Procter & Gamble

Skip to main content

Procter & Gamble'i veebisaitide kasutamistingimused

Viimati värskendatud: veebruar 2016

SISUKORD

Ettevõtte Procter & Gamble või selle sidus- või tütarettevõtete, selle määratud isikute, õigusjärglaste, kaubamärkide, litsentsiandjate, -saajate ja/või esindajate („P&G", „Procter & Gamble" või „meie") poolt opereeritavate veebisaitide võrgustik (ühiselt nimetatud kui „veebisaidid", „saidid" või „sait") koosneb mitmesugustest veebisaitidest ja -lehtedest. Selles esitatud tingimused ja teavitused (ühiselt nimetatud kui „tingimused") kohalduvad kõikidele P&G veebisaitidele. Peale selle võivad teatavate P&G veebisaitide või neil saitidel pakutavate funktsioonide või tegevuste (nt müügikampaaniad ja jututoad) suhtes olla kohaldatavad täiendavad neil saitidel esitatud tingimused („lisatingimused"), millele kõigile on käesolevas dokumendis viidatud. Kui mõni käesolevas dokumendis esitatud tingimus on vastuolus konkreetsel P&G veebisaidil esitatud lisatingimustega, on ülimuslikud need lisatingimused.

ENNE SELLE VEEBISAIDI VÕI P&G TEISTE VEEBISAITIDE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JÄRGMISED TINGIMUSED. P&G veebisaite pakutakse teile („kasutajale") olenevalt teiepoolsest nõustumisest tingimustega ja isikuandmete kaitsele kohalduvate põhimõtetega muutusteta kujul. Sellele saidile või muudele saitidele sisenemise või selle kasutamisega nõustute te käesolevate tingimustega ja isikuandmete kaitsele kohalduvate põhimõtetega. Kui te käesolevate tingimustega ei nõustu, ärge seda saiti ega teisi saite kasutage.

Tagasi algusse.

Privaatsus

P&G veebisaitide kasutamisel tuleb järgida ka P&G tarbijate isikuandmete kaitse põhimõtteid („isikuandmete kaitse põhimõtted"). Kui mõnel saidil on täiendavaid isikuandmete kaitse tingimusi („täiendavad isikuandmete kaitse tingimused"), allub selle saidi kasutamine neile täiendavatele isikuandmete kaitse tingimustele. P&G tarbijate isikuandmete kaitse põhimõtted ja täiendavad isikuandmete kaitse tingimused moodustavad mõlemad „isikuandmete kaitse põhimõtted".

Kui külastate meie saite, kasutame küpsiseid ja muid tehnoloogiaid teabe kogumiseks, mille hulka kuuluvad teie IP-aadress, teie vaadatavad veebilehed ja teie klõpsatavad lingid. Kasutame ka teile saadetavates e-kirjades digitaalseid küpsiseid, et saada teada, kas olete need kätte saanud. Võite oma veebibrauseris need küpsised kustutada ja neist keelduda. Võime kasutada seda teavet koos teabega, mille meile annate saidil registreerimise käigus või muul viisil, et saata teile kooskõlas meie isikuandmete kaitse põhimõtetega teavet, mis teid võib huvitada. Lisateabe saamiseks küpsiste kohta klõpsake siin.

Tagasi algusse.

Tingimuste muutmine

P&G võib aeg-ajalt käesolevates tingimustes muudatusi teha. Sel juhul muudame ülal rida „Viimati värskendatud". Olete kohustatud käesolevad tingimused regulaarselt läbi vaatama. Kui jätkate saidi kasutamist pärast käesolevate tingimuste muudatuste avaldamist, näitab see teie nõusolekut nende muudatustega.

Tagasi algusse.

Saitide isiklik kasutamine

Kui ei ole teisiti märgitud, on see veebisait teile ette nähtud ainult isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Kui see pole käesoleva dokumendi kohaselt selgesõnaliselt lubatud, ei tohi te veebisaidil esitatud või esile tõstetud sisu ega teateid („sisu"), sealhulgas teksti, graafikat, fotosid, kujutisi, liikuvaid kujutisi, helisid, illustratsioone, teavet, tarkvara, tooteid või teenuseid ega nende paigutust muuta, kopeerida, levitada, edastada, kuvada, esitada, paljundada, avaldada, litsenseerida, luua neist tuletisi, neid üle anda ega müüa. Te võtate arvesse, et igasuguse sisu loata kasutamine võib põhjustada meile korvamatut kahju ning nõustute, et meil on sellise loata kasutamise korral õigus taotleda lisaks muudele seaduslikele vahenditele kohtulikku keeldu. Kui veebisaidil ei ole otseselt esitatud muid piiranguid seoses konkreetse materjaliga, võite teha mitteärilisel eesmärgil ainult endale kasutamiseks või meile tellimuse esitamiseks sisu osadest elektroonilise koopia ja/või printida püsikoopiaid. Sisu muul viisil kasutamine, sealhulgas selle muutmine, paljundamine, levitamine, uuesti avaldamine, kuvamine või edastamine ilma eelneva kirjaliku loata on rangelt keelatud.

