Procter & Gamble

Skip to main content

Podmínky použití webových stránek společnosti Procter & Gamble

Poslední aktualizace: únor, 2016

OBSAH

Síť webových stánek (souhrnně jako „Webové stránky", „Stránky" nebo „Stránka") provozovaná společností Procter & Gamble nebo jejími pobočkami, dceřinými společnostmi, nabyvateli, nástupci, značkami, nabyvateli licencí, koncesionáři a/nebo zástupci („P&G", „Procter & Gamble" nebo „my") zahrnuje různé webové stránky. Podmínky a oznámení, která jsou zde uvedena (souhrnně jako „Podmínky") se týkají všech webových stránek společnosti P&G. Kromě toho mohou určité webové stránky společnosti P&G nebo vlastnosti a aktivity nabízené takovými Stránkami (jako je reklama a diskuzní fóra) také podléhat dalším podmínkám uvedeným na takovýchto Stránkách („Dodatečné podmínky"), z nichž všechny jsou uvedené zde ve formě odkazu. Pokud jakékoli podmínky, které jsou zde uvedené, budou v rozporu s Dodatečnými podmínkami uvedenými na jakýchkoli specifických webových stránkách společnosti P&G, pak platí Dodatečné podmínky.

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI P&G SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY. Webové stránky společnosti P&G jsou nabízeny Vám („Uživatel") za předpokladu, že přijmete bez úpravy Podmínky příslušného Prohlášení o ochraně soukromých údajů. Vstupem na tyto Stránky nebo na jakékoli jiné Stránky nebo jejich používáním souhlasíte s těmito podmínkami a s příslušným Prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud nebudete souhlasit s těmito Podmínkami, nepoužívejte tyto Stránky nebo jakékoli jiné Stránky.

PLEASE NOTE THAT THESE TERMS MAY REQUIRE YOU TO SUBMIT DISPUTES TO ARBITRATION AND REQUIRE THAT DISPUTES BE RESOLVED ONLY IN A FORUM IN HAMILTON COUNTY, OHIO. Please review the Applicable Laws and Disputes section of these Terms for complete details.

Zpět na začátek.

Ochrana osobních údajů

Používání webových stránek společnosti P&G podléhá také Prohlášení o ochraně osobních údajů spotřebitele P&G („Prohlášení o ochraně osobních údajů"). Pokud Stránky obsahují další samostatná ustanovení o ochraně osobních údajů („Dodatečná ustanovení o ochraně osobních údajů"), pak podléhá použití těchto Stránek těmto Dodatečným ustanovením o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů zákazníka společnosti P&G a Dodatečná ustanovení o ochraně osobních údajů jsou jednotlivě označovány jako „Prohlášení o ochraně osobních údajů"

Používáme cookies a další technologie pro získání informací, když navštívíte naše Stránky, včetně Vaší IP adresy, webových stránek, které prohlížíte a odkazů, na které kliknete. Také používáme digitální cookies v emailech, které Vám budeme posílat, abychom zjistili, že jste je obdrželi. Cookies můžete ve svém webovém prohlížeči zrušit nebo odmítnout. Můžeme používat tyto informace spolu s informacemi, které nám poskytnete během procesu registrace na Stránkách nebo jiným způsobem, abychom Vám odesílali informace, které pro Vás mohou být zajímavé v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů. Pro více informací o cookies klikněte zde.

Zpět na začátek.

Úprava podmínek

Společnost P&G může čas od času měnit tyto Podmínky. V takovém případě bude revidován „Poslední aktualizovaný" řádek výše. Jste zodpovědní za pravidelnou kontrolu těchto Podmínek. Vaše pokračující využívání Stránek po uvedení změn Podmínek naznačuje Vaše přijetí těchto úprav.

Zpět na začátek.

Osobní použití stránek

Pokud nebude specifikováno jinak, budou Stránky pouze pro Vaše osobní a nekomerční použití. Nesmíte měnit, kopírovat, distribuovat, odesílat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat jakýkoliv obsah nebo komunikaci uvedenou nebo zobrazenou na Stránkách („Obsah"), včetně bez omezení textu, grafiky, fotografií, obrázků, pohyblivých obrázků, zvuků, ilustrací, informací, softwaru, produktů nebo služeb a jejich uspořádání, s výjimkou případů výslovně uvedených níže. Berete na vědomí, že jakékoliv neoprávněné použití jakéhokoli Obsahu nám může způsobit nenapravitelné škody a souhlasíte s tím, že v případě takového neoprávněného použití, budeme mít nárok na zdržení se jednání kromě dalších náprav, které jsou k dispozici ze zákona nebo na základě spravedlivého nároku. Podle jakýchkoli výslovně uvedených omezení nebo omezení Stránek týkajících se specifického materiálu můžete elektronicky kopírovat a/nebo tisknout papírové části obsahu výhradně pro vlastní nekomerční využití nebo nám zaslat objednávku. Jakékoliv jiné použití obsahu včetně úpravy, reprodukce, distribuce, opakované publikace, zobrazení nebo přenosu jakéhokoli Obsahu, bez našeho předchozího písemného souhlasu, je přísně zakázáno.

