teisės aktus, neatsižvelgiant į jos teisinių nuostatų pasirinkimą, o ne pagal 1980 m. JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Jūs sutinkate, kad, išskyrus čia nurodytus atvejus, bet kokie ginčai, tiesiogiai ar netiesiogiai kylantys dėl Nuostatų ar Svetainės (įskaitant „P&G" produktų pirkimą per Svetainę), turi būti išimtinai sprendžiami Lietuvoje. Čia neatšaukiamai sutinkate su tokia ginčų sprendimo vieta ir bet kokio tokio teismo išskirtine jurisdikcija bet kokio tokio ginčo atžvilgiu.

Bet koks ieškinys, kurį galite teikti tiesiogiai ar netiesiogiai siejant su Nuostatomis arba Svetaine (įskaitant „P&G" produktų pirkimą per Svetainę), turi būti pateiktas nagrinėti per vienerius (1) metus po to ieškinio priežasties atsiradimo.

Privatumo pareiškime numatytos atskiros galimybės asmenims teikti skundus, susijusius su Privatumo pareiškimu ir jų asmens informacija.

Grįžti į viršų.

Teisių neatsisakymas

Tai, kad „P&G" neįgyvendina kokios nors Nuostatų dalies, nesudaro jokio kokių nors „P&G" teisių pagal Nuostatas atsisakymo ateities veiksmuose bet kurio asmens atžvilgiu. Nei „P&G" kokių nors lėšų priėmimas, nei kurio nors asmens kliovimasis „P&G" veiksmais nelaikomi kokios nors Nuostatų dalies atsisakymu. Kokį nors teisinį pagrindą gali turėti tik konkretus rašytinis atsisakymas, pasirašytas įgalioto „P&G" atstovo.

Grįžti į viršų.

Autoriaus teisės ir prekių ženklai

Visas Svetainės turinys, įskaitant, be apribojimų, tekstą, dizainą, grafiką, sąsajas arba kodą bei jų pasirinkimą ir išdėstymą, yra kaip bendras darbas, apsaugotas Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitais autoriaus teisių įstatymais, ir yra „P&G" nuosavybė. Bendram darbui priklauso „P&G" licencijuoti darbai. 2000-2015 m. autoriaus teisės. VISOS TEISĖS SAUGOMOS. Visi prekių ženklai, paslaugų ženklai ir prekių pavadinimai (kartu - Ženklai) yra „Procter & Gamble" arba kitų atitinkamų savininkų, kurie suteikė „P&G" teisę ir licenciją naudoti tokius Ženklus, prekių ženklai ar registruotieji prekių ženklai bei atitinkama jų nuosavybė.

Grįžti į viršų.

Atsisiunčiama programinė įranga

Jeigu iš Svetainės atsisiunčiate programinę įrangą, ji ir visi su ja susiję failai, atvaizdai ir duomenys (kartu - Programinė įranga) bus „P&G" licencijuoti jums. Atsisiųsta programinė įranga jums nepriklauso ir „P&G" neperleidžia jums Programinės įrangos nuosavybės. „P&G" pasilieka visas atsisiųstos Programinės įrangos nuosavybės, turtinės ir intelektinės nuosavybės teises. Jums draudžiama toliau platinti, parduoti, dekompiliuoti, taikyti apgrąžos inžineriją, išardyti ar kitaip transformuoti Programinę įrangą į žmogui suprantamą pavidalą. Jeigu atsisiunčiate Programinę įrangą iš Interneto svetainių, pareiškiate ir garantuojate „P&G", kad veikiate nepažeisdami tų teisės aktų.

Grįžti į viršų.

Mobiliajame telefone

Svetainėje gali būti siūlomos funkcijos ir paslaugos, jums prieinamos mobiliuoju telefonu. Šios funkcijos ir paslaugos gali apimti, be apribojimų, galimybę naršyti Svetainę iš jūsų mobiliojo įrenginio, įkelti turinį į Svetainę, gauti pranešimus iš Svetainės, atsisiųsti programėles į savo mobilųjį telefoną arba prieiti prie Svetainės funkcijų (kartu - Mobiliosios funkcijos). Mes galime imti mokesčius už Mobiliąsias funkcijas ir šie mokesčiai bus nurodyti prieš baigiant registruotis dėl Mobiliosios funkcijos. Be to, jūsų operatorius gali apmokestinti žinučių siuntimą, duomenis ir taikyti kitus mokesčius. Mokesčiai bus pateikti jūsų mobiliojo ryšio sąskaitoje arba išskaityti iš išankstinio mokėjimo sąskaitos. Jūsų operatorius gali uždrausti arba apriboti tam tikras Mobiliąsias funkcijas, o kai kurios Mobiliosios funkcijos gali būti nesuderinamos su jūsų operatoriumi arba mobiliuoju įrenginiu. Visais klausimais dėl šių dalykų kreipkitės į savo operatorių. Pagal poreikį, informuojant apie šias Mobiliąsias funkcijas, bus nurodyta, kaip atsisakyti tam tikrų Mobiliųjų funkcijų. Pagal tuos nurodymus jums paprastai reikės atsiųsti žinutę su raktažodžiu (pvz., „STOP", „CANCEL", „END", „UNSUBSCRIBE", „QUIT" ar kt.) ir atitinkamu Mobiliosios funkcijos trumpiniu.