Te kohustute mitte koguma egai kasutama toodete kirjeldusi, kujutisi, loendeid ega hindu, välja arvatud mitteärilisel eesmärgil endale kasutamiseks või meile tellimuse esitamiseks.

Nõustute, et te ei reprodutseeri, paljunda, kopeeri, müü, müü edasi ega kasuta ärilistel eesmärkidel ühtki veebisaidi osa ega veebisaidi kasutusõigust ega ligipääsu sellele, sealhulgas skreeperdamise või roboti, ämbliku ega muu automaatse vahendi kasutamise teel. Selle veebisaidi või sellel saidil esitatud teabe või materjali käitamine või kuvamine teisel veebisaidil raamides, teksti sisse paigutatud linkidena või muul viisil on ilma meie eelneva kirjaliku loata keelatud. Kõik lubatud lingid sellele veebisaidile peavad vastama kõikidele kohaldatavatele seadustele, eeskirjadele ja määrustele. Te ei tohi kasutada ilma selgesõnalise kirjaliku loata metasilte ega muud peidetud teksti, milles on kasutatud meie või meie veebisaidil esitatud toodete tootjate nime või kaubamärke. Peale selle kohustute mitte: (a) sooritama tegevusi, mis meie äranägemisel koormavad või võivad koormata meie infrastruktuuri ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt; (b) häirima või püüdma häirida veebisaidi või veebisaidil sooritatavate tegevuste nõuetekohast toimimist; või (c) hiilima mööda meetmetest, mida võime kasutada veebisaidile ligipääsu takistamiseks või piiramiseks.

Tagasi algusse.

Kasutaja esitatav teave

Käesolevad tingimused reguleerivad teie käitumist, teie õigusi ja P&G õigusi seoses mis tahes teksti, foto, video, postituse, teate, muusika, audio-/helisalvestuse, illustratsiooni, hindamiste, arvamuste või muude materjalide või teabega, mida te seoses P&G veebisaitidega kasutate („esitis"). Esitise esitamisel nõustute järgmisega:

teie esitis on originaalne, täpne, teie loodud ja esitatud teie nimel;

olete praegu oma esitises mainitud P&G too(de)te seaduslik omanik ja teie esitis kajastab teie tõelist ja ausat arvamust ja praegust kogemust seoses P&G too(de)tega;

olete täisealine või, kui olete alaealine, on teie vanem või eestkostja andnud teie esitisele nõusoleku;

te ei ole P&G töötaja ega P&G poolt P&G toodete reklaamiks ja/või müümiseks palgatud sidusettevõtte või esindaja töötaja; VÕI, kui olete P&G töötaja või P&G poolt P&G toodete reklaamiks ja/või müümiseks palgatud sidusettevõtte või esindaja töötaja, kohustute lisama oma esitisele selge ja nähtava märke oma suhte kohta P&G-ga;

teie esitis (või selle osa) ei ole olnud kasutusel ega ole kavandatud kasutamiseks muudes P&G või kolmandate osapoolte reklaami- või müügikampaaniate materjalides;

te esitate oma esitise, ilma et teile oleks selle eest eelnevalt tasutud või lubatud tasuda või et te eeldaksite oma pakutava esitise eest tasu saamist. Te esitate oma esitise ka ilma, et oleksite eelnevalt selle eest mingit kasu saanud või eeldaksite mingit kasu saamist, välja arvatud võimalus, et teie esitist kasutatakse P&G müügikampaania otstarbel. Või kui olete mingit kasu saanud, avaldate oma esitises selle kasu kohta selget teavet;

teie esitis ei ole võltsitud, eksitav, solvav, lugupidamatu, vulgaarne, sündsusetu, alandav, halvustav, laimav, teotav või muul viisil sobimatu;

teie esitis ei sisalda sisu, mis rikub kolmanda osapoole autoriõigust, patenti, kaubamärki, ärisaladust, avaldamisõigust, õigust privaatsusele, moraalseid õigusi ja/või muid kohaldatavaid isiklikke või omandiõigusi;

teie esitis ei sisalda sisu, mis rikub seadust, muud õigusakti, korraldust või õigusnormi või sisu, millega ergutatakse või propageeritakse käitumist või antakse juhiseid käitumiseks, mis oleks seaduse või muu õigusakti, korralduse või õigusnormi kohaselt käsitletav kuriteo või väärteona;