Souhlasíte s tím, že nebudete shromažďovat žádné popisy produktu, obrázky, seznamy nebo ceny jinak než pro své osobní nekomerční využití nebo nám můžete zaslat objednávku.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat pro komerční účely žádnou část Stránek nebo používat Stránky či na ně vstupovat, včetně ale bez omezení jakékoliv „automatizovaného získávání dat z webových stránek" nebo používat jakéhokoli robota, pavouka nebo jiné automatizované prostředky. Spuštění nebo zobrazení těchto stránek nebo jakýchkoli informací nebo materiálů zobrazených na těchto stránkách v rámečcích, prostřednictvím „in-line" propojení nebo podobným způsobem na jiných webových stránkách bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Veškeré povolené odkazy na tyto webové stránky musí být v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Nesmíte používat žádné meta tagy nebo jiný „skrytý text" využívající naše jméno nebo jakékoli naše obchodní značky nebo značky jakéhokoli výrobce produktů uváděných na těchto Stránkách bez výslovného písemného souhlasu. Dále souhlasíte, že nebudete: (a) provádět žádné aktivity, které podle našeho uvážení představují nebo mohou představovat nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení naší infrastruktury; (b) narušovat nebo se pokoušet narušovat řádné fungování Stránek nebo jakýchkoli činností prováděných na Stránkách; nebo (c) obcházet jakákoli opatření, která můžeme používat k zabránění nebo omezení přístupu na Stránky.

Zpět na začátek.

Podání uživatele

Tyto Podmínky řídí vaše chování, vaše práva a práva společnosti P&G v souvislosti s jakýmkoli textem, fotografií, videem, poštou, komunikací, hudbou, audio/zvukovým záznamem, uměleckým dílem, hodnocením, recenzemi či jiným materiálem nebo informacemi, které spojíte s webovými Stránkami společnosti P&G („Podání"). Když odešlete Podání, souhlasíte s následujícím:

Vaše Podání je originální, přesné, vytvořené Vámi a nikoli podvodné.

Jste v současné době bona fide uživatel produktu(ů) společnosti P&G uvedených ve vašem Podání a vaše Podání odráží váš skutečný a poctivý názor a dosavadní zkušenosti s produkty společnosti P&G.

Jste plnoletí nebo v případě, že jste nezletilí, souhlasí váš rodič nebo zákonný zástupce s vaším Podáním.

Nejste zaměstnancem společnosti P&G ani nepracujete pro pobočku nebo agenturu najatou společností P&G pro propagaci a/nebo prodej produktů společnosti P> NEBO, pokud jste zaměstnanec společnosti P&G nebo pracujete pro pobočku nebo agenturu najatou společností P&G pro propagaci a/nebo prodej produktů společnosti P&G, souhlasíte s tím, že uvedete jasné a zřetelné zveřejnění svého vztahu se společností P&G ve svém Podání;

Vaše Podání (nebo jakákoli jeho část) nebyla uvedena ani není plánováno její použití v jakémkoli jiném reklamním nebo propagačním materiálu pro společnost P&G nebo pro jakoukoli třetí stranu.

Vaše Podání je provedeno bez jakékoli předchozí platby nebo příslibu platby, který vám byl poskytnut, nebo bez jakéhokoli Vašeho očekávání platby výměnou za vaše navrhované Podání. Vaše Podání je také provedeno bez jakéhokoli předchozího přínosu pro vás nebo bez očekávání jakéhokoli budoucího přínosu s výjimkou možnosti využití vašeho Podání pro propagační účely společnosti P&G. Nebo v případě, že jste získali přínos, uvedete jasně podrobnosti tohoto přínosu ve svém Podání.

Vaše Podání není nepravdivé, zavádějící, urážlivé, neuctivé, vulgární, obscénní, hanlivé, pomlouvačné nebo jinak nevhodné.

Vaše Podání nezahrnuje žádný obsah, který porušuje jakákoliv autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, práva na publicitu, právo na soukromí, morální práva třetí strany a/nebo jakákoli jiná příslušná osobní nebo vlastnická práva.