Jūs sutinkate, kad Mobiliosios funkcijos, kurioms esate užsiregistravę, gali siųsti pranešimus į jūsų mobilųjį įrenginį dėl „P&G" ir kitų šalių. Be to, mes galime rinkti informaciją, susijusią su jūsų naudojimusi Mobiliosiomis funkcijomis.

Grįžti į viršų.

Autoriaus teisių pažeidimo pretenzijų pranešimai ir procedūros

Pranešimai apie tariamą autoriaus teisių pažeidimą turi būti siunčiami Svetainės įgaliotajam atstovui. NEBUS ATSAKOMA Į JOKIAS NESUSIJUSIAS ARBA TOLIAU NURODYTOS PROCEDŪROS NEATITINKANČIAS UŽKLAUSAS.

„P&G" gerbia kitų šalių intelektinės nuosavybės teises ir mes prašome to paties savo vartotojų ir lankytojų. „P&G" apdoros ir išnagrinės pranešimus apie tariamus pažeidimus ir imsis atitinkamų veiksmų pagal Skaitmeninio tūkstantmečio autoriaus teisių aktą (angl. Digital Millennium Copyright Act, DMCA) ir kitus taikomus intelektinės nuosavybės teisių teisės aktus. Gavusi DMCA atitinkančius pranešimus „P&G" imsis veiksmų pašalinti arba pasyvinti bet kokią medžiagą, kuri pažeidžia intelektinės nuosavybės teises arba kurios atžvilgiu vykdoma jas pažeidžianti veikla, ir bet kokią nuorodą į tokią medžiagą ar veiklą, arba nutraukti prieigą prie tos medžiagos ar tokių nuorodų.

Jeigu manote, kad Jūsų darbas buvo nukopijuotas autoriaus teises pažeidžiančiu būdu, prašome suteikti „P&G" toliau nurodytą informaciją. Žinokite, kad jūsų pranešimas bus galiojantis tik tuo atveju, jeigu jame bus VISI šie elementai:

 1. autoriaus teisių savininko arba jo interesus ginti įgalioto asmens elektroninis arba fizinis parašas;

 2. autoriaus teisėmis apginto darbo, kurio atžvilgiu teigiate pažeidimą, aprašas;

 3. aprašas, nurodantis, kur Svetainėje yra medžiaga, kurią teigiate pažeidžiant teises;

 4. jūsų adresas, telefono numeris bei el. pašto adresas ir visa kita informacija, kurios pagrįstai pakanka, kad „P&G" galėtų su jumis susisiekti;

 5. jūsų pareiškimas, jog nuoširdžiai manote, kad ginčijamo naudojimo nėra leidęs autoriaus teisių savininkas, jo atstovas arba teisės aktai;

 6. jūsų pareiškimas, taikant atsakomybę už melagingą liudijimą, kad jūsų pranešime pateikta informacija yra tiksli ir esate autoriaus teisių turėtojas arba išskirtinių autoriaus teisių, kurios tariamai pažeistos, turėtojo įgaliotas asmuo.

Pranešimai apie tariamą autoriaus teisių pažeidimą turi būti siunčiami:

Paštu : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division

Copyright Agent

One Procter & Gamble Plaza

Cincinnati, Ohio 45202

United States

El. paštu : copyright.im@pg.com

(Temos eilutėje prašome nurodyti „Notice of Infringement"

(pranešimas apie pažeidimą.))

SVARBI PASTABA . PIRMIAU PATEIKTA INFORMACIJA TEIKIAMA IŠSKIRTINAI PRANEŠTI „PROCTER & GAMBLE", KAD YRA GALIMAI PAŽEISTOS JŪSŲ AUTORIAUS TEISĖMIS APSAUGOTOS MEDŽIAGOS TEISĖS. ŠIA PROCEDŪRA NEBUS ATSAKOMA Į JOKIAS KITAS UŽKLAUSAS, PVZ., SU PRODUKTAIS AR PASLAUGOMIS SUSIJUSIUS KLAUSIMUS IR PRAŠYMUS ARBA KLAUSIMUS DĖL PRIVATUMO.

Grįžti į viršų.

Susisiekite su mumis

Jeigu šiose Nuostatose neatsakyta į jūsų klausimą arba norėtumėte pranešti apie mūsų Elgesio kodekso pažeidimą, susisiekite su mumis šiais būdais:

Paštu

The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza

Cincinnati, Ohio 45202

United States

El. paštu

Eikite į svetainę www.pg.com ir puslapio apačioje paspauskite nuorodą „Susisiekite su mumis".

Grįžti į viršų.

Skyrių antraštės

Šių Nuostatų skyrių antraštės skirtos tik patogumui ir neturi teisinės galios.

Grįžti į viršų.

Atskiriamumas

Jeigu kuris nors šių Nuostatų skyrius ar skyriai būtų laikomi negaliojančiais, neteisėtais, neįgyvendinamais arba prieštaraujančiais kurios nors jurisdikcijos teisės aktui, tai neturi jokios įtakos likusių skyrių galiojimui.

Grįžti į viršų.

© 2001-2021 m., „P&G". Visos teisės saugomos.