teie esitis ei sisalda materjali ega sisu, mis on või võib mõistlikult olla käsitletav üksikisiku või rühma vastu suunatud vihakõnena või mis on muul viisil üksikisikut, partnerlust, äriühingut või poliitilist organit ebaseaduslikult ähvardav või ebaseaduslikult ahistav;

teie esitis ei sisalda sisu ega materjale, mille eesmärk on teisi häirida või eksitada, näiteks postitades mitu esitist foorumi monopoliseerimiseks või postitades foorumi ettenähtud teemale mittevastava esitise;

teie esitis ei sisalda sisu, mis sisaldab kolmandate osapoolte veebisaite, aadresse, e-posti aadresse, kontaktandmeid, telefoninumbreid, muud teavet või arvamusi tuvastatava või mõistlikul viisil tuvastatava isiku kohta või privaatset (sealhulgas tundlikku) teavet ilma selle isiku eelneva nõusolekuta selle teabe esitamiseks P&G-le;

teie esitis ei sisalda programmi ega materjale, mis sisaldavad trooja hobuseid, viiruseid, ussviiruseid, kahjustavat koodi või muud potentsiaalselt kahjustavat teavet, kahjustavaid programme või faile; ja

teie esitise P&G poolne kasutamine ei riku neid tingimusi ega kahjusta ühtki füüsilist ega juriidilist isikut.

Kui esitis on mingil viisil seotud müügikampaania, loterii, konkursi, reklaamkingituste vms programmiga, võivad sellele kohalduda lisatingimused. Veebisaitidel väljendatud või esitistes esitatud arvamused, nõuanded, väited, teenused, pakkumised või muu teave kuuluvad vastava(te)le autori(te)le või levitaja(te)le ja mitte P&G-le. Me ei kinnita ega taga selliste esitiste täpsust, täielikkust ega kasulikkust.

P&G ei kontrolli ega saa kontrollida kõiki veebisaidi kasutajate poolt postitatud või loodud esitisi ega vastuta mingil viisil nende esitiste sisu eest. Võtate arvesse, et andes teile võimaluse kasutaja koostatud sisu vaatamiseks ja levitamiseks veebisaidil, on P&G vaid selle levitamise passiivne kanal ega võta endale kohustusi ega vastutust seoses nende esitiste ega tegevustega veebisaidil. P&G ei ole kohustatud esitist (esitisi) postitama ega kasutama. P&G jätab endale õiguse blokeerida või eemaldada esitised ja/või kasutajad, mis tema otsusel (a) on ahistavad, laimavad või ebasündsad, (b) on petturlikud, võltsid või eksitavad, (c) rikuvad autoriõigust, kaubamärki või kellegi muid intellektuaalomandiõigusi või (d) rikuvad seadust või muid õigusnorme või (e) on solvavad või muul viisil P&G-le vastuvõetamatud. Pange tähele, et Procter & Gamble käsitleb võimalikku teie poolt postitatavat või edastatavat isikut tuvastada võimaldavat teavet Procter & Gamble'i isikuandmete kaitse põhimõtete kohaselt.

Välja arvatud isikut tuvastada võimaldav teave, mida võime teilt koguda meie isikuandmete kaitse põhimõtete kohaselt, käsitletakse kõiki esitisi mittekonfidentsiaalse ja omandiõigusega mittekaitstud teabena. P&G-l ei ole esitiste suhtes mingeid kohustusi.

Esitise esitamisega tagate P&G-le:

mitteeksklusiivse, ülemaailmse, alatise, tagasivõetamatu, täielikult tasutud, honorarita, täielikult all-litsentsitava ja võõrandatava õiguse ja litsentsi selle esitise (nende esitiste) kasutamiseks, jälgimiseks, läbivaatamiseks, reprodutseerimiseks, muutmiseks, kohandamiseks, avaldamiseks, tõlkimiseks, sellest tuletiste loomiseks, selle levitamiseks, edastamiseks, kuvamiseks ja esitamiseks tervikuna või osaliselt ükskõik millise teadaoleva või edaspidi avastatava meediumi, vormingu või tehnoloogia abil veebis või väljaspool veebi ning ükskõik millisel viisil, sealhulgas kõikidel müügikampaaniate, avaliku vaatamise ja/või kommenteerimise (nii P&G kui ka kolmandate osapoole veebilehtedel), reklaami, turunduse, kaubastamise, avalikustamise ja kaubandusega seotud ja nendele lähedastel kasutusaladel, ilma et oleks nõutav teile sellest täiendavalt teatada ja tasu maksta ja teilt luba küsida (välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud);