Vaše Podání nezahrnuje žádný obsah, který porušuje jakýkoli zákon, stanovy, vyhlášku nebo regulační opatření nebo obsah, který obsahuje, povzbuzuje, obhajuje nebo poskytuje pokyny pro jednání, které by představovalo trestný čin nebo civilní delikt podle jakéhokoli zákona, stanov, vyhlášky nebo regulačního opatření;

Vaše Podání neobsahuje materiál nebo obsah, který je nebo může být přiměřeně považován za hanlivou mluvu, ať již namířenou proti jedinci nebo skupině nebo který jinak nezákonně ohrožuje nebo nezákonně obtěžuje jakéhokoli jedince, partnerský vztah, společnosti nebo politickou stranu. Vaše Podání nezahrnuje žádný obsah nebo materiál, který je určen pro poškození nebo oklamání ostatních, jako je provádění vícečetných Podání ve snaze monopolizovat fórum nebo provádět Podání nesouvisející s určeným tématem fóra.

Vaše Podání nezahrnuje žádný obsah, který by obsahoval webové stránky, adresy, emailové adresy, kontaktní informace, telefonní čísla, jiné informace nebo názory třetích stran o identifikovaném nebo přiměřeně identifikovaném jedinci nebo osobní informace (včetně citlivých osobních informací) bez získání předchozího souhlasu od takového jedince se sdílením takových informací se společností P&G.

Vaše Podání neobsahuje programy nebo materiály obsahující jakékoli trojské koně, viry, červy, škodlivé kódy nebo jiné potenciálně škodlivé informace, programy nebo soubory a

Použití vašeho podání ze strany společnosti P&G neporušuje tyto Podmínky a nezpůsobí újmu žádné osobě nebo subjektu.

Pokud Podání souvisí jakýmkoli způsobem s propagací, loterií, soutěží, reklamním darem nebo podobným programem, platí Dodatečné podmínky. Jakékoliv názory, rady, prohlášení, služby, nabídky nebo jiné informace obsažené v Podáních vyjádřené nebo zpřístupněné na Stránkách jsou názory příslušného(ých) autora(ů) nebo distributora(ů) a nikoli společnosti P&G. Ani neschvalujeme ani nezaručujeme přesnost, úplnost nebo užitečnost jakéhokoli takového Podání.

Společnost P&G neprovádí kontrolu a nemůže provádět kontrolu všech Podání zaslaných nebo vytvořených uživateli, kteří vstoupí na Stránky a není žádným způsobem odpovědná za obsah těchto Podání. Potvrzujete, že tím, že jste získali možnost prohlížet si a distribuovat obsah generovaný uživatelem na Stránkách, je společnost P&G pouze v pozici pasivního prostředníka pro takovou distribucí a nemá žádný závazek nebo zodpovědnost vztahující se k Podání nebo aktivitám na Stránkách. Společnost P&G nebude mít žádný závazek publikovat nebo používat jakékoli(jakákoli) Podání. Společnost P&G si vyhrazuje právo zablokovat nebo odstranit Podání a/nebo Uživatele, u kterých zjistí, že jsou (a) potupná, pomlouvačná nebo obscénní, (b) podvodná, klamavá nebo zavádějící, (c) v rozporu s autorským právem, obchodní značkou nebo jiným právem na ochranu duševního vlastnictví jiného subjektu, nebo která/kteří (d) porušují jakýkoliv zákon nebo nařízení nebo jsou (e) urážlivá nebo jinak nepřijatelná pro společnost P&G na základě jejího vlastního uvážení. Pamatujte, že jakékoli osobní identifikované informace, které můžete odeslat nebo poslat, budou zpracovány společností Procter & Gamble v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Procter & Gamble.

Kromě jakýchkoli osobních identifikovatelných informací můžeme od Vás získat podle pokynů uvedených v Prohlášení o ochraně osobních údajů jakékoli Podání, které bude považováno za nedůvěrné a nechráněné. Společnost P&G nebude mít žádné povinnosti s ohledem na Podání.

Odesláním svého Podání udělujete společnosti P&G:

nevýhradní, celosvětové, trvalé, neodvolatelné, plně splacené, bez licenčních poplatků, s plným právem udělovat licence a nepřenosné právo a licenci používat, monitorovat, revidovat, reprodukovat, měnit, upravovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat, odesílat, zobrazovat a provádět taková Podání, vcelku nebo částečně, v jakémkoliv médiu, formátování nebo technologii, online nebo offline, ať již nyní známé nebo později objevené, a jakýmkoliv způsobem, včetně, ale nikoli pouze, všech propagačních, výstavních a/nebo komentujících (ať již na webových stránkách společnosti P&G nebo na webových stránkách třetí strany), reklamních, marketingových, obchodních, publikačních a komerčních použití a jeho dodatečného použití, a to bez jakéhokoliv dalšího upozornění či platby nebo povolení, které je od vás vyžadováno (s výjimkou případů, kdy je to zákonem zakázáno);

neomezené, celosvětové, trvalé, neodvolatelné, plně splacené, bez licenčních poplatků, s plným právem udělovat licence a nepřenosné právo a licenci používat své jméno, přezdívku, uživatelské jméno, biografické informace, hlasové záznamy a/nebo jakékoli ilustrace, fotografické nebo video klipy, portréty, podobizny nebo obrázky vás nebo jakékoli jiné indicie vašeho práva na publikaci (souhrnně jako „Vás osobní obsah"), které jsou uvedeny ve vašem Podání, ve složené nebo zkreslené formě nebo jiným způsobem vložené do jiné kreativního autorského díla, na jakémkoli médiu, v jakémkoli formátu, online nebo offline, ať již nyní známém nebo později objeveném, a jakýmkoli způsobem, včetně ale nejenom pouze, všech propagačních, výstavních a/nebo komentujících (ať již na webových stránkách společnosti P&G nebo na webových stránkách třetí strany), reklamních, marketingových, obchodních, publikačních a komerčních použití a jeho dodatečného použití, a to bez jakéhokoliv dalšího upozornění či platby nebo povolení, které je od Vás vyžadováno (s výjimkou případů, kdy je to zákonem zakázáno);

Také souhlasíte, že se vzdáte jakýchkoli příslušných morálních práv ve svém Podání na jakékoli navržené použití uvedené výše.

Odesláním Podání souhlasíte s uvolněním, zajištěním nepoškození a odškodněním jménem svým a svých nástupců, nástupců a zástupců, společnosti P&G a jejích úředníků, ředitelů a zaměstnanců, které se týká jakýchkoli nároků, žalob, jednání, požadavků, odpovědnosti a škod jakéhokoli druhu vznikajících v důsledku nebo v souvislosti s používáním takového Podání, včetně, bez omezení, jakýchkoli nároků na nepravdivou reklamu, autorská práva, omezení, narušení soukromí, narušení práva na publicitu nebo mravní práva a/nebo hanobení. Bez omezení výše uvedeného nebudete mít v žádném případě nárok a nevzdáváte se žádných svých práv na nařízení, omezení nebo ovlivnění použití Podání nebo vašeho osobního obsahu uvedeného v takovém Podání nebo na využití jakýchkoli práv společnosti P&G, jak je uvedeno výše.

Rozumíte tomu, že společnost P&G spoléhá na vaše prohlášení, udělení práv, zproštění povinnosti a publikaci při povolení odesílat Podání. Potvrzujete, že nesmíte ukončit nebo zrušit udělení práv a licencí a/nebo publikací uvedených v této Smlouvě.

Společnost P&G nezaručuje, že budete mít veškeré možnosti upravit nebo smazat své Podání. Potvrzujete, že Vy, a nikoli společnost P&G, jste odpovědní za obsah jakéhokoli Podání.

Zpět na začátek.

Kodex chování

Svým přístupem nebo používáním jakýchkoli Stránek nebo jakékoli jiné funkce poskytované prostřednictvím našich Stránek, včetně ale bez omezení, odesílání Podání na naše Stránky, souhlasíte s dodržováním těchto norem chování. Souhlasíte s tím, že nebudete provádět a nebudete souhlasit nebo nepodpoříte žádný pokus jiné osoby nebo subjektu, který souvisí s/se:

• Použitím Stránek v rozporu s těmito Podmínkami.

• Reprodukcí, duplikací, kopírováním, prodejem, dalším prodejem nebo využitím pro jakékoli komerční účely jakékoli části jakýchkoli Stránek nebo použitím nebo přístupem na Stránky.

• Obtěžováním, hrozbou, stalkingem nebo záměrným ponižováním nebo zastrašováním jiné osoby nebo subjektu.

• Vydáváním se za jinou osobu nebo subjekt.

• Propagací, získáváním nebo účastí v jakémkoli víceúrovňovém marketingu nebo v pyramidových programech.

• Vyžádáním osobních identifikovatelných informací od jakékoli osoby mladší osmnácti (18) let věku nebo využíváním takových informací.

• Zapojováním se do rozvratné činnosti, jako je posílání více zpráv ve snaze monopolizovat fóra nebo posílat zprávy nesouvisejíc s určeným tématem fóra.

• Zasíláním virů, červů, trojských koní, škodlivého kódu nebo jiného software či materiálu, který obsahuje složku škodlivou pro webové stránky.

• Získáváním neautorizovaného přístupu do jakéhokoli počítačového systému nebo neveřejné části Stránek nebo ovlivněním či narušením Stránek, serverů nebo sítí připojených ke Stránkám.

• Narušením soukromí jakékoli osoby, včetně zasílání osobních identifikovatelných informací nebo jiných soukromých či citlivých informací o osobě bez jejího souhlasu nebo shromažďováním osobních identifikovatelných informací o uživatelích Stránek.