piiranguteta, ülemaailmse, alatise, tagasivõetamatu, täielikult tasutud, honorarita, täielikult all-litsentsitava ja võõrandatava õiguse ja litsentsi teie esitis(t)es sisalduva(te) teie nime, hüüdnime, kasutajanime, elulooliste andmete, teie hääle salvestuste ja/või võimalike teie illustratsioonide, fotode või videoklippide, portreede, sarnasuste või piltide või muu teie avaldamisõigust näitava märgi (ühiselt nimetatud kui „teie isiklik sisu") kasutamiseks kogumina või muudetud kujul või muul viisil muudesse autorlusega seotud loometöödesse lülitatuna ükskõik millise praegu teadaoleva või edaspidi avastatava meediumi, vormingu või tehnoloogia abil veebis või väljaspool veebi ning ükskõik millisel viisil, sealhulgas kõikidel müügikampaaniate, avaliku vaatamise ja/või kommenteerimise (nii P&G kui ka kolmandate osapoolne veebilehtedel), reklaami, turunduse, kaubastamise, avalikustamise ja kaubandusega seotud ja nendele lähedastel kasutusaladel, ilma et oleks nõutav teile sellest täiendavalt teatada ja tasu maksta ja teilt luba küsida (välja arvatud, kui see on seadusega keelatud).

Kohustute loobuma ka kõikidest oma esitis(t)es sisalduvatest kohaldatavatest moraalsetest õigustest kavandatud kasutamiseks eespool loetletud viisidel.

Esitise esitamisega nõustute vabastama P&G ja selle vastutavad töötajad, juhatuse liikmed ja töötajad vastutusest selle esitise kasutamisest tulenevate või sellega seotud mis tahes liiki nõuete, hagide, kohtuasjade, nõudmiste, vastutuse ja kahjutasude eest, sealhulgas nõuded väära reklaami, autoriõiguste rikkumise, privaatsuse rikkumise, avaldamisõiguste või moraalsete õiguste rikkumise ja/või laimu eest, ja hüvitama neile sellest tuleneva kahju enda ja oma õigusjärglaste, määratud isikute ja esindajate nimel. Ilma et see piiraks eeltoodud sätteid, ei ole teil mitte mingil juhul õigust ning te loobute õigusest keelata või piirata esitise või selles esitises sisalduva oma isikliku sisu kasutamist või P&G eeltoodud õiguste kasutamist ja teil puudub õigus sekkumiseks.

Saate aru, et P&G annab teile esitise esitamiseks loa lähtuvalt teie kinnitustest, teie poolt õiguste andmisest, õigustest loobumisest ja vastutusest vabastamisest. Võtate arvesse, et te ei saa käesolevas kokkuleppes sisalduvaid õigusi ja litsentse ja/või vabastamisi lõpetada ega tühistada.

P&G ei taga teile võimalust oma esitist redigeerida ega kustutada. Võtate arvesse, et iga esitise sisu eest vastutate teie, mitte P&G.

Tagasi algusse.

Käitumisjuhend

Enne ligipääsu igale veebisaidile või meie veebisaitide kaudu esitatud mis tahes funktsioonile või enne selle kasutamist, sealhulgas esitise esitamisel meie veebisaidile, kohustute järgima järgmisi käitumisjuhiseid. Kohustute mitte püüdma ja mitte lubama ühelgi füüsilisel ega juriidilisel isikul püüda:

 • mitte kasutama saiti neid tingimusi rikkudes;

 • mitte reprodutseerima, paljundama, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama ärilisel eesmärgil ühtki saidi osa ega ligipääsu sellele;

 • mitte ahistama, ähvardama, jälitama teist füüsilist või juriidilist isikut ega talle tahtlikult piinlikkust või kannatusi tekitama;

 • mitte kehastama teist füüsilist või juriidilist isikut;

 • mitte propageerima võrkturundus- või püramiidskeeme, neisse värvama ega neis osalema;

 • mitte taotlema isikut tuvastada võimaldavat teavet alla 18 aasta vanuselt isikult ega teda ära kasutama;

 • mitte tekitama oma tegevusega segadust, näiteks saates foorumi monopoliseerimiseks korduvaid teateid või postitades foorumi ettenähtud teemale mittevastavaid teateid;

 • mitte lisama veebisaidile viirusi, ussviirusi, trooja hobuseid, kahjulikke koode või veebisaidile kahjulikku komponenti sisaldavat tarkvara või muid materjale;

 • mitte hankima loata ligipääsu arvutisüsteemile või veebisaitide mitteavalikule osale vega sekkuma veebisaitide, serverite või veebisaitidega seotud võrkude toimimisse ega seda häirima;

 • mitte rikkuma isikute privaatsust, sealhulgas postitades isikut tuvastada võimaldavat või muul viisil privaatset või tundlikku teavet isiku kohta ilma tema nõusolekuta ega koguma veebisaitide kasutajate kohta nende isikut tuvastada võimaldavat teavet;

 • mitte tegelema käitumisega ega ergutama või propageerima käitumist või andma juhiseid käitumiseks, mis on käsitletav kuriteo või väärteona või rikub muul viisil föderaalseid, osariigi, kohalikke või rahvusvahelisi õigusnorme.

P&G ei saa tagada ega taga, et teised kasutajad järgivad või hakkavad järgima eeltoodud käitumisjuhendit või käesolevate tingimuste muid sätteid ning nagu meie ja teie vahelise suhte puhul, võtate käesolevaga enda kanda kõik riskid sellisest mittejärgimisest tuleneva kahju või kahjustuste suhtes.

Tagasi algusse.

Veebisaidid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele, mille omanikuks on ja mida opereerivad kolmandad osapooled („välised saidid"). Isegi kui see kolmas osapool on P&G sidusettevõte, ei allu need välised saidid P&G kontrollile ja kõigil neil on P&G-st sõltumatud eraldi privaatsuspõhimõtted, andmekogumistavad ja tingimused. P&G ei vastuta nende sõltumatute põhimõtete ega meetmete eest, ei võta endale nendega seotud kohustusi ega vastuta nende veebisaitide privaatsustavade, tingimuste ega sisu eest. Need lingid veebisaitidele on esitatud ainult teie mugavuse huvides ja seepärast kasutate ligipääsu neile oma vastutusel. Lingid ei tähenda, et P&G sponsoreerib või toetab neil välistel saitidel esitatud või nende kaudu ligipääsetavaid kaubamärke, tootenimetusi, teenindusmärke, disaine, logosid, sümboleid või muid autoriõigusega kaitstud materjale, on nendega sidusettevõtte kaudu või muul viisil seotud või omab seaduslikku õigust neid kasutada.

Kui soovite jagada P&G toodete kohta teavet sotsiaalvõrgustiku kaudu, sealhulgas P&G poolt veebisaidi kaudu esitatud linkide kaudu, saate postitada seda teavet otse oma sotsiaalvõrgustiku profiilile saidilt lahkumata. Mõnel sotsiaalvõrgustiku platvormil on funktsioon, mis võimaldab kasutajal sotsiaalvõrgustiku kaudu andmeid saada ja edastada kattevõrkude või muude tehnoloogiate abil. Kuigi võib näida, et andmeid kogub P&G, kogub tegelikult neid andmeid sotsiaalvõrgustik ja/või kolmandast osapoolest teenusepakkuja. Sotsiaalvõrgustiku kasutamisel teabe jagamiseks peate järgima selles sotsiaalvõrgustikus kehtivaid tingimusi ja piiranguid.

Tagasi algusse.

Saidi geograafiline ulatus ja toodetega seotud nõuded

P&G juhib ja opereerib veebisaite Eestist. Iga väide P&G toodete efektiivsuse kohta ja/või P&G toodete efektiivsuse võrdluse kohta teiste toodete efektiivsusega on otseselt seotud Eestiga, kui saidil ei ole teisiti märgitud. Kui saitidel või nende poolt ei ole teisiti märgitud, on veebisaidid ette nähtud ainult nende P&G toodete reklaamimiseks, mida P&G müüb Eestis, ning P&G ei väida, et tema veebisaitide materjalid või neil kirjeldatavad tooted on teistes kohtades kasutamiseks sobivad või saadaval.

P&G ei väida, et mis tahes saidi sisu on väljaspool Eestit kasutamiseks sobiv või saadaval. Ligipääs veebisaitidele territooriumitelt, kus nende sisu on ebaseaduslik, on keelatud. Isikud, kes sisenevad veebisaitidele väljastpoolt Eestit, teevad seda oma algatusel ja vastutusel ning vastutavad kohaldatavate kohalike õigusaktide järgimise eest. Te ei tohi sisu kasutada ega eksportida USA ekspordiseadusi ja -eeskirju rikkudes.

Tagasi algusse.

Elektrooniline side

Seda veebisaiti külastades või meile e-kirju saates suhtlete meiega veebi kaudu. Me võime soovi korral teiega veebi kaudu suhelda, sealhulgas avaldades veebisaitidel teateid või vastates teie e-kirjadele. Te nõustute, et kõik kokkulepped, teated, avaldamised või muu meievaheline veebisuhtlus peavad järgima sellise veebisuhtluse võimalikku seadustes ette nähtud kirjaliku toimumise nõuet.