• Účastí, podporou, obhajobou, poskytováním instrukcí nebo diskuzí se záměrem dopustit se jednání, které by představovalo trestní čin nebo občanský trestní čin nebo by jinak porušilo jakékoli federální, státní, lokální nebo mezinárodní zákony či regulační opatření.

Společnost P&G nemůže zajistit a nezajistí, že další Uživatelé dodržují nebo budou dodržovat předchozí Kodex chování nebo jakákoli jiná ustanovení těchto Podmínek a, stejně jako mezi vámi a námi, tímto přebíráte všechna rizika poškození nebo újmy v důsledku takového nedodržení.

Zpět na začátek.

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky na Internetu, které jsou vlastněny a provozovány třetími stranami („Externí stránky"). I když je třetí strana přidružená ke společnosti P&G, nemá společnost P&G žádnou kontrolu nad těmito Externími stránkami, z nichž všechny mají samostatné zásady na ochranu osobních údajů, postupy sběru dat a podmínky nezávislé na společnosti P&G. Společnost P&G nemá žádnou odpovědnost za tyto nezávislé zásady nebo aktivity a není odpovědná za postupy ochrany osobních údajů, podmínky nebo obsah takových webových stránek. Tyto uvedené stránky jsou pouze pro vaše pohodlí a proto na ně vstupujete na své vlastní riziko. Odkazy neznamenají, že společnost P&G sponzoruje, schvaluje, je přidružena nebo spojena, nebo byla zákonně oprávněna používat jakékoli obchodní značky, obchodní název, servisní značku, design, logo, symbol nebo jiné materiály chráněné autorským právem zobrazené nebo přístupné prostřednictvím těchto Externích stránek.

Pokud se rozhodnete pro sdílení jakýchkoli informací prostřednictvím platformy sociální sítě, včetně odkazů poskytovaných společností P&G prostřednictvím těchto Stránek, můžete odesílat takové informace přímo do svého profilu na platformě sociálních sítí, aniž byste opustili Stránky. Některé platformy sociální sítě poskytují funkci, která umožní uživateli získat a odeslat data na platformu sociální sítě prostřednictvím použití technologie overlay nebo jiné technologie. Ačkoli se může zdát, že data jsou získávána společností P&G, jsou data ve skutečnosti získávána přímo platformou sociální sítě a/nebo poskytovatelem služeb třetí strany. Vaše používání platformy sociální sítě pro sdílení jakýchkoli informací podléhá podmínkám a omezením takové platformy sociální sítě a musíte je dodržovat.

Zpět na začátek.

Geografický rozsah stránek a nároky týkající se produktu

Společnost P&G řídí a provozuje Stránky z České republiky. Každý nárok nebo prohlášení týkající se účinnosti produktů společnosti P&G a/nebo každý nárok nebo prohlášení porovnávající účinnost produktů P&G s účinností jiných produktů je výslovně omezeno na Českou republiku, není-li uvedeno jinak na Stránkách. Není-li jinak specifikováno na Stránkách nebo prostřednictvím Stránek, jsou Stránky určené k propagaci pouze těch produktů společnosti P&G, které jsou prodávány společností P&G v České republice, a společnost P&G nevydává žádné prohlášení, že materiály na jejích webových Stránkách nebo produkty na nich popsané jsou vhodné nebo k dispozici pro použití v jiných lokalitách.

Společnost P&G nečiní žádná prohlášení, že obsah jakýchkoli Stránek je vhodný nebo dostupný pro použití v teritoriu mimo Českou republiku. Přístup na Stránky z teritorií, kde je obsah nelegální, je zakázán. Osoby, které vstoupí na Stránky z míst mimo Českou republiku, to provádí ze své vlastní iniciativy a s rizikem a budou odpovědny za dodržování všech příslušných lokálních zákonů. Nesmíte používat nebo exportovat Obsah v rozporu se zákony a regulačními opatřeními týkajícími se exportu Spojených států.

Zpět na začátek.

Elektronická komunikace

Když navštívíte tyto Stránky nebo nám pošlete emaily, komunikujete s námi elektronicky. Můžeme podle svého rozhodnutí s vámi komunikovat elektronicky, včetně ale nejenom pouze, prostřednictvím zasílání oznámení na Stránkách nebo odpovědí na email. Souhlasíte, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění nebo jiná komunikace, kterou vám poskytneme elektronicky, splňuje všechny právní požadavky na to, aby taková komunikace byla v písemné formě.

Zpět na začátek.