Tagasi algusse.

Saidi sisu - lahtiütlus

Saidil esitatavad materjalid (sealhulgas graafika, tarkvara, soovitused või muud materjalid) ja veebisaidi kaudu kättesaadavaks tehtavad materjalid on esitatud olemasoleval kujul ja ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta. Niivõrd kui see on kohaldatavate õigusnormidega lubatud, ütleb P&G lahti kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas kõikidest kaudsetest garantiidest müüdavusele, teatavaks otstarbeks sobivusele, omandiõigusele ja õiguste mitterikkumisele. P&G ei anna garantiid ega esita väiteid veebisaidil esitatavate materjalide kasutamise või kasutamise tulemuste suhtes seoses nende õigsuse, täpsuse, töökindlusega vms. Veebisaidil esitatud materjalid võivad sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Need materjalid võivad olla ebatäpsed või muutuda ebatäpseteks asjaolude tõttu, mis on ilmnenud pärast vastavat kuupäeva. P&G ei kohustu selle teabe täpsust või täpsena püsimist kontrollima. Kuna mõnes jurisdiktsioonis ei ole lubatud kaudse garantii kestust piirata või tegevuse tulemusest johtuvat või juhuslikku kahju välistada või piirata, ei pruugi eeltoodud piirangud teie suhtes kehtida.

Tagasi algusse.

Saidi käigushoidmine - lahtiütlus

P&G püüab saiti ülal pidada ja tagada saidi toimimist, kuid ta ei vastuta ja teda ei saa pidada vastutavaks saidil esinevate puuduste või saidi toimimise eest. Seoses saidi opereerimisega ütleb P&G lahti kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas kõikidest kaudsetest garantiidest müüdavusele, teatavaks otstarbeks sobivusele, omandiõigusele ja õiguste mitterikkumisele. P&G ei garanteeri, et (i) saidi opereerimine vastab kasutaja nõuetele; (ii) ligipääs saidile on katkematu, õigeaegne, turvaline, viirustest, ussviirustest ja trooja hobustest ja muudest kahjulikest komponentidest vaba ning puudusteta ja vigadeta; (iii) saidi kasutamisel saadud tulemused on täpsed või usaldusväärsed; või (iv) puudused kõrvaldatakse. Teie (ja mitte P&G) kannate oma arvuti ja tarkvara võimaliku hoolduse, remondi või paranduste kogukulu, kui saidi külastamise tõttu nakatus arvuti viirusega või sellel ilmnes tõrkeid või muid probleeme. Kuna mõnes jurisdiktsioonis ei ole lubatud kaudse garantii kestust piirata või tegevuse tulemusest johtuvat või juhuslikku kahju välistada või piirata, ei pruugi eeltoodud piirangud teie suhtes kehtida.

Tagasi algusse.

Vastutuse piiramine

P&G EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE KAHJUDE, TRAHVIKULUDE, JUHUSLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE, KARISTAVATE KAHJUTASUDE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, ISEGI KUI P&G-LE ON NENDE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST VAREM TEATATUD NING KUI NEED ON TEKKINUD LEPINGUL PÕHINEVA HAGI ALUSEL, HOOLETUSE TÕTTU VÕI MUUL TEOREETILISEL PÕHJUSEL, MIS TULENEB SELLEL SAIDIL SAADAVALOLEVATE ANDMETE, TEENUSTE JA MATERJALIDE ESITAMISEST, KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST NEID KASUTADA. NEID PIIRANGUID KOHALDATAKSE OLENEMATA MIS TAHES PIIRATUD PARANDUSMEETME OLULISE OTSTARBE EBAPIISAVUSEST.

Kui eeltoodud vastutuse piiramist loetakse mitterakendatavaks, ei ületa teenusepakkuja maksimaalne vastutus teie ees summat, mille olete saidi kaudu tellitud toodete või teenuste eest tasunud. Mõnes jurisdiktsioonis ei ole lubatud vastutust teatavate kahjude eest piirata ega välistada, seetõttu ei pruugi eeltoodud piirangud ja välistamised teile kehtida, kui nendele tingimustele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni õigust. Kui see õigus kohaldub teile ja teil ei ole lubatud saidi kasutamisel oma õigustest või õiguskaitsevahenditest loobuda, ei nõuta teilt käesolevate tingimuste kohaselt neist õigustest loobumist.

Tagasi algusse.

Hüvitamine

Kohustute hüvitama P&G-le, selle vastutavatele töötajatele, juhatuse liikmetele, esindajatele, litsensiandjatele ja tarnijatele kõik kahjud, kulutused, kahjutasud ja kulud, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis tulenevad tingimuste teiepoolsest rikkumisest, teiepoolsest saidi kasutamisest (sealhulgas hooletust või seadusevastasest käitumisest) ja/või saidi, millel te olete registreeritud, kasutamisest teise isiku poolt teie kasutajakontolt ning kaitsta neid igasuguse vastutuse eest.