Obsah stránek - Prohlášení

Materiály Stránek (včetně jakýchkoli grafických materiálů, software, doporučení nebo jiných materiálů) a jakékoli materiály, které jsou k dispozici prostřednictvím Stránek, jsou poskytovány „jako takové" a bez záruky jakéhokoli typu, buď výslovné nebo implicitní. V maximálním možném rozsahu podle příslušného zákona společnost P&G odmítá všechny záruky, výslovné nebo vyvozené, včetně ale nejenom pouze, všech implicitních záruk týkajících se prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, názvu a neporušení. Společnost P&G nezaručuje nebo nečiní žádná prohlášení týkající se použití nebo výsledků použití materiálů na Stránkách ve smyslu jejich správnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo jinak. Materiály na Stránkách by mohly zahrnovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Tyto materiály by mohly být nepřesné nebo by se mohly stát nepřesnými v důsledku vývoje, který nastane po jejich příslušných datech. Společnost P&G nemá žádnou povinnost ověřovat nebo udržovat přesnost takových informací. Jelikož některé jurisdikce neumožní omezení týkající se toho, jak dlouho vyvozená záruka trvá, nebo výjimky nebo omezení zodpovědnosti pro následná nebo náhodná poškození, nemusí se Vás výše uvedená omezení týkat.

Zpět na začátek.

Provoz stránek - Prohlášení

Společnost P&G se snaží udržet Stránky a jejich provoz, ale není a nemůže být odpovědná za výsledky jakýchkoli závad, které se mohou vyskytovat na těchto Stránkách nebo v jejich provozu. Co se týče provozu Stránek, společnost P&G výslovně odmítá veškeré záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo implicitní, včetně ale bez omezení všech implicitních záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, titul a neporušení. Společnost P&G neposkytuje žádnou záruku, že (i) provoz Stránek splní požadavky uživatele; (ii) přístup na Stránky bude nepřerušený, včasný, bezpečný, bez virů, červů, trojských koní nebo jiných škodlivých komponent, nebo bez závad a chyb; (iii) výsledky, které mohou být získány z používání těchto Stránek, budou přesné a spolehlivé; nebo (iv) závady budou opraveny. Vy (a nikoliv společnost P&G) přebírá veškeré náklady na servis, opravu nebo nápravu, které mohou být nezbytné pro vaši výpočetní techniku a software jako důsledek jakýchkoli virů, chyb nebo jakýchkoliv jiných problémů, které vůbec můžete mít v důsledku návštěvy Stránek. Jelikož některé jurisdikce neumožní omezení týkající se toho, jak dlouho vyvozená záruka trvá, nebo výjimky nebo omezení zodpovědnosti pro následná nebo náhodná poškození, nemusí se Vás výše uvedená omezení týkat.

Zpět na začátek.

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST P&G ODPOVĚDNÁ ZA JAKÁKOLI PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ, SPECIÁLNÍ, SANKČNÍ, NÁHODNÁ, EXEMPLÁRNÍ NEBO DŮSLEDNÁ ODŠKODNĚNÍ NEBO JAKÁKOLI SOUVISEJÍCÍ ODŠKODNĚNÍ, I KDYŽ SPOLEČNOST P&G BYLA DŘÍVE INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÉHO ODŠKODNĚNÍ, AŤ JIŽ PŘI JEDNÁNÍ PODLE SMLOUVY, Z DŮVODU ZANEDBÁNÍ NEBO JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM, NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT NEBO PROVÁDĚNÍM INFORMACÍ, SLUŽEB, A MATERIÁLŮ, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. TATO OMEZENÍ BUDOU PLATNÁ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁPRAVY.

V případě, že je výše uvedené omezení odpovědnosti považováno za nevymahatelné, nesmí maximální odpovědnost poskytovatelů vůči vám přesáhnout částku zaplacenou vámi za produkty či služby, které jste si objednali prostřednictvím těchto Stránek. Některé jurisdikce nedovolují omezení či vyloučení odpovědnosti za určité škody, takže výše uvedená omezení a vyloučení se nemusí vztahovat na Vás v rozsahu, v jakém se taková pravomoc jurisdikce vztahuje na tyto Podmínky. Pokud se vás týká zákon a vaše používání Stránek neumožní, abyste se zřekli jakýchkoli práv nebo nápravy, nevyžadují tyto Podmínky, abyste se zřekli jakýchkoli svých práv.

Zpět na začátek.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete chránit a uhradíte náhradu škody za společnost Procter & Gamble, její úředníky, ředitele, zaměstnance, nabyvatele licencí a dodavatele před všemi ztrátami, výdaji, škodami a náklady, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývající z jakéhokoli Vašeho porušení Podmínek, vašeho používání těchto Stránek (včetně nedbalosti nebo nezákonného chování) a/nebo použití jakýchkoliv Stránek, do kterých jste se registroval(a) prostřednictvím jakékoli jiné osoby pomocí svého uživatelského účtu.

Zpět na začátek.

Rozhodné právo a spory

V rozsahu povoleném zákonem se Podmínky řídí a musí se vykládat ve všech ohledech v souladu s základními zákony České republiky, bez ohledu na uvedenou volbu rozhodného práva, a nikoliv podle úmluvy o smlouvách OSN z roku 1980 týkající se mezinárodního prodeje zboží. Souhlasíte, že s výjimkou, jak je zde uvedeno, budou jakékoli případné spory přímo nebo nepřímo vyplývající nebo související s Podmínkami nebo Stránkami (včetně nákupu produktů společnosti P&G prostřednictvím Stránek) řešeny výhradně v České republice. Tímto neodvolatelně souhlasíte s uvedeným místem a s výhradní jurisdikcí těchto soudů v jakémkoli sporu.

Jakýkoli případ žaloby nebo nároku, který můžete mít přímo nebo nepřímo vyplývat z nebo souviset s Podmínkami nebo Stránkami (včetně nákupu produktů společnosti P&G prostřednictvím Stránek), musí být zahájen do jednoho (1) roku po vzniku nároku či příčiny vzniku žaloby.

Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje samostatné možnosti pro jednotlivce, aby podali stížnost v souvislosti s Prohlášením o ochraně osobních údajů a svých osobních informací.

Zpět na začátek.

Nevzdání se práv

Žádné selhání ze strany společnosti P&G prosadit jakoukoliv část Podmínek nebude představovat zřeknutí se jakýchkoli práv společnosti P&G v souladu s Podmínkami ať už jde o část nebo budoucí aktivity ze strany jakékoli osoby. Ani přijetí jakýchkoli prostředků společností P&G ani spoléhání se jakékoli osoby na aktivity společnosti P&G nebudou považovány za zřeknutí se jakékoli části Podmínek. Pouze specifické, písemné zřeknutí se práv podepsané autorizovaným zástupcem společnosti P&G bude mít jakýkoli právní účinek.

Zpět na začátek.

Autorská práva a obchodní značky

Celý obsah uvedený na těchto Stránkách, včetně ale nejenom pouze textu, designu, grafiky, rozhraní nebo kódu a jejich výběr a uspořádání je chráněn autorským právem jako kolektivní dílo podle zákonů Spojených států a dalších zákonů týkajících se autorských práv a je majetkem společnosti P&G. Kolektivní dílo zahrnuje díla, která jsou licencována společnosti P&G. Copyright 2000-2015. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Všechny obchodní značky, servisní značky a obchodní jména (souhrnně jako „Značky") jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky a jsou majetkem společnosti Procter & Gamble nebo jiných příslušných vlastníků, kterým udělila společnost P&G právo a licenci k takovým Značkám.

Zpět na začátek.

Stažený software

Pokud si stáhnete software z těchto Stránek, software a všechny soubory, obrázky a data vztahující se k softwaru (souhrnně „Software") bude licencovaný vám společností P&G. Nevlastníte stažený software a společnost P&G nepřevádí vlastnictví Softwaru pro vás. Společnost P&G si ponechává plné vlastnictví a nárok na stažený software a všechna práva na duševní vlastnictví související se softwarem. Nesmíte opakovaně distribuovat, prodávat, dekompilovat, provádět reverzní inženýrství, demontovat nebo jinak redukovat software na formu vnímatelnou pro člověka. Pokud si stáhnete software z webových Stránek, prohlašujete a zaručujete, že společnosti P&G, že nejednáte v rozporu s těmito zákony.

Zpět na začátek.

Mobilní

Stránky mohou nabízet funkce a služby, které jsou k dispozici prostřednictvím vašeho mobilního telefonu. Tyto funkce a služby mohou zahrnovat bez omezení možnost procházet Stránky pomocí vašeho mobilního zařízení, stahovat obsah Stránek, získávat zprávy ze Stránek, stahovat aplikace na svůj mobilní telefon nebo vstupovat na funkce Stránek (souhrnně jako „Mobilní funkce"). Můžeme vám účtovat poplatky za mobilní služby a tyto poplatky budou sděleny před dokončením registrace pro mobilní služby. Váš operátor může také účtovat standardní poplatky za zprávy, data a další poplatky. Poplatky a platby se objeví ve vašem účtu za mobilní služby nebo budou odečteny z vaší předplacené karty. Váš operátor může zakázat nebo omezit určité mobilní funkce a určité mobilní funkce nemusí být kompatibilní s vaším mobilním operátorem nebo mobilním zařízením. Kontaktujte svého operátora s těmito otázkami. Je-li to vhodné, budou instrukce o tom, jak zvolit určité mobilní funkce uvedeny v souvislosti s těmito mobilními funkcemi. Instrukce budou typicky vyžadovat zadání textových klíčových slov (např., „ZASTAVIT," „ZRUŠIT," „UKONČIT," „ODHLÁSIT," „PŘESTAT," atd.) pro příslušný zkrácený kód pro mobilní funkci.