Tagasi algusse.

Kohaldatav õigus ja vaidlused

Käesolevad tingimused alluvad seadusega lubatud ulatuses igas mõttes Eesti materiaalõigusele, hoolimata kohaldatava õiguse valikust, ning mitte 1980. aasta ÜRO konventsioonile kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta, ning neid tõlgendatakse vastavalt. Nõustute, et välja arvatud käesolevas dokumendis sätestatud juhtudel, lahendatakse tingimuste või saidiga (sealhulgas P&G toodete ostmisega saidi kaudu) otseselt või kaudselt seotud vaidlused ainult Eestis. Käesolevaga annate tagasivõetamatu nõusoleku sellisele toimumispaigale ja sellise kohtu ainuõiguslikule jurisdiktsioonile sellise vaidluse suhtes.

Hagi või nõue, mis tuleneb otseselt või kaudselt tingimustest või saidist (sealhulgas P&G toodete ostmisest veebisaidi kaudu) või on nendega seotud, tuleb algatada ühe (1) aasta jooksul alates nõude või hagi põhjuse tekkimisest.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes on toodud eraldi võimalused isikutele kaebuste esitamiseks seoses isikuandmete kaitse põhimõtete ja nende isikuandmetega.

Tagasi algusse.

Mitteloobumine

Kui P&G jätab tingimuste mõne osa jõustamata, ei tähenda see, et P&G loobub edasistes hagides oma tingimuste kohastest õigustest ühegi isiku poolt. Mis tahes raha vastuvõtmist P&G poolt või mõne isiku poolt P&G tegevusele tuginemist ei käsitleta tingimuste ühestki osast loobumisena. Õiguslik mõju on ainult P&G volitatud esindaja poolt allkirjastatud kirjalikul loobumisel.

Tagasi algusse.

Autoriõigused ja kaubamärgid

Kogu selle veebisaidi sisu, sealhulgas tekst, kujundus, graafika, liidesed või kood ning nende valik ja paigutus on Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide autoriõigusealaste õigusaktide alusel kollektiivse tööna autoriõigusega kaitstud ning on P&G omand. Kollektiivne töö hõlmab ka P&G-le litsenseeritud töid. Autoriõigus 2000-2015. KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD. Kõik kaubamärgid, teenusemärgid ja tootenimetused (ühiselt nimetatud kui „märgid") on Procter & Gamble'i või teiste vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, kes on andnud P&G-le nende märkide kasutamiseks õiguse ja litsentsi.

Tagasi algusse.

Allalaaditav tarkvara

Kui laadite saidilt tarkvara alla, litsentseerib P&G teile tarkvara ja kõik tarkvaraga seotud failid, kujutised ja andmed (ühiselt nimetatud kui „tarkvara"). Allalaaditud tarkvara ei ole teie omand ja P&G ei anna teile üle omandiõigust tarkvarale. P&G säilitab täieliku omandiõiguse ja intellektuaalomandi õiguse allalaaditud tarkvarale. Te ei tohi tarkvara edasi levitada, müüa, dekompileerida, pöördprojekteerida, pöördtransleerida ega muul viisil inimesele tajutavasse vormi taandada. Tarkvara saitidelt alla laadides kinnitate ja garanteerite P&G-le, et te ei riku neid seadusi.

Tagasi algusse.

Mobiilside

Sait võib pakkuda funktsioone ja teenuseid, mis võivad olla teile kättesaadavad mobiiltelefoni kaudu. Need funktsioonid ja teenused võivad muu hulgas hõlmata võimalust sirvida saiti oma mobiilseadme kaudu, saidile sisu üles laadida, saidilt teateid saada, rakendusi oma mobiilseadmesse alla laadida või saada ligipääsu saidi funktsioonidele (ühiselt nimetatud kui „mobiilifunktsioonid"). Võime võtta mobiilifunktsioonide eest tasu ning nende tasude suurus esitatakse enne mobiilifunktsiooni lõplikku registreerimist. Teie teenusepakkuja võib võtta tasu ka tavasõnumite või andmeedastuse eest ja nõuda muid tasusid. Tasud lisatakse teie mobiilside arvele või arvestatakse maha teie ettemaksust. Teie teenusepakkuja võib teatavaid mobiilifunktsioone keelata või piirata ning teatavad mobiilifunktsioonid ei pruugi teie sideteenuse või mobiilseadmega ühilduda. Nende probleemide korral võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Kui see on kohaldatav, avaldatakse teatud mobiilifunktsioonidega seoses juhiseid nendestt loobumise kohta. Juhiste kohaselt peate üldjuhul saatma tekstisõnumi võtmesõnaga (nt „STOP", „CANCEL", „END", „UNSUBSCRIBE", „QUIT" jne) mobiilifunktsiooni vastavale lühinumbrile.