Souhlasíte, že Mobilní funkce, ke kterým jste se registrovali, mohou odesílat komunikaci na vaše mobilní zařízení ohledně společnosti P&G nebo jiných stran. Dále můžeme shromažďovat informace související s vaším používáním mobilních funkcí.

Zpět na začátek.

Oznámení a postupy pro nárok týkající se porušení autorského práva

Oznámení o uvedeném porušení autorských zpráv budou odeslána zástupci určenému pro Stránky. VŠECHNY DOTAZY, KTERÉ NEJSOU RELEVANTNÍ NEBO NESPLŇUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP, NEBUDOU ZODPOVĚZENY.

Společnost P&G respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádáme naše uživatele a návštěvníky, aby se chovali stejně. Společnost P&G zpracuje a vyšetří oznámení ohledně údajného poškození a přijme příslušná opatření podle zákona Digital Millennium Copyright Act („DMCA") a dalších příslušných zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Po přijetí oznámení splňujících DMCA bude společnost P&G jednat tak, aby odstranila nebo zabránila přístupu k jakémukoli materiálu, který je považován za poškozující nebo který podléhá poškozující aktivitě a bude postupovat tak, aby odstranila nebo zabránila přístupu k jakékoli referenci nebo odkazu na materiál nebo aktivitu, která je považována za poškozující.

Pokud věříte, že byla vaše práce zkopírována způsobem, který představuje porušení autorského práva, uveďte prosím společnosti P&G následující informace. Pamatujte si, že aby bylo vaše oznámení efektivní, musí obsahovat VŠECHNY následující prvky:

  1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka exkluzivního autorského práva, které je údajně porušeno.
  2. Popis práce, na kterou se vztahuje autorské právo, u které tvrdíte, že bylo porušeno.
  3. Popis toho, kde se na Stránkách nachází materiál, o kterém tvrdíte, že byl porušen.
  4. Vaši adresu, telefonní číslo a emailovou adresu a všechny další informace, které jsou přiměřeně dostatečné k tomu, aby vás mohla společnost P&G kontaktovat.
  5. Vaše prohlášení, že v dobré víře si myslíte, že sporné použití není autorizované vlastníkem autorského práva, jeho zástupcem nebo zákonem.
  6. Vaše prohlášení provedené pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem Prohlášení jsou přesné a že jste vlastníkem autorského práva nebo pověřený(á) jednat jménem vlastníka výlučného práva, které bylo údajně porušeno.

Oznámení údajného porušení autorských práv by mělo být zasláno:

Emailem : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division

Copyright Agent

One Procter & Gamble Plaza

Cincinnati, Ohio 45202

United States

Faxem :

Emailem : copyright.im@pg.com

(Uveďte prosím „Oznámení o porušení" v řádku předmětu zprávy.)

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA : PŘEDCHÁZEJÍCÍ INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY VÝLUČNĚ PRO INFORMOVÁNÍ SPOLEČNOSTI PROCTER & GAMBLE, ŽE VÁŠ AUTORSKY CHRÁNĚNÝ MATERIÁL MOHL BÝT POŠKOZEN. VŠECHNY DALŠÍ DOTAZY, JAKO JSOU DOTAZY SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTEM NEBO SLUŽBAMI A POŽADAVKY NEBO OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE SOUKROMÍ, NEBUDOU ZODPOVĚZENY TÍMTO POSTUPEM.

Zpět na začátek.

Kontaktujte nás

Pokud tyto Podmínky neodpoví na vaši otázku nebo pokud byste chtěl(a) nahlásit porušení našeho Kodexu chování, kontaktujte nás prosím následujícím způsobem:

Poštou

The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza

Cincinnati, Ohio 45202

United States

Emailem

Navštivte prosím http://www.pg.com/cz_CZ/ a klikněte na odkaz „Kontaktujte nás"

v horní části stránky.

Zpět na začátek.

Názvy odstavců

Nadpisy odstavců v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze informativně a nemají žádný právní účinek.

Zpět na začátek.

Oddělitelnost

Pokud jakákoli/jakékoli část/i těchto Podmínek bude/budou považována/y za neplatnou/é, nevymahatelnou/é nebo v rozporu se zákonem jakékoli jurisdikce, nebude to žádným způsobem ovlivňovat vymahatelnost zbývajících částí.

Zpět na začátek.

Autorské právo 2001-2021 P&G. Všechna práva vyhrazena.