Nõustute, et mobiilifunktsioonid, millele olete registreeritud, võivad saata teie mobiilseadmele P&G või teiste osapoolte kohta sõnumeid. Peale selle võime koguda teavet teie mobiilifunktsioonide kasutamise kohta.

Tagasi algusse.

Teavitused ja kord nõuete esitamiseks seoses autoriõiguse rikkumisega

Teated autoriõiguste väidetava rikkumise kohta tuleb saata saidi poolt määratud esindajale. JÄRGMIST MENETLUSKORDA MITTEJÄRGIVATELE VÕI SELLE SUHTES MITTEASJAKOHASTELE PÄRINGUTELE EI VASTATA.

P&G austab teiste intellektuaalomandit ning me palume oma kasutajatel ja külastajatel sama teha. P&G töötleb ja uurib teateid väidetavate rikkumiste kohta ja võtab sobivaid meetmeid digitaalse millenniumi autoriõiguse seaduse („DMCA") ja teiste rakendatavate intellektuaalomandiõiguste kohaselt. Pärast DMCA tingimustele vastavate teadete saamist eemaldab või blokeerib P&G ligipääsu materjalile, mis leitakse olevat seadusega vastuolus või mille suhtes on toime pandud rikkumine, eemaldab või blokeerib viite või lingi materjalile või tegevusele, mis leitakse olevat seadusega vastuolus.

Kui arvate, et teie tööd on kopeeritud autoriõigusi rikkuval viisil, esitage P&G-le järgmine teave. Võtke arvesse, et mõjus teade peab sisaldama KÕIKI järgmisi andmeid:

 1. Väidetavalt rikutud eksklusiivse autoriõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku füüsiline või elektrooniline allkiri.

 2. Väidetavalt rikutud autoriõigusega kaitstud töö kirjeldus.

 3. Teie väitel autoriõigust rikkuva materjali asukoha kirjeldus saidil.

 4. Teie aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja kogu muu piisav teave, mis võimaldab P&G-l teiega ühendust võtta.

 5. Teie kinnitus, et te usute heauskselt, et vaidlustatavaks kasutamiseks puudub autoriõiguse omaniku või tema esindaja luba ja seaduslik alus.

 6. Teie kinnitus, võttes arvesse valevande eest ette nähtud karistust, et teie teates esitatud eeltoodud teave on täpne ning et te olete autoriõiguse omanik või volitatud esindama omanikku, kelle ainuõigust on väidetavalt rikutud.

Teade autoriõiguse väidetava rikkumise kohta tuleb esitada:

Posti teel : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division Copyright Agent One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

E-posti teel : copyright.im@pg.com

(märkige teemareale „Teade rikkumisest").

TÄHTIS MÄRKUS : EELTOODUD TEAVE ON ESITATUD AINULT PROCTER & GAMBLE'I TEAVITAMISEKS TEIE AUTORIÕIGUSEGA KAITSTUD MATERJALIGA SEOTUD RIKKUMISEST. MUUDELE PÄRINGUTELE, NÄITEKS TOOTE VÕI TEENUSEGA SEOTUD KÜSIMUSTELE JA TAOTLUSTELE VÕI PRIVATSUSEGA SEOTUD KÜSIMUSTELE SELLE MENETLUSE KAUDU EI VASTATA.

Tagasi algusse.

Kontaktteave

Kui te ei leia käesolevatest tingimustest oma küsimusele vastust või sooviksite teatada meie käitumisjuhendi rikkumisest, võtke meiega ühendust järgmisel viisil:

Post

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

E-post

Palun minge aadressile www.pg.com ja klõpsake lehe allosas linki „Kontaktteave".

Tagasi algusse.

Lõikude pealkirjad

Käesolevate tingimuste lõikude pealkirjad on esitatud ainult mugavuse tagamiseks ja neil puudub õiguslik mõju.

Tagasi algusse.

Eraldatavus

Kui käesolevate tingimuste mõni lõik või mõned lõigud tunnistatakse kehtetuteks, ebaseaduslikeks, jõustamatuteks või mõne jurisdiktsiooni seadustega vastuolus olevateks, ei mõjuta see ülejäänud lõikude täidetavust.

Tagasi algusse.

Autoriõigus 2001-2021 P&G. Kõik õigused reserveeritud.